Tiếng anh 8

Dưới đây là phần khởi đụng của Unit 1, nhằm ra mắt về chủ thể xuyên suốt cũng giống như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan liêu về công ty đề. Bài viết cung cấp gợi nhắc giải bài xích tập với phần dịch nghĩa nhằm mục tiêu giúp các bạn hiểu với làm bài bác tập giỏi hơn,


*

1. Listen và read:

Nghe với đọc

Duong và Nick: Good morning.Guide: Good morning. Can I help you ?Nick: Yes, We ‘d like to know something about the cultural groups of Viet Nam.Duong : Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?Guide: Exactly.Nick: How interesting! I am curious about them now. Which group is the largest?Guide: Well, the Viet (or Kinh) have the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called ‘ethnic minority peoples’.Nick: and where bởi vì they live?Guide: All over the country. Some groups lượt thích the Tay, Hmong Yao... Live mostly in the mountainous regions in the north, & the Cham, khme, Ede.... Live in the central Highland và some southern provinces.Nick: I see. & do they speak their own languages?Guide: Yes, và they have their own ways of life, và customs and traditions.Nick: That’s awesome! I’d lượt thích to find out more about them.Guide: Ok. I’ll show you around and tell you some interesting...

Bạn đang xem: Tiếng anh 8

Dịch:

Dương với Nick: kính chào buổi sáng.Hướng dẫn viên: xin chào buổi sáng. Tôi giúp gì cho những em nào?Nick: Vâng, bọn chúng em muốn biết vài ba diều về các nhóm văn hóa của Việt Nam. Dương: Đúng vậy. Bao gồm thật là gồm 54 nhóm dân tộc bản địa ở quốc gia họ không?Hướng dẫn viên: chính xác.Nick: thiệt thú vị! Em hiếu kỳ về bọn họ đấy. Team nào là lớn nhất vậy?Hướng dẫn viên: À, người việt (hoặc tín đồ Kinh) có số tín đồ lớn nhất, chiếm khoảng tầm 86% dân số. 53 team khác được gọi là dân tộc thiểu số.Nick: với họ sống sinh hoạt đâu?Hướng dẫn viên: Khắp đất nước. Vài nhóm như người Tày, H’mong, Dao... Sống phần nhiều ở những khu vực miền núi phía Bắc, và tín đồ Chăm, Khmer, Ê Đê... Sống sinh hoạt Tây Nguyên với vài thức giấc phía Nam.Nick: Em hiểu rồi. Cùng họ nói ngôn ngữ riêng của mình phải không?Hướng dẫn viên: Đúng vậy, và họ bao gồm cách sống riêng rẽ của họ cũng tương tự phong tục và truyền thống lâu đời riêng.Nick: thật tuyệt! Em muốn tò mò hơn về họ.Hướng dẫn viên: Được. Cô đang dẫn các em đi vòng quanh và nói cho các em nghe đôi nét thú vị...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

Tìm tự trái nghĩa với đều từ này trong bài đàm thoại

1. Boring2. Smallest3. Majority4. Northern

b. Read the conversation again và answer the questions

Đọc bài bác đàm thoại đợt nữa và trả lời những câu hỏi

1. Where are Duong and Nick?

They are in the Museum of Ethnology.

2. What bởi vì they want to lớn know?

They want to lớn know about the ethnic groups of Vietnam.

3. How many ethnic group are there in Vietnam?

There are 54 ethnic groups.

4. Which ethnic group has the largest population?

The Viet (or Kinh) have the largest population.

5. Vì the ehtnic minority peoples have their own customs và traditions?

Yes, they do.

c. Can you find the following expression in the conversation? Try lớn explain what they mean.

Xem thêm: Cách Tắt Windows Search Trên Windows 8, Mất Nút Search Trên Thanh Start Trên Win 7

Bạn hoàn toàn có thể tìm phần nhiều thành ngữ trong bài xích đàm thoại không?Cốgắng giải thích chúng có nghĩa gì.

1. Exacly: used as a reply, agreeing with what somebody has just said, or emphasising that it is correct.2. How interesting! How + adj/adv: used khổng lồ show a strong reaction khổng lồ something.3. I see: used to show you understand what someone said.4. That’s awesome!: Used khổng lồ express your compliments with something

d. Work in pairs. Use facts from the conversation lớn make short role – plays using the expressions in c.

Làm theo cặp.Sử dụng những vụ việc trong bài xích đàm thoại nhằm đóng đều vai ngắn thực hiện thành ngữ trong phần c.

2. Use the words and phrases in the box lớn label each picture.

Sử dụng gần như từ và nhiều từ trong khung dể call tên từng bức hình.

*

*

1. Five-coloured sticky rice (xôi 5 màu)2. Terraced fields (ruộng bậc thang)3. Festival (lễ hội)4. Folk dance (điệu múa dân gian)5. Open-air market (chợ trời)6. Musical instrument (nhạc cụ)7. Costume (trang phục)8. Stilt house (nhà sàn)

3. Complete the following sentences with the words và phrases in the box.

Hoàn thành số đông câu sau với gần như từ và các từ trong khung.

1. Ethnic 2. Heritage 3. Stilt house3. Festivals 5. Member 6. Terraced fields

4. GAME: QUICK QUIZ

Work in pairs. Ask and answer, using these cues.