Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 6

Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không đổi so với câu được chỉ ra rằng dạng bài xích xuất hiện trong bài thi vào lớp 6 của những trường trung học cơ sở Ngoại ngữ, THCS&THPT Lương Thế Vinh,... Trong bài thi vào thcs Ngoại ngữ, có tới 06 câu viết lại câu vào tổng số 40 câu hỏi của bài bác thi môn Tiếng Anh. gamesbaidoithuong.com bắt tắt những cấu trúc mà các em học sinh cần biết để vận dụng vào dạng bài bác này.

Bạn đang xem: Viết lại câu tiếng anh lớp 6


Mục lục phần I

I. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc đối chiếu hơn, so sánh bằng, đối chiếu nhấtII. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc câu chủ động, câu bị độngIII. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc với too, enough, so…that, such…thatIV. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu trực tiếp, câu loại gián tiếpV. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiệnVI. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành/thì thừa khứ đơn với never/ever và since/forVII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiếnVIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu trúc xuất xắc gặp khác

I. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc đối chiếu hơn, đối chiếu bằng, đối chiếu nhất

Đề bài xích yêu cầu HS viết lại câu từ đối chiếu hơn sang đối chiếu bằng và ngược lại.

Ví dụ:

Hoa is taller than Mai. → Mai ....

Đáp án: Mai is not as tall as Hoa.

My dress is not as beautiful as her. → Her dress .....

Đáp án: Her dress is more beautiful than mine.

Phong is the tallest student in my class. (No one) → ....

Đáp án: No one in my class is taller than Phong.

Phương is more beautiful than other girls in my class. → Phương is ....

Đáp án: Phương is the most beautiful girl in my class.

Cấu trúc cần biết:

1. đối chiếu hơn:

- Với tính từ 1 âm tiết: S + Be + Adj-er + than + O.

- Với tính từ từ 2 âm tiết trở lên: S + Be + more + Adj + than + O.

2. đối chiếu bằng:

- đối chiếu bằng: ...as + Adj/ Adv + as...

- so sánh không bằng: ...not as + Adj/ Adv + as...

3. So sánh nhất:

- Với tính từ ngắn:S + be + the + Adj-est + (N/Pron + ...)

- Với tính từ dài:S + be + the + most + Adj + (N/Pron + ...)

II. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc câu chủ động, câu bị động

Câu bị động thường được cần sử dụng để nhấn mạnh đối tượng chịu tác động của hành động. HS sẽ được yêu cầu viết lại câu từ câu chủ động lịch sự cậu bị động với ngược lại.

Ví dụ:

He uses the computer. → The computer ....

Đáp án: The computer is used by him.

The exercise should be done at school by students → Students ....

Đáp án: Students should vì the exercise at school.

Cấu trúc cần biết:

*

Lưu ý: bao gồm thể gặp trường hợp câu bị động với “need”. Ví dụ:

I need lớn cut my hair. → My hair....

Đáp án: "My hair needs to lớn be cut." hoặc "My hair needs cutting."

III. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc với too, enough, so…that, such…that

1. Too (quá nhiều) vàenough (vừa đủ)

Được cần sử dụng để bổ nghĩa mang lại danh từ, tính từ hoặc trạng từ trong câu. Đây là những cấu trúc thường xuất hiện trong phần viết lại câu.

Ví dụ:

The water is too cold (for us) lớn drink. (enough) → ....

Đáp án: The water is not hot enough (for us) to drink.

The dress is not long enough for Mai lớn wear. (too) → ....

Đáp án: The dress is too short for Mai khổng lồ wear.

Cấu trúc cần biết:

- Enough đứng sau tính từ/trạng từ mà lại nó bổ nghĩa: Adj/Adv + enough + (for sb/sth) to V

- Too đừng trước tính từ/trạng từ nhưng mà nó bổ nghĩa: too + Adj/Adv + (for sb/sth) to lớn V

2. So…that với such…that (quá … đến nỗi mà)

Ví dụ:

She is so nice that we all lượt thích her. (such) → ...

Đáp án: She is such a nice girl that we all like her.

Phong is such a naughty boy that his mother always scolds him. (so) → ....

Đáp án: Phong is so naughty that his mother always scolds him.

Cấu trúc cần biết:

- …so + Adj/Adv + that…

- …such + a/an/- + Adj/Adv + N + that…

Lưu ý: Đôi khi trong đề sẽ yêu cầu HS viết lại câu từ cấu trúc too sang trọng cấu trúc so…that. Ví dụ:

The weather is too hot (for us) to go out. (so) → ...

Đáp án: The weather is so hot that we can’t go out.

IV. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc câu trực tiếp, câu loại gián tiếp

Câu trực tiếp là lời nói đúng chuẩn của một ai đó (hay còn gọi là trích dẫn) với thường đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu loại gián tiếp là câu thuật lại lời nói của người khác dưới dạng con gián tiếp cùng không dùng dấu ngoặc kép.

HS chủ yếu sẽ gặp dạng viết câu loại gián tiếp của các câu mệnh lệnh, yêu thương cầu, đề nghị, gợi ý, răn dạy bảo,…

Ví dụ:

The doctor said “You should do exercise regularly.” → The doctor advised me ....

Đáp án: The doctor advised me to vày exercise regularly.

My friend told me she often went to the library. → My friend said, "...."

Đáp án: My friend said, “I often go lớn the library”.

He said to me "Don"t xuất hiện the door". (to) → ....

Đáp án: He told me not to mở cửa the door.

Cấu trúc cần biết:

- Biển đổi đại từ nhân xưng, biển đổi thì của động từ (lùi thì) và biến đổi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn vào câu.

