Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị

Chương 1 : Nguyên tử Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Chương 3 : liên kết hóa học tập Chương 4 : phản bội ứng OXH – Khử Chương 5 : đội Halogen Chương 6 : Oxi – lưu huỳnh Chương 7 : vận tốc phản ứng và thăng bằng hóa học

Câu hỏi 1 : Trong tự nhiên clo (Cl) gồm hai đồng vị là 35Cl cùng 37Cl. Biết % từng đồng vị theo lần lượt là 75% và 25%. Nguyên tử khối trung bình của clo là:

A 35,5. B 36,0. C 36,5. D 35 hoặc 37.

Bạn đang xem: Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị

Đang xem: công thức tính nguyên tử khối trung bình

Lời giải đưa ra tiết:

(M_Cl = frac\% ^35Cl.35 + \% ^37Cl.37100\% = frac35.75\% + 37.25\% 100\% = 35,5)

Đáp án A

Câu hỏi 2 : Trong tự nhiên đồng (Cu) có hai đồng vị bền là 63Cu với 65Cu. Tỉ lệ xác suất của đồng vị 65Cu trong hỗn hợp là: (biết nguyên tử khối vừa phải của Cu là 63,546)

A 27,3. B 72,7. C 16,6. D 83,4.

Lời giải chi tiết:

Xét 1 mol Cu bao gồm x mol 65Cu và (1 – x) mol 63Cu

=> MCu = 65x + 63.(1 – x) = 63,546

=> x = 27,3%

=>A

Câu hỏi 3 : Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Sb là 121,76. Sb có 2 đồng vị biết 121Sb chiếm phần 62% . Số khối của đồng vị thứ 2 là:

A 121B 123C 122D 124

Lời giải đưa ra tiết:


*

Câu hỏi 4 : nguyên tố Bo gồm 2 đồng vị 10B ( x1%)và 11B ( x2 %) nguyên tử khối mức độ vừa phải của B là 10,8. X1 là

A 80% B 20% C 10,8% D 89,2%

Lời giải chi tiết:


*

Câu hỏi 5 : Đồng tất cả 2 đồng vị 63Cu và 65Cu, biết tỉ lệ thành phần số nguyên tử của chúng lần lượt là 105 : 245. Tính nguyên tử khối trung bình của Cu ?

Lời giải chi tiết:


*

Câu hỏi 6 : Bo gồm 2 đồng vị 10B với 11B. Nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,812. Mỗi lúc có 94 nguyên tử 10Bo thì đã có

A 212 nguyên tử11B B 81 nguyên tử11B C 406 nguyên tử11BD 18 Nguyên tử11B

Lời giải chi tiết:


*

Câu hỏi 7 : Trong tự nhiên nguyên tố clo tất cả hai đồng vị 35Cl với 37Cl, nguyên tử khối mức độ vừa phải của Cl là 35,48. Số nguyên tử đồng vị 35Cl có trong 200 nguyên tử clo là ?

A 132 B 48 C 76 D 152

Lời giải bỏ ra tiết:


*

Câu hỏi 8 : trọng lượng Nguyên tử vừa phải của Brom là 79,91. Brom gồm 2 đồng vị trong những số đó đồng vị 79Br chiểm 54,5%. Số khối của đồng vị thứ 2 sẽ là

A 77B 78C 80D 81

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi A2 là số khối của nguyên tử dồng vị thứ 2.

Ta có:

(egingathered frac79.54,5 + A_2(100 – 54,5)100 = 79,91 hfill = > 4305,5 + 45,5A_2 = 7991 hfill = > 45,5A_2 = 7991 – 4305,5 hfill = > 45,5A_2 = 3685,5 hfill = > A_2 = 81 hfill endgathered )

Đáp án D

Câu hỏi 9 : Trong tự nhiên nguyên tố brom có 2 đồng vị, trong những số đó đồng vị


chiếm 54,5% về trọng lượng biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của brom là 79,91. Số khối của đồng vị còn lại là:

A 81 B 80C 82D 83

Phương pháp giải:

Phương pháp :Đặt số khối của đồng vị còn lại là x. Giải x theo phương trình về đồng vị

Câu hỏi 10 : Cabon trong thoải mái và tự nhiên là các thành phần hỗn hợp của hai đồng vị 12C và 13C, trong số đó đồng vị 12C chiếm phần 98,89%. Hiểu được đồng vị cacbon 13C có nguyên tử khối bằng 12,991. Nguyên tử khối vừa phải của cacbon là

A 12,512.B 12,111.C 12,011.D 12,150.

