TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC LỚP 4

Cách giải Tính quý giá của biểu thức lớp 4 gồm những dạng bài bác tập có phương thức giải chi tiết và những bài tập điển hình từ cơ bản đến nâng cao giúp học viên biết phương pháp làm Tính quý hiếm của biểu thức lớp 4. Bên cạnh có là 10 bài bác tập vận dụng để học sinh ôn luyện dạng Toán 4 này.

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức lớp 4


Tính giá trị của biểu thức lớp 4 và biện pháp giải

I/ Lý thuyết

1. đặc điểm của phép cộng

+ tính chất giao hoán:Khi đổi chỗ những số hạng vào một tổng thì tổng không nạm đổi

a + b = b + a

+ đặc thù kết hợp:Khi cùng hai số cùng với số sản phẩm công nghệ ba, ta rất có thể cộng số trước tiên với tổng của số thứ hai cùng số thiết bị ba.

a + b + c = (a + b)+ c = a + (b + c)

2. đặc thù của phép trừ

+ Trừ một trong những cho một tổng:Muốn trừ một số trong những cho một tổng ta có thể lấy số đó trừ đi một số được công dụng trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) – c

+ Trừ một tổng cho 1 số:Muốn trừ một tổng cho một số, ta lấy một trong những hạng của tổng trừ đi số đó rồi cùng với số hạng còn lại

(a + b)– c = (a – c) + b = (b – c)+ a

3. đặc điểm của phép nhân

+ tính chất giao hoán:Khi thay đổi chỗ những thừa số trong một tích thì tích không gắng đổi.

a × b = b × a

+ đặc thù kết hợp:Khi nhân một tích nhì số với số sản phẩm công nghệ ba, ta rất có thể nhân số đầu tiên với tích của số trang bị hai và số trang bị ba

a × b × c = (a × b) × c = a × (b × c)

+ Nhân với số 1:Số thoải mái và tự nhiên nào nhân với 1 cũng bởi chính số đó. Số 1 nhân với một vài tự nhiên nào này đều bằng chủ yếu số đó.

a × 1 = 1 × a = a

+ Nhân một số với một tổng:Muốn nhân một vài với một tổng, ta nhân số kia với từng số hạng của tổng, rồi cộng các tác dụng lại cùng với nhau.

a × (b + c) = a × b + a × c

+ Nhân một vài với một hiệu:Muốn nhân một trong những với một hiệu, ta hoàn toàn có thể lần lượt nhân số kia với số bị trừ với số trừ, rồi trừ hai công dụng cho nhau

a × (b – c) = a × b – a × c

4. đặc thù của phép chia

+ chia một tổng cho 1 số:Khi phân tách một tổng cho một số, nếu những số hạng của tổng đều chia hết đến số phân tách thì ta rất có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các công dụng tìm được lại với nhau.

(a + b) : c = a : c + b : c

+ phân chia một hiệu cho một số:Muốn phân chia một hiệu cho một số, ta có thể lần lượt phân chia số bị trừ với số trừ mang đến số đó rồi trừ hai tác dụng lại cùng với nhau

(a – b) : c = a : c – b : c

+ Chia một số cho một tích:Khi chia một vài cho một tích nhì thừa số, ta rất có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy công dụng tìm được phân chia tiếp cho thừa số kia.

a : (b × c) = a : b : c = a : c : b

+ phân chia một tích cho 1 số:Khi phân chia một tích nhị thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số phân tách cho số đó (nếu phân tách hết), rồi nhân công dụng với quá số kia.

(a × b) : c = a : c × b = b : c × a

+ phân tách cho số 1:Bất kì số tự nhiên và thoải mái nào chia cho 1 cũng bởi chính nó

a : 1 = a

II/ các dạng bài bác tập

II.1/ Dạng 1: Nhóm những số hạng trong biểu thức thành từng nhóm gồm tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục , tròn trăm, tròn nghìn,….rồi cộng (trừ) các công dụng lại.

