TOÁN LỚP 5 DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

Một số bài tập.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 diện tích hình tròn

Bài 1. Tính diện tích s hình tròn, biết chu vi hình tròn trụ là 18,84cm

Giải:

Bán kính hình tròn là: 18,84 : 2 : 3,14 = 3 (cm)

Diện tích hình tròn là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Đáp số: 28,26 cm2.

Bài 2.

Cho hình tròn trụ tâm O và hình vuông ABCD bao gồm đường chéo cánh AC = 12cm. Tính diện tích phần tô màu.

*

Giải:

Hình vuông ABCD cũng là một trong hình thoi có hai đường chéo cánh bằng nhau

Vậy diện tích hình vuông vắn ABCD là: 12 x 12 : 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn AMOQ là: 72 : 4 = 18

Ta thấy diện tích hình vuông AMOQ đó là tích của nhị cạnh OM x OQ

Vậy diện tích hình trụ là: 18 x 3,14 = 56,52 (cm2)

Diện tích phần đánh đậm là: 72 – 56,52 = 15,48 (cm2)

Đáp số: 15,48 cm2

Bài 3. Cho hình vuông vắn ABCD có bốn đỉnh ở trên hình tròn tâm O, bán kính 3cm. Tra cứu tỉ số phần trăm của diện tích hình trụ và diện tích hình vuông đó.

*

Giải:

Diện tích hình tròn trụ là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Độ nhiều năm đường chéo cánh AC là: 3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông là: 6 x 6 = 36 (cm2)

Tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn và diện tích hình vuông vắn là:

28,26 : 36 x 100% = 78,5 (%)

Đáp số: 78,5 %.

Bài 4. Cho hình vuông vắn ABCD và hình tròn tâm O có 2 lần bán kính bằng độ lâu năm cạnh hình vuông. Tìm tỉ phần trăm của diện tích hình trụ và diện tích hình vuông vắn đó.

*

Giải:

Diện tích hình tròn trụ tâm O nửa đường kính r là: r x r x 3,14

Ta có: AB = r x 2

Diện tích hình vuông vắn ABCD là: r x 2 x r x 2 = r x r x 4

Tỉ số diện tích hình trụ và hình vuông vắn là:

*
Bài 5. Hình vuông ABCD bao gồm 4 đỉnh ở trên hình trụ tâm O. Tra cứu tỉ số phần trăm của diện tích phần sơn màu và ăn mặc tích hình vuông vắn ABCD.

*

Giải:

*

Coi cung cấp kính hình tròn trụ là 1cm thì độ dài đường chéo cánh BD = AC = 2cm

Diện tích hình tròn trụ là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn là: 2 x 2 : 2 = 2 (cm2)

Diện tích phần tô màu: 3,14 – 2 = 1,14 (cm2)

Tỉ số xác suất diện tích phần tô màu và mặc tích hình vuông là:

1,14 : 2 = 57 (%)

Bài 6. Hình vẽ có hai hình vuông vắn và một hình tròn. Tìm kiếm tỉ số phần trăm của diện tích hình vuông vắn MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Ôn Tập Về Phân Số, Giải Toán Lớp 5 Trang 148, 149, Ôn Tập Về Phân Số

*

Giải:

*

Coi buôn bán kính hình tròn là 1cm thì độ nhiều năm hai đường chéo cánh MP cùng NQ của hình vuông MNPQ là 2cm.

Diện tích hình vuông MNPQ là: 2 x 2 : 2 = 2 (cm2)

Độ nhiều năm cạnh hình vuông ABCD bao gồm bằng đường kính hình tròn

=> Độ dài cạnh hình vuông là 2cm

Diện tích hình vuông ABCD là: 2 x 2 = 4 (cm2)

Tỉ số diện tích hình vuông MNPQ và hình vuông ABCD là: 2 : 4 = 1/2

Bài 7. Hình vẽ bên có hai hình tròn trụ và một hình vuông. Search tỉ số xác suất của diện tích s hình tròn bé xíu và hình tròn lớn.

*

Giải:

*

Coi bán kính hình tròn bé nhỏ là 1cm.

Diện tích hình tròn nhỏ bé là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Cạnh hình vuông vắn là 2cm

Diện tích hình vuông vắn là: 2 x 2 = 4 (cm2)

Ta thấy diện tích s tam giác AOB = 1/4 diện tích hình vuông vắn ABCD

Diện tích tam giác AOB là: 4 : 4 = 1 (cm2)

=> OA x OB : 2 = 1

=> OA x OB = 1 x 2 = 2

Diện tích hình trụ lớn là: 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Tỉ số xác suất diện tích hình tròn bé và diện tích hình tròn lớn là:

3,14 : 12,56 = 25 (%)

Bài 8. Hình vẽ bên có hình chữ nhật với hai phần hình tròn (2) với (3). Từng phần hình tròn trụ là ¼ hình trụ tâm D và trọng tâm C; nửa đường kính DA cùng CB. Kiếm tìm tỉ số phần trăm của diện tích (1) và diện tích hình chữ nhật.

*

Giải:

Coi bán kính hình tròn là 1cm ta có:

Tổng diện tích s hình (2) cùng hình (3) chính bằng ½ diện tích hình tròn trụ bán kính 1cm. Vậy diện tích hình (2) cùng hình (3) là:

(1 x 1 x 3,14) : 2 = 1,57 (cm2)

Hình chữ nhật ABCD gồm chiều rộng lớn là 1cm, chiều dài là 2cm. Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD là: 1 x 2 = 2 (cm2)

Diện tích hình (1) là: 2 - 1,57 = 0,43 (cm2)

Tỉ số phần trăm diện tích (1) và hình chữ nhật ABCD là:

0,43 : 2 = 21,5 (%)

Bài tập trường đoản cú luyện.

Bài 1. Tính diện tích hình tròn biết chu vi hình tròn trụ là:

a) C = 9,42dm

b) C = 15,7m

c) C = 20,096cm

Bài 2. Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Trong hình vuông vắn có bốn nửa hình tròn trụ bằng nhau và cắt nhau tạo nên thành bông hoa tứ cánh. Tính diện tích bông hoa đó.

*

Bài 3. Cho nhì hình tròn: hình trụ tâm E có 2 lần bán kính AO và hình tròn tâm O có 2 lần bán kính AB.

a) Chu vi hình tròn trụ lớn gấp từng nào lần hình tròn trụ bé.

b) Diện tích hình tròn lớn gấp từng nào lần hình trón bé.

*

Bài 4. Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh 4cm. Hai hình trụ tâm A và tâm C cùng có nửa đường kính 4cm. Tính diện tích phần sơn màu.

*

Bài 5. Cho hình chữ nhật ABCD tất cả AD = 5cm. Nhì cung tròn trung khu D và vai trung phong C bao gồm cùng bán kính r = da = CB cắt cạnh DC tại G với E.

a) So sánh diện tích phần 1 với phần 2, biết diện tích s hình chữ nhật bởi nửa diện tích hình trụ tâm D, nửa đường kính r.