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp tính nguyên tử khối trung bình:(overline A = fracaX + bY100)

Trong đó:

+ X, Y là nguyên tử khối của các đồng vị

+ a, b là tỷ lệ số nguyên tử của đồng vị X, Y


Lời giải bỏ ra tiết:

(overline M _C = frac12.98,89 + 12,991.(100 – 98,89)100 = 12,011)

Đáp án C

Câu hỏi 11 : Trong tự nhiên và thoải mái brom bao gồm hai đồng vị là (_35^79extBr) với (_35^81extBr), nguyên tử khối mức độ vừa phải của brom là 79,986. Nếu như nguyên tử khối mỗi đồng vị có mức giá trị ngay số khối thì tỉ trọng % số nguyên tử đồng vị(_35^79extBr)là

READ: Why Is Fecl3 The Product, When Fe and Cl2 Reacts & Not Fecl2?

A 49,3%.B 50,7%.C 46%.D 54%.

Lời giải chi tiết:

Gọi phần trăm số nguyên tử của là x % với là y%

Ta có hệ phương trình:

(left{ egingathered x + y = 100 hfill frac79x + 81y100 = 79,986 hfill endgatheredight. O left{ egingathered x = 50,7\% hfill y = 49,3\% hfill endgathered

ight.)

Đáp án B

Câu hỏi 12 : nhân tố Mg có 3 các loại đồng vị có số khối lần lượt là: 24, 25 cùng 26. Trong 5000 nguyên tử Mg thì tất cả 3930 đồng vị 24, 505 đồng vị 25, còn lại là đồng vị 26. Hãy tính cân nặng nguyên tử mức độ vừa phải của Mg.

A 24,998 B 25,527 C 25,103 D 24,327

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

% Mg ( 24 ) = 3930 : 5000 . 100% = 78,6 %

% Mg ( 25 ) = 505 : 5000 . 100% = 10,1 %

% Mg ( 26 ) = 100 – 78,6 – 10,1 = 11,3 %


=


= 24,327

Câu hỏi 13 : thành phần Bo tất cả 2 đồng vị bền là 11B (x1 %) và 10B (x2 %), nguyên tử khối vừa đủ của Bo là 10,8. Cực hiếm của x1 % là:

A 80% B 20% C 10,8%D 89,2%

Câu hỏi 14 : Trong tự nhiên và thoải mái Li gồm 2 đồng vị là 6Li cùng 7Li và gồm nguyên tử khối vừa đủ là 6,94. Phần trăm khối lượng 7Li trong LiNO3 là (cho N = 14; O = 16)

A 10, 067%. B 9,362%. C 9,463%.D 9,545%.

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi tỷ lệ số nguyên tử của 6Li là x % cùng 7Li là y%

Ta tất cả hệ phương trình:

(left{ egingathered x + y = 100 hfill frac6x + 7y100 = 6,94 hfill endgatheredight. O left{ egingathered x = 6\% hfill y = 94\% hfill endgathered

ight.)

Trong 1 mol LiNO3 có chứa: 0,94 mol 7Li

(\% m_^7Li = frac0,94.76,94 + 14 + 16.3.100\% = 9,545\% )

Đáp án D

Câu hỏi 15 : Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O; clo tất cả 2 đồng vị là 35Cl, 37Cl với H có 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Xác minh nào tiếp sau đây không đúng?

A bao gồm 6 quý hiếm phân tử khối của HClOB tất cả 6 phân tử dạng HCl C có 60 phân tử dạng HClO3D cân nặng phân tử lớn số 1 của H2O là 24

Phương pháp giải:

Ghép các đồng vị của các nguyên tố để chế tác thành những phân tử HClO, HCl, HClO3 cùng H2O.

Từ kia tìm được xác minh không đúng.

Lời giải chi tiết:

-Xét phân tử HClO:

Phân tử khối của HClO bên trong khoảng:

1+35+16 ≤ MHClO ≤ 3 + 37 + 18 → 52 ≤ MHClO ≤ 58

Vậy tất cả 7 cực hiếm phân tử khối của HClO là 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58.

Vậy xác minh A ko đúng.

-Xét phân tử HCl:

H gồm 3 cách chọn, Cl bao gồm 2 biện pháp chọn. Vậy bao gồm 6 phân tử dạng HCl.

Vậy xác định B đúng.

– Xét phân tử HClO3:

H gồm 3 phương pháp chọn, Cl tất cả 2 cách chọn, OOO tất cả 10 phương pháp chọn. Vậy tất cả 60 phân tử dạng HClO3.

Vậy khẳng định C đúng.

