Tính Giá Trị Biểu Thức Phân Số Lớp 4

1. Giới thiệu về bài học tính quý hiếm của biểu thức3. Bài tập áp dụng tính quý hiếm biểu thức4. bài tập từ luyện toán lớp 4 tính quý giá biểu thức (Có đáp án)

Bài học toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức

1. Giới thiệu về bài học tính cực hiếm của biểu thức

1.1. ví dụ như 1: Tính giá trị biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

*

Thực hiện phép tính theo máy từ trường đoản cú đề xuất qua trái ta có:

1 cùng 7 bởi 8, viết 85 cùng 4 bằng 9, viết 99 cùng 7 bằng 16, viết 6 ghi nhớ 12 cộng 4 bằng 6 thêm một bởi 7, viết 7Hạ 17 xuống được 177696

Vậy cực hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. lấy ví dụ như 2: Tính quý giá biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện nay phép tính theo nguyên tắc nhân phân tách trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

2. Tính quý giá của biểu thức

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ gồm phxay nhân cùng phnghiền phân chia hoặc phxay trừ và phép cộng, ta triển khai tính tân oán từ trái qua bắt buộc.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức phân số lớp 4

Nếu trong biểu thức, gồm cả phnghiền nhân, phnghiền chia, phép cùng với phnghiền trừ, ta triển khai nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu trong biểu thức, tất cả lốt ngoặc, ta thực hiện phép tính sống trong ngoặc trước, kế bên ngoặc sau.

b) Thực hiện nay biểu thức tất cả phxay cộng

Nhóm những số hạng vào biểu thức đang mang đến thành nhóm có tổng là những số tròn chục/ tròn trăm/ tròn ngàn.Vận dụng tính chất kết hợp của phnghiền cộng: khi đổi vị trí các số hạng vào một tổng thì tổng không đổi khác.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập áp dụng tính quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 – 19 x 98

c) 5647 – 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 – 216 : 6

Bài 2:Tính quý giá biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 – 90

c) y – 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4:Tính giá trị của phnghiền tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Bài 5: Hai ngày shop bán tốt 5124 lkhông nhiều dầu, biết ngày sản phẩm công nghệ nhì bán tốt thấp hơn ngày thứ nhất 124 lkhông nhiều. Hỏi hằng ngày bán tốt từng nào lkhông nhiều dầu.

Bài 6.Tú bao gồm 76 viên bi, số bi của An cấp 7 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi toàn bô bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7:Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính số lượng những số hạng vào dãy số.

b) Tính tổng của dãy số.

Xem thêm: Video Gia Đình Là Số 1 Phần 2 Vivo, Link Xem Phim High Kick 2 Phụ Đề Nhé

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo phép tắc của phxay nhân, chia, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 – 183 = (4748 + 142) – 183 + 16 = 4890 – 167 = 4723

b) 472819 + 174 – 19 x 98 = 472819 + 174 – 1862 = 471131

c) 5647 – 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 – 216 : 6 = 16704 – 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo luật lệ của biểu thức có chứa phnghiền cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính với tính, những chữ số đặt trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện nay phnghiền tính từ bắt buộc qua trái. Ta có:

*
7 cộng 5 bằng 12, viết 2 ghi nhớ 13 cộng 4 bởi 7 thêm 1 bởi 8, viết 88 cộng 2 bằng 10, viết 0 lưu giữ 12 cộng 1 bằng 3 thêm 1 bởi 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*
7 cùng 9 bằng 16, viết 6 lưu giữ 15 cùng 1 bởi 6 thêm 1 được 7, viết 78 cùng 0 bởi 8, viết 84 cùng 2 bằng 6, viết 6Hạ 19 xuống được hiệu quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*
5 trừ 4 bởi 1, viết 17 trừ 3 bằng 4, viết 44 ko trừ được mang lại 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 nhớ 1Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 12 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 61 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 – 28734 = 169741

