Viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

Bài tập biến hóa từ hiện nay tại chấm dứt sang quá khứ đơn là dạng bài tập thông dụng khi học tập tiếng anh. Để thế chắc các cấu trúc câu gửi thì hiện nay tại hoàn thành sang thừa khứ đơn, hãy cùng siêng học bài bác ôn lại kiến thức và kỹ năng và hoàn thành hết phần bài bác tập giới thiệu nhé! Yên trung khu là chuyên học bài bác đã tổng hợp bài tập biến đổi từ hiện tại chấm dứt sang quá khứ đơn có câu trả lời nhé!


*

Ngữ pháp đưa thì hiện tại tại ngừng sang quá khứ đơn

1. Thì hiện tại tại chấm dứt và 3 kết cấu quá khứ đối kháng tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

Bạn đang xem: đổi khác từ hiện nay tại kết thúc sang quá khứ 1-1 ( và trái lại )

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách dùng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for cùng ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi khi nào (When) và bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Kết cấu The first time và never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been lớn Japan.

= I have never been to japan before.


*

Viết lại câu từ thừa khứ đối kháng sang hiện nay tại hoàn thành không làm chuyển đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went khổng lồ bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập chuyển đổi thì hiện tại tại kết thúc sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->


*

Đáp án:

Viết lại câu từ thừa khứ đối chọi sang hiện nay tại hoàn thành không làm chuyển đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

-> She hasn’t written to lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Xem thêm: Down To Earth Nghĩa Là Gì - Voa: Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng:

Bài tập biến hóa thì hiện tại tại dứt sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went lớn school was 4 months ago…

-> I last went to school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went khổng lồ school

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đó là một số bài bác tập biến hóa từ hiện tại tại dứt sang vượt khứ đối kháng có đáp án vày Chăm học bài xích nghiên cứu, tổng hợp với biên soạn. Các bạn đã kết thúc hết chưa? Hãy tự nghĩ ra các trường hợp hay gặp mặt để cấp tốc nhớ những cấu trúc chuyển đổi từ hiện nay tại ngừng sang quá khứ đơn và trái lại nhé.

CHUYỂN ĐỔI TỪ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH sang

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (VÀ NGƯỢC LẠI)

* Dạng 1: S + HTHT (phủ định) + for + thời gian It’s + thời gian ….+ since …+ last + QKĐ (khẳng định)

Ex: I haven’t seen my father for one month.

– It is one month since I last saw my father.

Tom hasn’t had his hair cut for over three months.

– It is three months since Tom last had his hair cut.

* Dạng 2: S +HTHT (phủ định) + before It’s + the first time + S + HTHT (khẳng định)

Ex: I haven’t seen that man here before.

– It is the first time I have met that man here.

It is the first time I have read this book.

– I haven’t read this book before.

* Dạng 3: S +HTHT (phủ định) + since / for + ….. – S + last + QKĐ (khẳng định) …+ when + mệnh đề – The last time + S + QKĐ (khẳng định) + was + thời gian

Ex: I haven’t heard him since August.

– The last time I heard him was in August.

I haven’t seen him since I left school.

– I last saw him when I left school.

* Dạng 4: S + HTHT (khẳng định) + for + thời gian – S + began / started + V-ing + thời hạn + ago

Ex: I have worked here for ten years.

– I began working here ten years ago.

It started raining two days ago.

– It has rained for two days.

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Cách đưa từ quá khứ 1-1 sang bây giờ hoàn thành