Xem thêm: "Lực Tác Dụng Tiếng Anh Là Gì ? Tác Dụng In English

– Xét phân tử H2O:

Phân tử khối của H2O phía bên trong khoảng:


1+1+16 ≤ MH2O ≤ 3 + 3 + 18 → 18 ≤ MH2O ≤ 24

Vậy MH2O max= 24.

Vậy khẳng định D đúng.

Đáp án A

Đáp án – giải thuật

Câu hỏi 16 : Trong tự nhiên magie bao gồm 3 đồng vị bền 24Mg chỉ chiếm 78,99%, 25Mg chỉ chiếm 10,00% và 26Mg. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Mg là:

A 24,00B 24,11C 24,32D 24,89

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính nguyên tử khối vừa phải của Mg.

Lời giải chi tiết:

%số nguyên tử 26Mg là 100%- 78,99%- 10,00%= 11,01%

Nguyên tử khối trung bình của Mg bằng:

(overline A_Mg = 24.78,99 + 25.10,00 + 26.11,01 over 100 = 24,32)

Đáp án C

Đáp án – giải mã

Câu hỏi 17 : Một nhân tố X bao gồm 2 đồng vị X1 cùng X2. Đồng vị X1 có tổng số phân tử là 18. Đồng vị X2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng xác suất các đồng vị vào X cân nhau và các loại hạt trong X1 cũng bằng nhau. Nguyên tử khối vừa phải của X là:

A 12B 12,5.C 13D 14

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa đồng vị, công thức tính số khối và bí quyết tính nguyên tử khối trung bình để tính nguyên tử khối mức độ vừa phải của X.

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi số phân tử proton trong đồng vị X1 là Z, số notron trong đồng vị X1 là N.

Tổng số phân tử trong đồng vị X1 là 2Z + N= 18 (1)

Các các loại hạt vào X1 đều nhau nên Z= N (2)

Giải hệ (1) cùng (2) ta tất cả Z= N= 6

Số khối của đồng vị X1 là A1= Z+N= 12

Số khối của đồng vị X2 là A2= 6 + 6+2= 14

Biết rằng tỷ lệ các đồng vị vào X đều nhau . Vì thế nguyên tử khối vừa đủ của X là: (12+14)/2= 13

Đáp án C

Đáp án – giải mã

Câu hỏi 18 : yếu tắc clo gồm nguyên tử khối mức độ vừa phải là 35,5. Biết clo gồm 2 đồng vị là X với Y, toàn bô khối của X với Y là 72. Số nguyên tử đồng vị X bởi 3 lần số nguyên tử đồng vị Y. Vậy số nơtron của đồng vị Y nhiều hơn thế nữa số nơtron của đồng vị X là:

A 6.B 4.C 2.D 1.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Từ % số đồng vị X cùng Y kết hợp với công thức tính nguyên tử khối mức độ vừa phải của clo nhằm tính số khối của đồng vị X và đồng vị Y.

Từ đó tính được số nơtron của đồng vị Y nhiều hơn thế nữa số nơtron của đồng vị X bằng

số khối của đồng vị Y – số khối của đồng vị X.

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi số khối của đồng vị X là X, số khối của đồng vị Y là Y.

Gọi % số nguyên tử của đồng vị Y là a% thì % số nguyên tử của đồng vị X là 3a%

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của nguyên tố clo là:

(A_Cl = fracX.3a + Y.a3a + a.100 = 35,5)→ 3X + Y = 35,5.4 = 142

Theo đề bài xích X + Y = 72

Giải hệ trên ta bao gồm X= 35 cùng Y = 37

Số khối của đồng vị X bằng X = Z + NX = 35

Số khối của đồng vị Y bởi Y = Z + NY= 37

Suy ra NY – NX= 37 – 35 = 2

Đáp án C

Đáp án – giải mã

Câu hỏi 19 : nhân tố X tất cả 2 đồng vị là A cùng B. Đồng vị A bao gồm tổng số hạt cơ bạn dạng là 54, trong số đó số hạt không sở hữu điện nhiều hơn nữa số hạt với điện âm là 3 hạt. Tổng số phân tử cơ phiên bản trong đồng vị B ít hơn trong A là 2 hạt.

a) Tính số khối của từng đồng vị.

b) search nguyên tử khối vừa phải của X. Biết tỉ lệ số nguyên tử của đồng vị A cùng B là một trong : 3.

c) Tính thành phần phần trăm theo cân nặng của đồng vị A bao gồm trong CaX2 biết Ca = 40.

