Toán lớp 6 phân số

Sau đó là các bài tập TOÁN về CÁC PHÉP TÍNH PHÂN SỐ giành riêng cho học viên lớp 6. Trước Khi làm cho bài tập, đề xuất xem xét lại triết lý trong những bài liên quan:


Nên xem:

✨ Bài học CỘNG, TRỪ PHÂN SỐ.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 phân số

✨ Bài học SỐ ĐỐI CỦA PHÂN SỐ & QUY TẮC DẤU NGOẶC.

✨ Bài học NHÂN, CHIA PHÂN SỐ.


Bài tập 1.1: Tính:

a) $Large frac75$ + $Large frac-125$;

b) $Large frac314$ – $Large frac514$.

bài tập 1.2: Tính:

a) $Large frac-76$ + $Large frac-34$;

b) $Large frac127$ – $Large frac421$;

c) $Large frac-314$ – $Large frac20-35$;

d) $Large frac4-55$ + $Large frac-2-121$.

những bài tập 1.3: Tính:

a) $Large frac23-32 cdot frac-114$;

b) $Large frac34 cdot frac-5-6$;

c) $Large frac1112 : frac1314$;

d) $Large frac-27 : frac4-3$.

Những bài tập 1.4: Thực hiện nay phép tính:

a) $Large frac34$ + $Large frac43$ – $Large frac512$;

b) $Large frac-5-27$ – $Large frac1-18$ + $Large frac-29$.

Xem thêm: Jual Mindjet Mindmanager Murah, Mindjet Mindmanager 9 Mac Torrent

c) $Large frac12$ – $Large frac34 cdot frac-218$ + $Large frac-37 : frac9-14$

d) $Large frac56$ $: 25$ – $2$ + $Large frac-73 cdot frac27$.


Bài tập 1.5: Rút ít gọn:

$$mathbfa); frac-45cdot frac52$$

$$mathbfb); frac12 cdot frac23 cdot frac34$$

$$mathbfc); 15 cdot frac7-3 cdot frac-114$$

$$mathbfd); frac32cdot left(frac54 : frac58 ight) : frac20212022$$

Dạng 2: Tính nhanh

Những bài tập 2.1: Tính một biện pháp hợp lý:

a) $Large frac22021$ + $Large frac-52022$ + $Large frac-12021$ + $Large frac42022$;

b) $1$ + $Large frac1-2$ – $5$ – $Large frac-34$;

c) $Large frac43 cdot frac1500cdot frac256$;

bài tập 2.2: Tính một bí quyết vừa lòng lý:

a) $Large frac719 cdot frac811$ + $Large frac719cdot frac311$ + $Large frac1219$.

$$mathbfb); left(frac20212022 – frac115116 cdot frac117118 ight) cdot left(frac13 – frac14 -frac112 ight)$$

Hướng dẫn: Đừng vội quy đồng và tính toán, hãy quan gần kề trước!

Biểu thức này còn có dạng là 1 tích của hai biểu thức (trong hai cặp dấu ngoặc tròn), kia là: $A = frac20212022 – frac115116cdot frac117118$ với $B = frac13 – frac14 – frac112$.

Khi giải toán (tốt xử lý bất kỳ vấn đề nào khác), luôn luôn luôn làm không còn mọi các bước dễ trước, kế tiếp bắt đầu xử lý đa số phần nặng nề sau. Cho bắt buộc, ta tính biểu thức B trước (do biểu thức A vượt phức hợp, số quá lớn).

Sau lúc tính tân oán, ta tất cả $B = 0$. Biểu thức đang đến đó là $Acdot B$ buộc phải cũng đều có cực hiếm bằng 0 (cơ mà không buộc phải tính quý hiếm của A).

Dạng 3: Tìm $x$

bài tập 3.1: Tìm $x$, biết:

a) $Large frac3-8$ + $x$ = $Large frac-1-20$;

b) $x$ – $Large frac2324$ = $Large frac2-15$;

c) $4$ – $x$ = $Large frac223$.

những bài tập 3.2: Tìm $x$, biết:

$$mathbfa); frac1112 cdot x = frac-1314$$

$$mathbfb); frac-3-4 : x = frac1-2$$

$$mathbfc); x : frac-45 = frac57$$

những bài tập 3.3: Tìm $x$, biết:

$$mathbfa); frac23 cdot x – frac47 = frac18$$

$$mathbfb); frac47 + frac59 : x = frac15$$

$$mathbfc); x – frac15 = frac27 cdot frac-115$$

Những bài tập 3.4: Tìm số nguyên $x$, biết:

$$mathbfa); fracx468 = frac-713 cdot frac59$$

$$mathbfb); frac-x15 = frac2-5 : frac35 – frac13$$

Đáp án các bài bác tập:

Dạng 1:


Bài tập 1.1:

a) $Large frac75$ + $Large frac-125$

$$=frac7 + (-12)5 = frac-55 = -1$$

b) $Large frac314$ – $Large frac514$

$$=frac3 – 514 = frac-214 = frac-17$$

bài tập 1.2:

a) $Large frac-76$ + $Large frac-34$

$$= frac-1412 + frac-912 = frac-2312$$

b) $Large frac127$ – $Large frac421$

$$=frac7189 – frac36189 = frac-29189$$

c) $Large frac-314$ – $Large frac20-35$

$$= frac-1570 – frac-4070$$

$$=frac(-15) – (-40)70 = frac2570 = frac514$$

d) $Large frac4-55$ + $Large frac-2-121$

$$= frac-44605 + frac10605 = frac-34605$$

những bài tập 1.3: Tính:

a) $Large frac23-32 cdot frac-114$

$$=frac23 cdot (-11)(-32) cdot 4 = frac253128$$

b) $Large frac34 cdot frac-5-6$

$$= frac3 cdot (-5)4 cdot (-6) = frac1524 =frac58$$

c) $Large frac1112 : frac1314$

$$=frac1112 cdot frac1413 = frac11 cdot 76 cdot 13$$

$$=frac7778$$

d) $Large frac-27 : frac4-3$

$$= frac-27 cdot frac-34 = frac(-1) cdot (-3)7 cdot 2$$

$$= frac314$$

các bài luyện tập 1.4:

a) $Large frac34$ + $Large frac43$ – $Large frac512$

$$= frac912 + frac1612 – frac512$$

$$= frac9 + 16 – 512$$

$$= frac2012 = frac53$$

b) $Large frac-5-27$ – $Large frac1-18$ + $Large frac-29$

$$= frac1054 – frac-354 + frac-1254$$

$$= frac10 – (-3) + (-12)54 = frac154$$

c) $Large frac12$ – $Large frac34 cdot frac-218$ + $Large frac-37 : frac9-14$

$$= frac12 – frac-112 + frac-37 cdot frac-149$$

$$= frac12 – frac-112 + frac23$$

$$= frac612 – frac-112 + frac812$$

$$= frac1512 = frac54$$

d) $Large frac56$ $: 25$ – $2$ + $Large frac-73 cdot frac27$

$$= frac56 cdot frac125 – 2 + frac-23$$

$$= frac16 cdot 5 – 2 + frac-23$$

$$= frac130 – frac6030 + frac-1030$$

$$= frac-6930$$


các bài luyện tập 1.5:

$$mathbfa); frac-45cdot frac52$$

$$= -2$$

$$mathbfb); frac12 cdot frac23 cdot frac34$$

$$= frac14$$

$$mathbfc); 15 cdot frac7-3 cdot frac-114$$

$$= frac5 cdot 1 cdot (-1)(-1) cdot 2 = frac52$$

$$mathbfd); frac32cdot left(frac54 : frac58 ight) : frac20212022$$

$$= frac32 cdot left(frac54 cdot frac85 ight) : frac20212022$$

$$= frac32 cdot frac21 : frac20212022$$

$$= frac31 : frac20212022$$

$$= frac31 cdot frac20222021$$

$$= frac60662021$$

Dạng 2:

các bài luyện tập 2.1:

a) $Large frac22021$ + $Large frac-52022$ + $Large frac-12021$ + $Large frac42022$

$$= left(frac22021 + frac-12021 ight) + left(frac-52022 + frac42022 ight)$$

$$= frac12021 + frac-12022$$

$$= frac2022 – 20212021 cdot 2022$$

$$=frac14086462$$

b) $1$ + $Large frac1-2$ – $5$ – $Large frac-34$

$$= (1 – 5) + left(frac1-2 – frac-34 ight)$$

$$= -4 + left(frac-24 + frac34 ight)$$

$$= -4 + frac14$$

$$= frac-164 + frac14$$

$$= frac-154$$

c) $Large frac43 cdot frac1500cdot frac256$

$$= left(frac43 cdot frac256 ight) cdot frac1500$$

$$= frac10018 cdot frac1500$$

$$= frac118 cdot 5 = frac190$$

Những bài tập 2.2:

a) $Large frac719 cdot frac811$ + $Large frac719cdot frac311$ + $Large frac1219$

$$= frac719 cdot left(frac811 + frac311 ight) + frac1219$$

$$= frac719 cdot frac1111 + frac1219$$

$$= frac719 + frac1219 = 1$$

$$mathbfb); left(frac20212022 – frac115116 cdot frac117118 ight) cdot left(frac13 – frac14 -frac112 ight)$$