- Với dạng câu mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên nhủ bảo…:

“What about”, “Why don’t we”, “Shall we” → suggest

“Would you mind” → ask

“Would you lượt thích + sth”, “Shall I” → offer

“should bởi vì sth” → advise

V. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiện

Trong phần viết lại câu, HS thường gặp dạng câu điều kiện loại 1 với unless với câu điều kiện loại 2: trái với chân lý/sự việc ở hiện tại hoặc diễn tả lời răn dạy (câu gốc ở thì hiện tại thì câu viết lại dùng câu điều kiện loại 2).

Ví dụ:

You will be sick if you don’t stop eating. (unless) → ....

Đáp án: You’ll be sick unless you stop eating.

I have to vị my homework, so I can’t play game. → If ....

Đáp án: If I didn’t have to vị my homework, I could play game.

You should do the housework before going out. (were) → ....

Đáp án: If I were you, I would vì chưng the housework before going out.

Cấu trúc cần biết:

- Unless + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/shall + V.

Xem thêm: Nhân Số Có Bốn Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số Có Bốn Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số

- If S + V (quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn), S + would V.

VI. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thì hiện tại trả thành/thì thừa khứ đơn với never/ever với since/for

Ở thì Hiện tại trả thành, Ever Never đứng sau trợ động từ với trước động từ chính.

Since đi với một mốc thời gian cụ thể, còn For đi với một khoảng thời gian.

Câu gốc thường sẽ ở dạng the last time... hoặc it is the first/second/third time...

Ví dụ:

It is the first time that I have gone to lớn Ho chi Minh city. (never) → ....

Đáp án: I have never gone lớn Ho bỏ ra Minh city.

The last time I saw her was when I was 5 years old. (since) → ....

Đáp án: I have not seen her since I was 5 years old.

The last time I saw her was 2 weeks. → It is ....

Đáp án: It is 2 weeks since I saw her.

Cấu trúc cần biết:

- Ever/Never: It is the first/second/third time + S + have/has + V(pp) → S + have/has + never/ever + P(pp) …

- Since/for:

The last time + S + V(pt) +…+ was + mốc/khoảng thời gian. → S + have/has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.The last time + S + V(pt) +…+ was + khoảng thời gian. → It is + khoảng thời gian + since + S + V(pt)S + V(pt) + mốc/khoảng thời gian + ago. → S + have/ has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.

VII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiến

Đây là cấu trúc được sử dụng để diễn đạt việc một người thuê/ nhờ người khác có tác dụng việc gì đó cho bạn và rất giỏi gặp trong phần viết lại câu.

Ví dụ:

I often have my sister clean my room. (cleaned) → ....

Đáp án: I often have my room cleaned by my sister.

I often get my sister to lớn clean my room. → I ...

Đáp án: I often get my room cleaned by my sister.

Cấu trúc cần biết:

S + have sb vì chưng sth → S + have sth done

S + get sb to bởi vì sth → S + get sth done

VIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu trúc tốt gặp khác

1. Cấu trúc với spend với take

Cấu trúc này thường được cần sử dụng để diễn đạt việc tiêu tốn thời gian và tiền bạc mang lại việc gì.

Ví dụ:

I spend 2 hours doing my homework every day. → It takes ....

Đáp án: It takes me 2 hours to vày my homework every day.

Cấu trúc cần biết:

S + spend + time/money + Ving. → It takes/took (sb) + time/money + to lớn V.

2. Cấu trúc với used to/get used to

Đây là cấu trúc dùng để diễn tả một kiến thức trong quá khứ nhưng không được bảo trì trong hiện tại hoặc diễn tả việc làm quen với đồ vật gi đó. Câu gốc diễn tả thói quen và câu viết lại cần sử dụng used to.

Ví dụ:

My mum lived in a small village when she was a girl. (used) → ....

Đáp án: My mum used to live in a small village when she was a girl.

She started khổng lồ work at night. (used) → ...

Đáp án: She got used to sleeping during the day.

Cấu trúc cần biết:

- Đã từng: S + used to lớn + V.

- Dần thân quen với: S + get used to lớn + Ving.

- Đã quen thuộc với: S + tobe + used to lớn + Ving.

3. Các cấu trúc với liên từ phụ thuộc

a. Cấu trúc dùng những liên từ chỉ sự tương phản: although/even though/though despite/in spite ofVí dụ:

Although she was ill, she still went to school. → Despite ....

Đáp án: Despite being ill, she still went khổng lồ school.

Although she was ill, she still went to school. (in spite of) → ....

Đáp án: In spite of his illness, she still went lớn school.

Cấu trúc cần biết:

- Although/Even though/Though + S + V.

- Despite/In spite of + N/Ving, S + V. (Ving chỉ cần sử dụng với trường hợp đồng chủ ngữ)

b. Cấu trúc dùng các liên từ chỉ nguyên nhân: because/because of với the reason whyVí dụ:

I stay at trang chủ because it is raining. (why) → ....

Đáp án: The rain is the reason why I stay at home.

I stay at trang chủ because it is raining. → Because of

Đáp án: Because of the rain, I stay at home.

Cấu trúc cần biết:

Because + S + V,…

S + to be + the reason why +…

→ Because of + N/Noun phrase,…

4. Cấu trúc với động từ theo sau bởi Ving, khổng lồ V, V-infinitive

Các động từ thường gặp vào phần viết lại câu: prefer/would rather, want/feel like.

Ví dụ:

Phong prefers playing games to playing sports. (rather) → ....

Đáp án: Phong would rather play games than play sports.

I want lớn go shopping. → I feel lượt thích ....

Đáp án: I feel like going shopping.

Cấu trúc cần biết:

- S + prefer + V-ing lớn V-ing. → S + would rather + V than V.