Xem thêm: Tải Game Shin Cậu Bé Bút Chì, Tải Crayon Shinchan Runner Cho Android

1. Cách thức giải

Sử dụng tính chất của phép cùng và phép trừ để nhóm các số hạng trong biểu thức thành từng nhóm gồm tổng (hoặc hiệu) là những số tròn chục , tròn trăm, tròn nghìn,….rồi cộng (trừ) các hiệu quả lại.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính nhanh:

349 + 602 + 651 + 398

Lời giải:

349 + 602 + 651 + 398

= (346 + 651 ) + (602 + 398)

= 1000 + 1000

= 2000

Ví dụ 2: Tính:

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

Lời giải:

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

= (3145 - 145) + (4246 - 246)

+ (2347 - 347)

= 3000 + 4000 + 2000

= 7000 + 2000

= 9000

II.2/ Dạng 2: vận dụng tính chất: một vài nhân với một tổng, một số trong những nhân với cùng 1 hiệu, một tổng phân chia cho một số….

1. Cách thức giải

Vận dụng tính chất: một trong những nhân với cùng một tổng, một vài nhân với cùng 1 hiệu, một tổng chia cho một số….

2. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính: 19 × 82 + 18 × 19

Lời giải:

19 × 82 + 18 × 19

= 19 × ( 82 + 18)

= 19 × 100

= 1900

Ví dụ 2: Tính:

35 × 18 - 9 × 70 + 100

Lời giải:

35 × 18 - 9 × 70 + 100

= 35 × 2 × 9 - 9 × 70 + 100

= 70 × 9 - 9 × 70 + 100

= 0 + 100

= 100

Ví dụ 3: Tính:

326 × 78 + 327 × 22

Lời giải:

326 × 78 + 327 × 22

= 326 × 78 + (326 + 1) × 22

= 326 × 78 + 326 × 22 + 1 × 22

= 326 × (78 + 22) + 22

= 326 x 100 + 22

= 32600 + 22

= 32622

II.3/ Dạng 3: Vận dụng một vài kiến thức về dãy số nhằm tính quý hiếm của biểu thức theo cách dễ dãi nhất

1. Phương thức giải

Số những số hạng = (Số hạng cuối - số hạng đầu) : khoảng cách + 1

Sau khi học viên tìm được số hạng của một hàng số bí quyết đều, học sinh thực hiện tính cấp tốc tổng dãy số cách đều theo những bước:

Bước 1: tìm kiếm số số hạng của hàng số đó

Bước 2: Tính số cặp hoàn toàn có thể tạo được trường đoản cú số những số hạng đó (Lấy số những số hạng phân chia 2)

Bước 3: Nhóm các số hạng thành từng cặp, thường thì nhóm số hạng trước tiên với số cuối cùng của hàng số, cứ thứu tự làm do vậy đếnhết

Bước 4: Tính quý giá của một cặp ( các giá trị của từng cặp là bởi nhau)

Bước 5: Ta tính tổng của dãy số bằng phương pháp lấy số cặp nhân với cái giá trị của một cặp

2. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính tổng của các số tự nhiên và thoải mái từ 1 cho 100.

Lời giải:

Dãy số tự nhiên từ 1 mang đến 100 có số các số hạng là:

(100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 (số)

100 số sản xuất thành số cặp là:

100 : 2 = 50 (cặp)

Ta có: 1 + 2 + 3 + 4 +5+...........+ 96 + 97 + 98 + 99 +100

= (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98)

+ (4 + 97) + (5 + 96)+.....

= 101 + 101 + 101 + 101

+101 +...... 101

= 101 × 50 = 5050

Ví dụ 2: Tính cấp tốc tổng các số chẵn bao gồm hai chữ số.

Lời giải:

Các số chẵn gồm hai chữ số lập thành một dãy số bắt đầu từ 10, hoàn thành là 98, phương pháp đều nhau 2 đối chọi vị

Ta gồm tổng các số chẵn gồm hai chữ số là:

10 + 12 + 14 + 16+......+92 + 94 + 96 +98

Dãy số trên có số các số hạng là:

(98 - 10) : 2 + 1 = 45(số)

45 số chế tạo ra thành số cặplà:

45 : 2 = 22 cặp (dư 1 số)

(Trong các số của dãy, ta lựa chọn để riêng rẽ 10 cùng ghép cặp các số sót lại là phù hợpnhất)

Ta có : 10 + 12 + 14 +16+...........+92 + 94 + 96 +98

=10 + (12 + 98) + (14 + 96)

+ (16 + 94) +........

= 10 + 110 × 22

= 2430

III. Bài bác tập vận dụng

Bài 1:Tính nhanh:

a, 237 + 357 + 763

b, 2345 + 4257 – 345

c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643

d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

e, 2376 + 3425 - 376 – 425

g, 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

Bài 2:Tính nhanh:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b, 25 + 25 +25 +25 + 25 + 25 + 25 + 25

c, 45 + 45 +45 + 45 +15 + 15 +15 + 15

d, 2 + 4 + 6 + 8 +10 + 12 +14 + 16 +18

e, 125 +125+125 +125 - 25 - 25 - 25 -25

Bài 3:Tính nhanh:

a, 425 × 3475 + 425 × 6525

b, 234 × 1257 - 234 × 257

c, 3876 × 375 + 375 × 6124

d, 1327 × 524 - 524 × 327

e, 257 × 432 + 257 × 354 + 257 ×214

f, 325 × 1574 - 325 × 325 - 325 ×249

g, 312 × 425 + 312 × 574 + 312

h, 174 × 1274 - 175 × 273 - 175

Bài 4:Tính nhanh:

a, 4 × 125 × 25 × 8

b, 2 × 8 × 50 × 25 × 125

c, 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 25

d, 25 × 20 × 125 × 8 - 8 × đôi mươi × 5 × 125

Bài 5:Tính nhanh:

a, 8 × 427 × 3 + 6 × 573 × 4

b, 6 × 1235 × trăng tròn - 5 × 235 × 24

c, (145 × 99 + 145) - 143 × 101 – 143

d, 54 × 47 - 47 × 53 - trăng tròn - 27

Bài 6:Tính nhanh:

a, 10000 - 47 × 74 - 47 × 26

b, 3457 - 27 × 48 - 48 × 73 + 6543

Bài 7:Cho A = 2009 × 425 với B = 575 × 2009. Ko kể A với B, em hãy tính nhanh hiệu quả của A + B?

Bài 8: Tính nhanh

(145 × 99 + 145 ) – ( 143 × 102 – 143 × 2 ) + 54 × 47 – 47 × 53 – đôi mươi – 27

Bài 9:Tính nhanh:

399×45+55×3991995×1996−1991×1995

Bài 10: Tính

a, 54 × 113 + 45 × 113 +113

b, 54 × 47 - 47 × 53 - trăng tròn -27

c, 10000 - 47 × 72 - 47 × 28

d, (145 × 99 + 145) - (143 × 101 - 143)

e, 1002 × 9 - 18

f, 8 × 427 × 3 + 6 × 573 ×4

g, 2008 × 867 + 2009 ×133

Bài 11: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 - 37968c, 324586 - 178395 + 24605d, 254782 - 34569 - 45796

Bài 12: Tính giá trị của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 - 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) - 57302e, (72058 - 45359) + 26705f, (60320 - 32578) - 17020

Bài 13: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 - 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 - 134415 : 45g, 235 x 148 - 148h, 115938 : 57 - 57

Bài 14: Tính giá trị của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 - 38892 : 42

Bài 15: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 16: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 - 204c, 13623 - 13623 : 57 - 57d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 17: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 48048 - 48048 : 24 - 24 x 57b, 10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)c, 100798 - 9894 : 34 x 23 - 23d, 425 x 103 - (1274 : 14 - 14)e, (31850 - 730 x 25) : 68 - 68f, 936 x 750 - 750 : 15 -15

Bài 18: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 19: đến biểu thức p = m + 527 x n. Tính p khi m = 473, n = 138.

Bài 20: mang lại biểu thức p = 4752 : (x - 28)

a, Tính p. Khi x = 52

b, kiếm tìm x để p = 48

Bài 21: mang đến biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A lúc x = 145

b, tìm kiếm x nhằm A = 373

Bài 22: mang lại biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B khi x = 57

b, tìm x nhằm B = 40849

Bài 23: Viết từng biểu thức sau thành tích các thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 24:Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy để dấu ngoặc vào vị trí tương thích để biểu thức A có giá trị là (trình bày các bước thực hiện)