Từ vựng tiếng anh lớp 8 có phiên âm

Trong bài viết này, gamesbaidoithuong.com đang tổng hợp tương đối đầy đủ Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 1 chủ thể Leisure Activities bao gồm phiên âm và tư tưởng cùng bài tập trắc nghiệm bao gồm đáp án giúp những em học sinh học tập tác dụng hơn.

Từ vựng giờ Anh 8 Unit 1 chủ thể Leisure Activities

Dưới đó là các trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 8 unit 1 khá đầy đủ và chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 8 có phiên âm

Mời chúng ta cùng học!


*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8 unit 1 Leisure Activities
Từ vựngPhân loạiPhiên âmĐịnh nghĩa
1. Antivirusn/ˈæntivaɪrəs/chống lại virus
2. Beadn/biːd/hạt chuỗi
3. Braceletn/ˈbreɪslət/vòng treo tay
4. Buttonn/ˈbʌtn/khuy
5. Check outv/tʃek aʊt/xem kĩ
6. Check out somethingv/tʃek aʊtˈsʌmθɪŋ/kiểm tra điều gì đó
7. Comedyn/ˈkɒmədi/hài kịch
8. Comfortableadj/ˈkʌmftəbl/thoải mái
9. Comic bookn/ˈkɒmɪk bʊk/truyện tranh
10. Cultural eventn/ˈkʌltʃərəl ɪˈvent/sự khiếu nại văn hoá
11. Craft kitn/krɑːft kɪt/bộ giải pháp thủ công
12. DIY do-it-yourselfn/diːaɪ‘waɪ/ ~ /du ɪt jɔːˈself/các các bước tự mình làm
13. DIY projectn/diː aɪ‘waɪˈprɒdʒekt/kế hoạch tự có tác dụng đồ
14. Draman/’drɑːmə/kịch
15. Generationn/ˌdʒenəˈreɪʃn/thế hệ
16. Go mountain bikingn/gəʊ‘maʊntənˈbaɪkɪŋ/đi sút xe leo núi
17. Go out with friendsv/gəʊaʊt wɪð frendz/đi nghịch với bạn
18. Go shoppingv/gəʊˈʃɒpɪŋ/đi tải sắm
19. Go to lớn the moviesv/gəʊtəðə‘muːviz/đi xem phim
20. Go window shoppingv/gəʊ‘windəʊˈʃɒpɪŋ/đi ngắm đồ
21. Hanging out (with friends)v/ˈhæŋɪŋ aʊt/(wɪð frendz)đi chơi với bạn bè
22. Harmfuladj/’hɑːmfəl/độc hại
23. Leisuren/’leʒə(r)/sự giải trí
24. Leisure activityn/’leʒə(r) ækˈtɪvəti/hoạt hễ giải trí
25. Listen lớn musicv/lɪsn tu ‘mjuːzɪk/nghe nhạc
26. Make craftsv/meɪk kra:fts/làm trang bị thủ công
27. Make friendsv/meɪk frendz/kết bạn
28. Make origamin/meɪk ˌɒrɪˈɡɑːmi/gấp giấy
29. Making craftsn/’meɪkɪŋ krɑ:fts/hoạt động có tác dụng đồ thủ công
30.

Xem thêm: Cách Hỏi Và Trả Lời Về Kích Thước Trong Tiếng Anh, Kích Thước & Hình Dạng: Từ Vựng Tiếng Anh

Melody
n/’melədi/giai điệu (âm nhạc)
31. Mountain bikingn/’maʊntən ‘baɪkɪŋ/hoạt động đạp xe pháo leo núi
32. Noveln/ˈnɒvəl/cuốn đái thuyết
33. Personal informationn/ˈpɜːsənl ɪnfəˈmeɪʃən/thông tin cá nhân
34. Pet trainingn/pet ˈtreɪnɪŋ/hoạt động huấn luyện thú
35. Play an instrumentv/pleɪən ˈɪnstrəmənt/chơi nhạc cụ
36. Play beach gamesv/pleɪbiːtʃgeɪmz/chơi các trò nghịch trên kho bãi biển
37. Play sportv/pleɪspɔːt/chơi thể thao
38. Play video gamesv/ pleɪˈvɪdiəʊ geɪmz/chơi năng lượng điện tử
39. Poetryn/ˈpəʊətri/thơ ca
40. Readv/riːd/đọc (sách, báo)
41. Reality shown/riˈæləti ʃəʊ/chương trình truyền họa thực tế
42. Relaxingadj/rɪˈlæksɪŋ/thư giãn
43. Right up someone’s streetidiom/raɪt ʌpˈsʌmwʌn striːt/đúng sở thích của ai đó
44. Satisfiedadj/ˈsætɪsfaɪd/hài lòng
45. Skateboardn/ˈskeɪtbɔːd/trò lướt ván
46. Socialise (with someone)v/ˈsəʊʃəlaɪz (wɪð ˈsʌmwʌn)/giao lưu với ai đó
47. Socialising (with someone)n/ˈsəʊʃəlaɪzɪŋ (wɪð ˈsʌmwʌn)/hoạt động giao lưu lại với ai đó
48. Softwaren/ˈsɒftweər/phần mềm
49. Spare timen/speə taɪm/thời gian rảnh
50. Stickern/ˈstikər/nhãn dính tất cả hình
51. Strangern/ˈstreɪndʒər/người lạ
52. Surf the Internetv/sɜːf ðə ˈɪntənet/truy cập in-tơ-net
53. Technologyn/tekˈnɒlədʒi/công nghệ
54. Textv/tekst/nhắn tin
55. Train a petv/treɪn ə pet/huấn luyện thú
56. Trickn/trɪk/thủ thuật
57. Updatev/ʌpˈdeɪt/cập nhật
58. Virtualadj/ˈvɜːtʃuəl/ảo (không tất cả thực)
59. Watch TVv/wɒtʃtiːˈviː/xem ti vi
60. Window shoppingn/ˈwɪndəʊˈʃɒpɪŋ/hoạt hễ đi nhìn đồ
61. Wooln/wʊl/len
Trọn cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 10 không thiếu thốn nhất theo sách mới

Bài tập từ vựng giờ Anh lớp 8 unit 1 bao gồm đáp án

Bài tập 1.