TIẾNG ANH 8 TẬP 1

Dưới đây là phần khởi cồn của Unit 6, nhằm ra mắt về chủ thể xuyên suốt cũng tương tự giúp độc giả có được một cái nhìn tổng quan tiền về chủ đề Folk tales. Nội dung bài viết cung cấp nhắc nhở giải bài tập với phần dịch nghĩa nhằm mục đích giúp các bạn hiểu và làm bài xích tập tốt hơn.


*

GETTING STARTED

A suggestion for Nick’s project (Một nhắc nhở cho dự án của Nick)

1. Listen và read.

Bạn đang xem: Tiếng anh 8 tập 1

(Nghe và đọc.)

Duong : I phoned you around 9 p.m, but no reply.Nick : Oh, I was doing some mạng internet research on Vietnamese legends for my project.Duong : Have you found one you like yet?Nick : Not really. Can you suggest anything?Duong : We have lots of legends, folk tales, and fables. A popular one is the lengend of Lac Long Quan và Au Co.Nick : Oh yeah? What’s it about?Duong : Well, it’s about the origins of the Vietnamese people.Nick : Who are the main characters?Duong : Lac Long quan lại – the rồng king of the ocean, Au teo – a fairy, and their sons.Nick : and what’s the story?Duong : Let me see… Lac Long quan married Au Co. She gave birth to lớn a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.Nick : One hundred baby boys? That’s a lot.Duong : and some years later, Lac Long quan tiền missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, và Au teo took the others to lớn the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.Nick : What an interesting legend it is! I think I’ve found the subject of my project!

Dịch:

Dương : tôi đã gọi cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng không có trả lời.Nick : Ồ, mình thời điểm đó sẽ tìm trên internet về những truyền thuyết của vn cho dự án công trình của mình.Dương: các bạn đã tìm được cái mình muốn chưa?Nick : thật ra thì chưa. Bạn có ý kiến đề xuất gì không?Dương : bọn chúng mình có rất nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một chiếc nổi tiếng là thần thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ.Nick : Ồ vậy sao? Nó nói đến gì?Dương : À, nó nói về xuất phát của người việt Nam.Nick : Ai là nhân thứ chính?Dương : Lạc Long Quân - vua rồng của biển lớn cả, Âu Cơ - một nữ tiên và con trai của họ.Nick : Và mẩu chuyện là gì?Dương : Để mình xem... Lạc Long Quân thành hôn với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một chiếc túi cùng với 100 hột trứng mà ngơi nghỉ ra 100 bé trai.Nick : Một 100 nhỏ bé trai à? các thật đấy.Dương : với vài năm sau, Lạc Long Quân ghi nhớ biển bắt buộc dắt 50 tín đồ con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 người con còn lại lên núi. Những đứa con đó là tổ tông của người việt nam Nam.Nick : Thật là một truyền thuyết hay! mình nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án của chính mình rồi!

a. Read the conversation again and choose the correct answer.

1. What was Duong doing at 9 p.m. Last night? (Dương đang làm gì lúc 9h tối qua?)=> B. He was phoning Nick. (Anh ấy đã gọi điện thoại cho Nick.)2. What was Nick doing at 9 p.m. Last night? (Nick đang làm cái gi lúc 9 giờ tối qua?)=> C. He was searching for information on the Web. (Anh ấy vẫn tìm thông tin trên mạng.)3. What legend did Duong recommend lớn Nick? (Dương đã giới thiệu cho Nick thần thoại nào?)=> A. A legend about how Viet nam began. (Một truyền thuyết thần thoại về việc người việt Nam bắt đầu như cụ nào.)4. Who was Lac Long Quan? (Ai là Lạc Long Quân?)=> C. The rồng king of the ocean. (Vua dragon của biển khơi cả.)5. Where did Au teo take half of the sons? (Âu cơ dẫn một phần số bé đi đâu?)=> A. To the mountains. (Đi lên núi.)

b. Match the words lớn their meanings.(Nối các từ sau cùng với nghĩa của chúng.)

1 - c:title - the name of the story (tên của câu truyện)2 - d:genre - the type of the story it is (thể một số loại truyện)3 - a:main characters - the people the story is about (người nhưng câu truyện nói về)4 - b:plot - the nội dung of the story (nội dung câu truyện)

c. Find the information in the conversation to complete the table.

Xem thêm: Miêu Tả Chiếc Đồng Hồ Báo Thức Ngắn Gọn, Hay Nhất, Viết Đoạn Văn Tả Chiếc Đồng Hồ Báo Thức

(Tìm tin tức trong đoạn hội thoại để ngừng bảng sau.)

Title

Nhan đề

Lac Long Quan & Au Co

Genre

Thể loại

Legend (truyền thuyết)

Main characters

Nhận đồ gia dụng chính

Lac Long Quan, Au Co và their sons (Lạc Long Quân, Âu Cơ và đàn ông của họ.)

Plot

Cốt truyện

- Lac Long quan liêu married Au Co. (Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ)

- Au co gave birth to lớn one hundred baby boys. (Âu Cơ sinh ra 100 người con trai.)

- Lac Long quan liêu missed the sea. (Lạc Long Quân lưu giữ biển.)

- Lac Long quan tiền took 50 their son to lớn the sea. (Lạc Long Quân với 50 tín đồ con xuống biển.)

- Au teo took the others lớn the mountains. (Âu Cơ mang các con còn sót lại lên núi.)

d. What does this sentence from the conversation express?(Câu văn sau đây trong bài hội thoại biểu lộ điều gì?)

Nick: What an interesting legend it is!Thật là 1 trong truyền thuyết thú vị!Do you know what kind of sentence it is?(Em bao gồm biết đó là kiểu câu gì không?)It is anexclamatory sentence. (Đó là câu cảm thán.)

Lưu ý:

Câu cảm thán được sử dụng để biểu lộ sự không thể tinh được hay cảm giác mạnh. Chúng ta dùng What trong câu cảm thán:What + a/an + adjective (tính từ) + danh từ đếm được + S + V!What + adjective + danh từ không đếm được/ danh từ đếm được ngơi nghỉ số những + S + VChúng ta không duy nhất thiết phải áp dụng tính trường đoản cú hoặc một nhà ngữ và rượu cồn từ vào câu cảm thán.

2. Match the words with their definitions. Then listen, check and repeat.(Nối các từ sau với quan niệm của chúng. Sau đó, nghe, đánh giá và nhắc lại.)

1 - C. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters (một biện pháp truyền thống, câu chuyện ngắn mang tính chất tưởng tượng nhưng mà dạy một bài học đạo đức; nổi bật sử dụng đều nhân vật động vật) — fable (truyện ngụ ngôn)2 - D. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children (một mẩu truyện tưởng tượng tương quan đến phù thủy hoặc thần tiên, thường xuyên là cho trẻ em) - fairy tale (truyện cổ tích)3 - B. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on lớn people in a spoken khung (một câu chuyện truyền thống lâu đời rất xưa cũ mà lúc đầu được truyền cho không ít người dân ở bề ngoài nói) — folk tale (truyện dân gian)4 - A. An ancient story about brave people magical events that are probably not true (một mẩu truyện cổ về những người dân dũng cảm, đầy đủ sự việc phép màu mà hoàn toàn có thể không tất cả thật) - legend (truyện truyền thuyết)

3. Game: Guess the story

Trò chơi: Đoán tên câu chuyện.

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below.(Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, truyện ngụ ngôn tốt truyện cổ tích. Xong bảng sau.)

Title

Nhan đề

Who is faster? (Ai nhanh hơn?)

Genre

Thể loại

Fable (truyện ngụ ngôn)

Main character

Nhân trang bị chính

A hare, a tortoise (con thỏ, con rùa)

Plot

Cốt truyện

The Hare and the tortoise have a race. (Con thỏ và con rùa có một cuộc chạy đua.)

The hare is fast but he loses because he is arrogant. (Con thỏ nhanh nhưng nó thua bởi nó kiêu ngạo.)

The tortoise is slow but he wins the race because he understands himself & his compertitor. (Con rùa lờ lững nhưng chiến hạ cuộc đua bởi vì nó hiểu bạn dạng thân và đối phương của mình.)

b. Work in pair. Interview each other và try to guess the title of the story.(Làm việc theo cặp. Chất vấn nhau và nỗ lực đoán thương hiệu của câu chuyện.)

Dịch:

A:Đó là một số loại truyện gì?B:Đó là truyện cổ tích.A:Ai là nhân đồ gia dụng chính?B:Lọ Lem, chị kế của cô ấy ấy, với hoàng tử.A:Nó nói đến điều gì?B:Nó nói tới Lọ Lem, một cô gái tốt bụng cùng xinh đẹp ở đầu cuối kết hôn với 1 hoàng tử.A:Đó là truyện Cinderella (Cô bé Lọ Lem) bắt buộc không?B:Đúng rồi!