Stress pattern là gì

Để hiểu được trọng âm của một tự, thứ 1 fan học đề nghị phát âm được đà nào là âm tiết. Mỗi trường đoản cú phần đa được cấu trúc từ bỏ những âm máu. Âm ngày tiết là một trong những đơn vị phát âm, có gồm một âm nguyên lòng (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/…)với những prúc âm (p, k, t, m, n…) bao bọc hoặc không có phú âm bao quanh. Từ có thể tất cả một, nhì, bố hoặc nhiều hơn ba âm tiết.Quý khách hàng sẽ xem: Stress pattern là gì

Ví dụ:

Từ

Phiên âm

Số lượng âm tiết

Fun

/fʌn/

1

Fast

/fæst/

1

Swim

/swɪm/

1

Whisker

/ˈwɪskər/

2

Important

/ɪmˈpɔːrtnt/

3

Tarantula

təˈræntʃələ

4

International

/ˌɪntərˈnæʃnəl/

5

Tiếng Anh là ngôn từ nhiều âm ngày tiết, mọi trường đoản cú có hai âm tiết trở lên luôn luôn có một âm tiết vạc âm khác biệt hẳn đối với những âm huyết còn sót lại về độ lâu năm, độ Khủng và chiều cao. Âm ngày tiết làm sao được phát âm to ra hơn, giọng cao hơn nữa với kéo dài ra hơn các âm khác trọng và một từ bỏ thì ta nói âm máu đó đươc thừa nhận trọng âm. Hay nói theo một cách khác, trọng âm lâm vào cảnh âm tiết đó.

Bạn đang xem: Stress pattern là gì

Đang xem: Stress pattern là gì

lúc chú ý vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ bỏ đó được cam kết hiêu bằng vệt (‘) ngơi nghỉ vùng trước, trên âm ngày tiết đó.

Ví dụ: happy / ˈhæpi/ trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm huyết lắp thêm nhất

clever /ˈklevər/ trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết lắp thêm nhất

arrange /əˈreɪndʒ/ trọng âm lâm vào cảnh âm ngày tiết đồ vật hai

engineer /ˌendʒɪˈnɪr/ có nhì trọng âm: trọng âm chủ yếu lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm ba /nir/ với trọng âm prúc rơi vào cảnh âm huyết trước tiên /en/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ trọng âm chủ yếu lâm vào hoàn cảnh âm máu sản phẩm công nghệ ba /ˈniːz/ cùng trọng âm prúc lâm vào cảnh âm tiết trước tiên /dʒæ/

*

* Trọng âm từ vào vai trò quan trọng trong Việc rõ ràng được từ này cùng với trường đoản cú không giống lúc chúng ta nghe cùng nói giờ đồng hồ Anh. Người bạn dạng ngữ phạt âm bất kể từ bỏ nào đều phải sở hữu trọng âm khôn xiết tự nhiên đến hơn cả họ lần khần là bọn họ có sử dụng trọng âm.Vì vậy, đặt trọng âm sai âm tiết hay là không áp dụng trọng âm đang khiến người bạn dạng xứ cực nhọc rất có thể gọi được là người học giờ Anh muốn nói gì cùng chúng ta cũng chạm chán ít nhiều trở ngại vào Việc nghe phát âm người bạn dạng xđọng. Chẳng hạn: trường đoản cú desert gồm nhì biện pháp nhận trọng âm: trọng âm rơi vào cảnh âm tiết máy nhất/ˈdezərt/ thì đó là danh trường đoản cú, có nghĩa là sa mạc, nhưng mà trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết thứ hai /dɪˈzɜrt/ thì chính là rượu cồn từ bỏ, có nghĩa là bỏ rơi, bỏ ngũ. Trong giờ Anh, có một số tự được viết giống nhau cơ mà trọng âm tại đoạn không giống nhau tùy thuộc vào trường đoản cú loại. vì thế phát âm đúng trọng âm của một tự là yếu tố đầu tiên góp sinch viên nghe gọi với nói được nhỏng bạn bạn dạng ngữ.

1.2. Các quy tắc ghi lại trọng âm từ

1.2.1. Từ gồm nhì âm tiết

a. Trọng âm lâm vào cảnh âm ngày tiết thứ nhất

– Đối cùng với phần đông các danh từ bỏ với tính từ gồm nhì âm máu trong giờ đồng hồ Anh thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm huyết trước tiên.