Phương pháp giải:

a) trong đồng vị A:

+ Tổng phân tử là p. + e + n = 2p + n

+ Số hạt không với điện (n) nhiều hơn nữa hạt mang điện âm (e) là n – e = n – p


Lập hệ phương trình giải tìm kiếm được p, n → Số khối của mỗi đồng vị.

b) giả dụ đồng vị A1 gồm n1 nguyên tử với đồng vị A2 bao gồm n2 nguyên tử thì NTK trung bình được xem bằng công thức: (ar A = fracn_1.A_1 + n_2.A_2n_1 + n_2)

c) mang sử xét 1 mol CaCl2 → số mol Cl

→ Số mol 37Cl → cân nặng 37Cl

→ Phần trăm khối lượng của 37Cl trong CaCl2

Lời giải đưa ra tiết:

a) trong đồng vị A:

+ Tổng hạt phường + e + n = 2p + n = 54 (1)

+ Số hạt không với điện (n) nhiều hơn thế hạt có điện âm (e) là n – e = n – p = 3 (2)

READ: công thức Axit Glutamic - Axit Glutamic Là hóa học Gì

Giải hệ (1) cùng (2) được p. = 17 cùng n = 20

→ Số khối của A = p. + n = 17 + trăng tròn = 37

→ Số khối của B = 37 – 2 = 35 (do đồng vị B có tổng hạt nhỏ tuổi hơn đồng vị A là 2 hạt)

b) Nguyên tử khối vừa đủ của X là

AX = (frac37.1 + 35.31 + 3) = 35,5

c) mang sử xét 1 mol CaCl2 → nCl = 2 mol

→ Số mol 37Cl = 25%.2 = 0,5 mol → trọng lượng 37Cl = 18,5 gam

→ Phần trăm trọng lượng của 37Cl vào CaCl2 là: (frac18,5111.100\% ) = 16,67%

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 20 : Bo tất cả hai đồng vị, từng đồng vị đều có 5 proton. Đồng vị thứ nhất có số proton bằng số notron. Đồng vị thứ hai có số notron bằng 1,2 lần số proton. Biết nguyên tử khối vừa phải của Bo là 10,812. Lúc đồng vị 1 bao gồm 94 nguyên tử thì số nguyên tử của đồng vị 2 là:

A 76B 406C 460.D 36

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Dựa vào nguyên tử khối trung bình của Bo tìm được phần trăm mỗi đồng vị của Bo

Tìm số nguyên tử đồng vị đồ vật hai khi biết số nguyên tử đồng vị đầu tiên theo công thức:

(so,ngtu,2,dvi2 = so,nguyen,tu,dvi1 imes \% dvi,2 over \% dvi,1)

Lời giải đưa ra tiết:

Số notron của đồng vị trước tiên là: n1 = phường = 5 (hạt) → số khối A1 = phường + n1 = 10

Số notron của đồng vị sản phẩm hai là: n2 = 1,2p = 1,2×5 = 6 (hạt) → số khối A2 = p + n2 = 11

Đặt tỷ lệ số đồng vị trước tiên là x%

Phần trăm số đồng vị đồ vật hai là (100 – x)%

Theo bài ta có:

(eqalign và overline M _Bo = 10.x\% + 11.(100 – x)\% over 100\% = 10,812 cr & Rightarrow 10x + 1100 – 11x = 1081,2 cr và Rightarrow x = 18,8\% cr )

→ tỷ lệ đồng vị Bo thứ nhất là 18,8% ; xác suất đồng vị Bo lắp thêm hai là (100-18,8)=81,2%

Khi đồng vị 1 có 94 nguyên tử thì đồng vị 2 bao gồm số nguyên tử là: (94 imes 81,2\% over 18,8\% = 406)(nguyên tử)

Đáp án B

Đáp án – lời giải

Các bài liên quan: – 100 bài tập về thành phần nguyên tử


15 bài tập vận dụng về nguyên tố nguyên tử có lời giải

15 bài xích tập áp dụng về nhân tố nguyên tử từ bỏ dễn đến rất khó có thể có đáp án và giải mã chi tiết

Xem chi tiết


20 thắc mắc lý thuyết về yếu tố nguyên tử có giải mã

20 thắc mắc lý thuyết về nhân tố nguyên tử từ dễ đến khó có đáp án và giải mã chi tiết

Xem cụ thể


40 bài bác tập lý thuyết về hạt nhân nguyên tử, thành phần hóa học, đồng vị có giải thuật (phần 1)

40 bài tập kim chỉ nan về hạt nhân nguyên tử, thành phần hóa học, đồng vị tất cả đáp án với lời giải chi tiết từ cơ phiên bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó không thiếu thốn các dạng rất đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận.

Xem cụ thể


25 câu hỏi luyện tập xác định số khối, điện tích hạt nhân có giải thuật

30 việc luyện tập xác định số khối, điện tích hạt nhân hay nhất gồm lời giải chi tiết