Tiếng Anh Lớp 6 Unit 6 A Closer Look 2

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday - liên kết tri thức

Unit 6 lớp 6 A Closer Look 2 trang 61 - 62

GRAMMAR

Should / shouldn’t for advice

1. Look at the signs at the library & complete (nhìn những biển khơi hiệu trong thư viện và chấm dứt câu)

*

Đáp án:

1. Should

2. Shouldn’t

3. Should

4. Shouldn’t

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta nên giữ yên lặng.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 6 a closer look 2

2. Bạn không nên ăn giỏi uống.

3. Chúng ta nên gõ cửa trước khi vào.

4. Bạn không nên chạy.

2. Tick the activities children should vì at Tet & cross (x) the ones they shouldn’t. (những hành vi nào trẻ emneen và cấm kị trong dịp Tết)

*

3. Work in pairs. Look at the activities in 2. Take turns lớn say what you think children should / shouldn’t do. (Làm bài toán theo cặp. Quan giáp những hành động trong tranh ảnh ờ bài bác 2. Lần lượt nói em nghĩ trẻ nhỏ nên/ kiêng kị gì)

Example:

- Children should behave well.

- Children shouldn’t eat lots of sweets.

Xem thêm: Giải Địa Lí 8 Bài 35 Thực Hành Về Khí Hậu Thủy Văn Vn, Bài 35: Thực Hành Khí Hậu, Thủy Văn Việt Nam

4. Complete the sentences with some & any. (Hoàn thành câu với some hoặc any)

Đáp án:

1. Some, some

2. Any

3. Any, some

1. – What vì you need lớn decorate your room?

- I need some colour paper và some pictures.

2. – vày you have any miễn phí time for sports?

- Yes, I do.

3. – Are there any interesting activities here during Tet?

- Yes, there are some traditional games like human chess, running and c

Hướng dẫn dịch:

1. – bạn phải gì để trang trí phòng của mình?

- Tớ yêu cầu một vài tờ giấy màu với vài bức tranh.

2. – bạn có dành thời gian rảnh cho thể thao không?

- tất cả chứ.

3. – Có hoạt động nào thú vị trong dịp Tết không?

- có chứ, có các trò chơi truyền thống lâu đời như cờ người, chạy cùng nấu cơm.

5. Work in pairs. Look at the fridge. Make sentences with the words / phrases provided, using some or any. (Làm bài toán theo cặp. Quan tiếp giáp tủ lạnh. Đặt câu với các từ được cung cấp, dùng some hoặc any).