Ví dụ: Danh từ: center /ˈsentər/, object /ˈɑːbdʒɪkt/, flower /ˈflaʊər/…

Tính từ: happy/ ˈhæpi/, present /ˈpreznt/ , clever /ˈklevər/, sporty /ˈspɔːrti/ …

-Các cồn tự đựng nguyên âm nđính sống âm ngày tiết thứ hai và hoàn thành bằng một (hoặc không ) phụ âm, thì trọng âm lâm vào cảnh âm huyết trước tiên.

lấy ví dụ như : enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , open /ˈoʊpən/ …

-Hình như, các đụng tự tận cùng là ow, thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm huyết thứ nhất.

Ví dụ: borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/…

b. Trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm ngày tiết đồ vật hai

– Hầu hết các hễ từ bỏ, giới từ bỏ tất cả hai âm ngày tiết thì trọng âm lâm vào âm huyết lắp thêm hai

Ví dụ: Động từ: relax /rɪˈlæks/, object /əbˈdʒekt/, receive / rɪˈsiːv/ , accept /əkˈsept/…

Giới từ: aao ước /əˈmʌŋ/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/…

-Các danh trường đoản cú tốt tính tự cất nguyên âm nhiều năm, nguyên âm đôi sống âm ngày tiết lắp thêm hai hoặc chấm dứt nhiều hơn nữa một phụ âm thì trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh bao gồm âm huyết đó.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, nhật bản /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

-Những tự gồm nhị âm ngày tiết tuy nhiên âm máu đầu tiên là 1 trong những chi phí tố thì trọng âm lâm vào cảnh âm máu lắp thêm nhị.

Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, prepare /prɪˈper/, dislượt thích /dɪsˈlaɪk/, rebởi /ˌriːˈduː/

1.2.2. Từ có tía âm huyết cùng nhiều hơn thế tía âm tiết

a. Trọng âm rơi vào âm tiết đồ vật nhất

Đối cùng với danh từ bỏ tất cả tía âm tiết: ví như âm tiết sản phẩm công nghệ nhị tất cả đựng âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào tình thế âm ngày tiết đầu tiên.

Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/…

b. Trọng âm rơi vào âm máu thiết bị hai

– Nếu các rượu cồn trường đoản cú tất cả âm huyết ở đầu cuối đựng âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm đang rơi vào hoàn cảnh âm huyết vật dụng nhị .

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, inhabit /ɪnˈhæbɪt/,examine /ɪɡˈzæmɪn/…

Ví dụ: familiar /fəˈmɪliər/, considerate /kənˈsɪdərət/…

– Nếu những danh trường đoản cú có âm ngày tiết trước tiên đựng âm nthêm (/ə/ hay/i/) hoặc tất cả âm tiết máy nhì cất nguan tâm dài/ nguan tâm đôi thì trọng âm rơi vào âm máu máy nhị.

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banamãng cầu /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

1.2.3. Các từ cất hậu tố

– Các trường đoản cú tận cùng là -ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial thì trọng âm rơi vào cảnh âm huyết sản phẩm công nghệ nhị tính từ thời điểm cuối lên.

Xem thêm: Nghi Án 5 Tờ Vé Số Trúng Số Đặc Biệt, Cơ Cấu Giải Thưởng Vé Số Truyền Thống

Ví dụ : economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, geolô ghích /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/…

– Các trường đoản cú tận thuộc là -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ence, -ify, – al/ ar, – uous, -ual thì trọng âm rơi vào tình thế âm huyết trang bị cha tính từ thời điểm cuối lên.

Ví dụ: privacy /ˈpraɪvəmê man /, credibility/ˌkredəˈbɪləti/ , photography /fəˈtɑːɡrəfi /, geology /dʒiˈɑːlədʒi/, practical /ˈpræktɪkl /…

– Các trường đoản cú cất hậu tố: -ain, -eer, -ese, esque thì trọng âm lâm vào chính các hậu tố đó

Ví dụ: Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/, mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, entertain / ˌentərˈteɪn /

picturesque /pɪktʃəˈresk/…

– Các phụ tố không có tác dụng ảnh hưởng mang lại trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish,-less, -ment, -ous.

