TRẮC NGHIỆM HÓA 11 CHƯƠNG 2 CÓ ĐÁP ÁN

Bài có đáp án. Bộ bài bác tập trắc nghiệm hóa học 11 chương 2: Nito- Photpho (P1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài xích trắc nghiệm, bao gồm phần xem tác dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Câu 1:Nitơ biểu lộ tính khử trong bội nghịch ứng với chất nào sau đây ?

A. H2.B. O2.C. Mg.D. Al.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 chương 2 có đáp án

Câu 2: cùng hóa trị của Nito trong hợp hóa học nào sau đây là lớn nhất?

A. NCl$_3$B. NOC. NH$_3$D. Cả A cùng B

Câu 3:Để bóc tách riêng NH3ra khỏi lếu hợp có N2, H2, NH3trong công nghiệp bạn ta đã

A. Cho các thành phần hỗn hợp qua nước vôi vào dư.B. Cho tất cả hổn hợp qua bột CuO nung nóng.C. Nén và làm cho lạnh tất cả hổn hợp để hòa lỏng NH3.D. Cho tất cả hổn hợp qua hỗn hợp H2SO4đặc.

Câu 4:Chỉ thực hiện dung dịch HNO3loãng, hoàn toàn có thể nhận biết được từng nào chất rắn đơn nhất sau : MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.

Câu 5:Trong công nghiệp, photpho được pha chế từ làm phản ứng nung láo lếu hợp những chất nào dưới đây ?

A. Quặng photphorit, đá xà vân cùng than cốcB. Quặng photphorit, mèo và than cốcC. Diêm tiêu, than gỗ với lưu huỳnhD. Mèo trắng, đá vôi cùng sođa

Câu 6:Thành phần bao gồm của quặng photphorit là

A. CaPHO4B. NH4H2PO4.C. Ca(H2PO4)2.D. Ca3(PO4)2.

Câu 7:Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A. Supephotphat kép nỗ lực độ bồi bổ thấp rộng supephotphat đơn.B. Nitơ với photpho là nhị nguyên tố không thể thiếu cho sự sống.C. Tất cả các muối hạt nitrat phần đông bị sức nóng phân hủy.D. Toàn bộ các muối hạt đihiđrophotphat đông đảo rễ tan trong nước.

Câu 8:Cho 2 muối X, Y vừa lòng điều kiện sau:

X + Y → không xẩy ra phản ứng.X + Cu → không xảy ra phản ứng.Y + Cu → không xẩy ra phản ứng.X +Y + Cu → xẩy ra phản ứng.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 95 Chu Vi Hình Tròn, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 95

X và Y là

A. Mg(NO3)2và KNO3B. Fe(NO3)3và NaHSO4.C. NaNO3và NaHCO3D. NaNO3và NaHSO4.

Câu 9:Cho Cu và dung dịch H2SO4loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy bay ra khí ko màu hóa nâu trong ko khí. Mặt khác khí X chức năng với hỗn hợp NaOH thì có mùi khai bay ra. Chất X là

*

A. Amophot.B. Amoni nitrat.C. Urê.D. Natri nitrat.

Câu 10:Dãy nào sau đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có tác dụng vừa diễn tả tính lão hóa vừa tính khử khi gia nhập phản ứng hóa học?

A. NH3, N2O5, N2, NO2B. NH3, NO, HNO3, N2O5C. N2, NO, NO2, N2O5D. NO2, N2, NO, N2O3

Câu 11:Cho khí NH3dư đi khoan thai vào hỗn hợp X (chứa tất cả hổn hợp CuCl2, FeCl3, AlCl3) chiếm được kết tủa Y. Nung kết tủa Y ta được chất rắn Z, rồi cho luồng khí NH3dư đi rảnh rỗi qua Z nung lạnh thu được chất rắn R. Trong R chứa:

A. Cu, Al, FeB. Al2O3và Fe2O3C. Sắt D. Al2O3và Fe

Câu 12:Muối X là hòa hợp chất chứa nguyên tố N. X có các phản ứng sau:

X+ NaOH→Y + Z+ A

X → T+ A

X quan trọng là hóa học nào dưới đây?

A. NH4NO3 B. NH4Cl C. NH4HCO3 D. (NH4)2HPO4

Câu 13:Để pha trộn ra 2 lít NH3từ N2và H2với công suất 25% thì nên cần thể tích N2ở cùng đk là:

A. 8 lít B. 4 lítC. 2 lítD. 1 lít

Câu 14: Supephotphat 1-1 được sản xuất xuất phát điểm từ một loại quặng chứa:

73% Ca$_3$(PO$_4)_2$; 26% CaCO$_3$ cùng 1% SiO$_2$.

Tỉ lệ tỷ lệ của P$_2$O$_5$ trong supephotphat đối chọi là đến trên có giá trị là:

A. 26,75%B. 20,35%C. 20,5%D. 21,64%

Câu 15:Có những đánh giá sau về muối hạt amoni:

Tất cả muối amoni hầu hết tan trong nước;Các muối bột amoni rất nhiều là hóa học điện li mạnh, phân li trọn vẹn tạo ra ion NH4+ có môi trường bazơ;Muối amoni những phản ứng cùng với dd kiềm giải tỏa khí amoniac;Muối amoni kém bền so với nhiệt.

Nhóm gồm các nhận định đúng :

A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 4

Câu 16:Nhúng thanh Al vào hỗn hợp HNO3loãng, không thấy có khí thoát ra. Kết luận nào sao đấy là đúng:

A. Al ko phản ứng với ddHNO3loãngB. Al bị tiêu cực hóa vào ddHNO3loãngC. Al làm phản ứng vớiHNO3tạo ra muối bột amoniD. Cả A cùng B đông đảo đúng

Câu 17:Để nhận ra ion NO3$^-$thường dùng thuốc thử là Cu với dung dịch H2SO4loãng vị vì:

A. Tạo thành khí gồm màu nâu. B. Tạo nên dung dịch có màu vàng.C. Tạo ra kết tủa color vàng. D. Tạo thành khí ko màu hoá nâu trong ko khí.

Câu 18:Nhiệt phân Fe(NO3)2trong bình kín, không đựng không khí thu được

A. FeO, NO2, O2B. Fe(NO2)2, O2C. Fe2O3, NO2, O2D. Fe, NO2, O2

Câu 19:Hoá chất để phân biệt cha dd riêng biệt biệt: HCl, HNO3, H2SO4:


A. Cần sử dụng giấy quỳ tím, dd bazơ, B. Sử dụng muối tung Ba$^2+$, Cu kim loại,C. Sử dụng dd muối hạt tan của Ag$^+$ D. Dùng dd phenolphtalein, giấy quỳ tím.

Câu 20: cho những phản ứng sau:

Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 3H$_2$SO$_4$ đặc$ ightarrow $ 3CaSO$_4$ + 2H$_3$PO$_4$Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 2H$_2$SO$_4$ đặc$ ightarrow $ 2CaSO$_4$+ Ca(HPO$_4)_2$Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 4H$_3$PO$_4$ đặc$ ightarrow $ 3Ca(H$_2$PO$_4)_2$Ca(OH)$_2$ + 2H$_3$PO$_4$$ ightarrow $ Ca(H$_2$PO$_4)_2$+ 2H$_2$O

Những phản bội ứng xảy ra trong quy trình điều chế supephotphat kép từ Ca$_3$(PO$_4)_2$ là: