Tính giá trị biểu thức phân số

Tân oán lớp 4 tính quý hiếm của biểu thức là bài bác toán thù học viên áp dụng các kiến thức và kỹ năng của phép nhân, chia, cùng, trừ nhằm tính toán thù quý giá.Bài học tập toán thù lớp 4 tính quý hiếm của biểu thức từ bây giờ, gamesbaidoithuong.com đang kể lại các kỹ năng và kiến thức đề xuất nhớ cùng các dạng bài xích tập vận dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức phân số

1. Giới thiệu về bài học tính cực hiếm của biểu thức

1.1. lấy ví dụ như 1: Tính quý giá biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính với tính có:

*

Thực hiện nay phnghiền tính theo vật dụng tự từ yêu cầu qua trái ta có:

1 cộng 7 bằng 8, viết 8

5 cộng 4 bởi 9, viết 9

9 cùng 7 bằng 16, viết 6 nhớ 1

2 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bởi 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý giá của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính giá trị biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay phxay tính theo phép tắc nhân phân chia trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy giá trị của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính giá trị của biểu thức

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ tất cả phxay nhân và phép chia hoặc phxay trừ với phnghiền cùng, ta tiến hành tính toán thù trường đoản cú trái qua đề xuất.

Nếu vào biểu thức, tất cả cả phép nhân, phxay chia, phnghiền cộng và phxay trừ, ta thực hiện nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, có dấu ngoặc, ta thực hiện phxay tính sinh hoạt vào ngoặc trước, kế bên ngoặc sau.

b) Thực hiện nay biểu thức gồm phép cộng

Nhóm các số hạng vào biểu thức đã mang lại thành nhóm có tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng đặc điểm kết hợp của phnghiền cộng: Khi thay đổi vị trí những số hạng vào một tổng thì tổng không đổi khác.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. những bài tập áp dụng tính giá trị biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức theo cách thuận lợi độc nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính quý hiếm của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày siêu thị bán được 5124 lkhông nhiều dầu, biết ngày thứ nhì bán tốt thấp hơn ngày đầu tiên 124 lkhông nhiều. Hỏi hằng ngày bán được bao nhiêu lít dầu.

Xem thêm: Bảng Bổ Trợ Anie Mùa 6

Bài 6. Tú có 76 viên bi, số bi của An gấp 7 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi tổng cộng bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính số lượng các số hạng vào hàng số.

b) Tính tổng của hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo nguyên tắc của phnghiền nhân, phân chia, cùng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo phép tắc của biểu thức bao gồm cất phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính cùng tính, các chữ số đặt thẳng mặt hàng cùng nhau. Thực hiện tại phnghiền tính từ cần qua trái. Ta có:

*

7 cộng 5 bằng 12, viết 2 ghi nhớ 1

3 cùng 4 bởi 7 thêm một bởi 8, viết 8

8 cùng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 cộng 1 bởi 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cùng 9 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

5 cộng 1 bởi 6 thêm một được 7, viết 7

8 cộng 0 bởi 8, viết 8

4 cộng 2 bằng 6, viết 6

Hạ 19 xuống được hiệu quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bằng 1, viết 1

7 trừ 3 bằng 4, viết 4

4 ko trừ được đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 lưu giữ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 1

2 thêm một bởi 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 6

1 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 1

4 trừ 3 bằng 1, viết 1

6 ko trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 nhớ 1

2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Từng Ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lkhông nhiều dầu)

Ngày đầu tiên bán được hơn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lkhông nhiều dầu)

Vậy ngày thứ nhất bán tốt 2624 lkhông nhiều, ngày thiết bị nhì bán được 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính số lượng những số hạng trong dãy số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích ra ta tất cả số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số bên trên bao gồm 18 số hạng

b) Các tính tổng vào hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng > : 2

Theo bài ra ta bao gồm tổng của dãy số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vào dãy số trên là 630

4. Những bài tập từ bỏ luyện tân oán lớp 4 tính giá trị biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm cách tính dễ ợt nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của những hàng số.

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) tất cả 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính giá trị của biểu thứcyêu cầuhọc sinh cần vận dụng những kỹ năng, năng lực để giải. Để nhỏ học tập tốt rộng prúc huynh có thể xem thêm những khóa huấn luyện toán thù online trên gamesbaidoithuong.com nhé!