Ví dụ: comfortable /ˈkʌmftəbl /, happiness / ‘hæpinəs/, amazing /əˈmeɪzɪŋ /, continuous /kənˈtɪnjuəs /…

1.2.4. Từ ghép

– Danh tự ghép: trọng âm lâm vào âm máu thứ nhất.

Ví dụ: doorman /ˈdɔːrmən/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ …

– Tính tự ghxay : trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm hai

Ví dụ:good-tempered, self- confident, well-dressed, hard-working, easy-going

– Động từ bỏ ghép: trọng âm rơi vào âm máu sản phẩm công nghệ hai

Ví dụ: Understand /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/

2. Trọng âm vào câu tiếng Anh

Trong giờ đồng hồ Anh, ko chỉ với có trọng âm, nhưng câu cũng có trọng âm. Những từ được dìm trọng âm thì hay phạt âm to ra hơn với chậm rì rì rộng rất nhiều từ còn lại. Trọng âm câu khôn xiết quan trọng đặc biệt,vì chưng khi nói, tự cơ mà tín đồ nói dấn trọng âm cũng như cách mà người ta đánh trọng âm vào và một từ có thể làm cho đổi khác trọn vẹn nghĩa hàm chứa vào câu nói. Hình như, trọng âm câu còn tạo thành giai điệu, hay tiếng nhạc đến ngữ điệu. Đó đó là âm điệu, tạo nên sự biến hóa trong vận tốc giao tiếp giờ Anh. Cách nhịp giữa từ bỏ được đánh trọng âm là như nhau.

Ví dụ: I’m in the classroom (Tôi chứ đọng không phải ai không giống đang làm việc vào lớp học)

I’m in the classroom (Tôi đang ở trong lớp học tập chứ chưa hẳn nghỉ ngơi ở đâu khác)

Trong một câu, số đông những từ bỏ được chia làm hai một số loại, chính là từ bỏ trực thuộc về khía cạnh ngôn từ (content words) cùng từ bỏ trực thuộc về khía cạnh cấu tạo (structure words). Chúng ta hay dấn trọng âm vào những tự nằm trong về mặt câu chữ, bởi vì đây là số đông từ bỏ quan trọng với sở hữu nghĩa của câu.

Những trường đoản cú ở trong về phương diện cấu tạo là phần lớn tự trợ giúp kết cấu ngữ pháp mang lại câu, tạo cho câu đúng về khía cạnh cấu tạo hoặc ngữ pháp. Chúng hay ít đặc trưng rộng với ko được dìm trọng âm Lúc nói.

Nếu trong một câu, những từ bỏ thuộc về phương diện kết cấu bị lược vứt đi, chỉ còn phần nhiều tự ở trong về khía cạnh câu chữ thì người nghe vẫn đọc được nghĩa của câu. trái lại nếu như vứt đi content words thì tín đồ nghe quan yếu gọi được ý nghĩa của câu.

Ví dụ: We want to go to work.

I am talking to lớn my friends.

You’re sitting on the desk, but you aren’t listening to lớn me.

What did he say khổng lồ you in the garden?

2.1. Từ trực thuộc về phương diện nội dung: được dìm trọng âm

Những từ mang nghĩa

Ví dụ

Động từ chính

sell, give sầu, employ, talking, listening

Danh từ

oto, music, desk

Tính từ

big, good, interesting, clever

Trạng từ

quickly, loudly, never

Trợ rượu cồn từ (dạng che định)

don’t, can’t, aren’t

Đại trường đoản cú chỉ định

this, that, those, these

Từ để hỏi

Who, Which, Where

 

2.2. Từ nằm trong về mặt cấu trúc: không được dìm trọng âm

Những từ đúng về phương diện cấu trúc

Ví dụ

Đại từ

he, we, they

Giới từ

on, at, into

Mạo từ

a, an, the

Từ nối

and, but, because

Trợ rượu cồn từ

can, should, must

Động từ ‘tobe’

am, is, was

 

3. Bài tập ghi lại trọng âm vào giờ đồng hồ Anh

Exercise 1 : Choose the word that has a different căng thẳng pattern from the others.