*
3 trừ 2 bởi 1, viết 14 trừ 3 bởi 1, viết 16 không trừ đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 lưu giữ 12 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lkhông nhiều dầu)

Ngày đầu tiên bán tốt rộng ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán tốt 2624 lít, ngày lắp thêm nhị bán được 2500 lkhông nhiều dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng trong dãy số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta có số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên bao gồm 18 số hạng

b) Các tính tổng vào hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng > : 2

Theo bài bác ra ta tất cả tổng của dãy số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng các số hạng trong dãy số bên trên là 630


4. các bài luyện tập tự luyện tân oán lớp 4 tính cực hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1:Tính quý giá biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 – 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 – 987 – 246

Bài 2:Tìm cách tính tiện lợi nhất

a) 211 – 111 – 99

b) 324 x 8 + 45 – 152

c) 525 + 917 – 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3:Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 – 98

d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4:Cho hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của những dãy số.

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) bao gồm 50 số hạng

b) tổng là 2500


các bài luyện tập lớp 4 nâng cao: Dạng tân oán tính giá trị của biểu thức

A. Lý thuyết

Thứ đọng từ triển khai phxay tính

Lúc tiến hành các phép tính vào biểu thức, ta thực hiện tự trái qua nên.

Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện các phép toán trong ngoặc trước.

Nếu biểu thức bao gồm những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện phnghiền tân oán nhân, chia trước kế tiếp bắt đầu đến phép toán thù cộng, trừ

B. Bài tập

Bài 1: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 – 37968c, 324586 – 178395 + 24605d, 254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 – 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) – 57302e, (72058 – 45359) + 26705f, (60320 – 32578) – 17020

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 – 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 – 134415 : 45g, 235 x 148 – 148h, 115938 : 57 – 57

Bài 4: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 – 38892 : 42

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 427 x 234 – 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính quý giá của biểu thức

a, 213933 – 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 – 204c, 13623 – 13623 : 57 – 57d, 93784 : 76 – 76 x 14

Bài 7: Tính giá trị của biểu thức

a, 48048 – 48048 : 24 – 24 x 57b, 10000 – (93120 : 24 – 24 x 57)c, 100798 – 9894 : 34 x 23 – 23d, 425 x 103 – (1274 : 14 – 14)e, (31850 – 730 x 25) : 68 – 68f, 936 x 750 – 750 : 15 -15

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức

a, 17464 – 17464 : 74 – 74 x 158b, 32047 – 17835 : 87 x 98 – 98c, (34044 – 324 x 67) : 48 – 48d, 167960 – (167960 : 68 – 68 x 34)

Bài 9: Cho biểu thức Phường. = m + 527 x n. Tính P lúc m = 473, n = 138.

Bài 10: Cho biểu thức P = 4752 : (x – 28)

a, Tính P Khi x = 52

b, Tìm x nhằm Phường = 48

Bài 11: Cho biểu thức A = 1496 : (213 – x) + 237

a, Tính A khi x = 145

b, Tìm x để A = 373

Bài 12: Cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B lúc x = 57

b, Tìm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A với B biết

Bài 14: Viết từng biểu thức sau kết quả những quá số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15:Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt vệt ngoặc vào địa chỉ tương thích nhằm biểu thức A có mức giá trị là (trình diễn các bước thực hiện)

a, 47

b, Số nhỏ nhắn duy nhất có thể

c, Số lớn nhất bao gồm thể

C. Đáp án

Bài 1: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564

e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính quý giá của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:73199

Bài 10:a, 198 b, 127

Bài 11:a, 259 b, 202

Bài 12:a, 44147 b, 23

Bài 13:a, A > B b, A TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC MÔN TOÁN LỚP 4

BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ

Cách giải bài Tân oán tính nkhô giòn quý hiếm của biểu thức


Để lại một bình luận Hủy

Tlỗi năng lượng điện tử của các bạn sẽ không được hiện thị lên công khai minh bạch.