SỐ ĐỒNG PHÂN ĐƠN CHỨC CỦA C4H8O2

Thủy phân trọn vẹn 8,8 gam este C4H8O2 chiếm được 6 gam ancol. Tên của este là

A. Etyl axetat

B. Metyl propionat

C. Propyl axetat

D. Isopropyl fomat


Tbỏ phân este bao gồm phương pháp phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), nhận được 2 sản phẩm hữu cơ X cùng Y. Từ X có thể pha trộn thẳng ra Y. Vậy chất X là :

A. axit fomic

B. etyl axetat

C. ancol metylic

D. ancol etylic


Đun nóng m1 gam este X (C4H8O2) cùng với hỗn hợp NaOH đầy đủ, nhận được mét vuông gam muối hạt. Biết rằng $m1

A. isopropyl fomat

B. metyl propionat

C. etyl axetat

D. propyl fomat


Cho este X bao gồm phương pháp phân tử là C4H8O2 tác dụng cùng với NaOH làm cho nóng nhận được muối Y bao gồm phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Tên Gọi của X là :

A. propyl fomat

B. etyl axetat

C. metyl propionat

D. isopropyl fomat


Este như thế nào dưới đây gồm bí quyết phân tử C4H8O2?

A. Vinyl axetat

B. Propyl axetat

C. Etyl axetat

D. Phenyl axetat


Thủy phân este mạch hsinh hoạt X có bí quyết phân tử C4H8O2, thu được sản phẩm không gồm làm phản ứng tnạm bạc. Số bí quyết cấu trúc phù hợp của X là

A. 2.

Bạn đang xem: Số đồng phân đơn chức của c4h8o2

B. 3.

C. 4.

D. 1.


Số đúng theo chất là đồng phân kết cấu, tất cả thuộc bí quyết phân tử C4H8O2, chức năng được với dung dịch NaOH nhưng lại ko chức năng được cùng với Na là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.


Cho hóa học X có công thức phân tử C4H8O2 tính năng cùng với hỗn hợp NaOH hiện ra hóa học Y bao gồm công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là

A. C2H5COOCH3

B. HCOOC3H7

C. CH3COOC2H5

D. HCOOC3H5


Hợp chất Y có phương pháp phân tử C4H8O2. Khi mang đến Y chức năng với dung dịch NaOH hình thành chất Z bao gồm cách làm C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là

A. CH3COOC2H5.

B. HCOOC3H7.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.


Tbỏ phân este mạch hsinh hoạt X bao gồm bí quyết phân tử C4H8O2, nhận được sản phẩm có bội nghịch ứng tcầm bạc. Số cách làm kết cấu tương xứng của X là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: Tổng Hợp Thông Tin Về Số Điện Thoại Tổng Đài Grab Và Các Dịch Vụ Khác

D. 1.

HYPERLINK "https://khoahoc.vietjaông xã.com/question/239915/x-la-este-co-cong-thuc-phan-tu-c8h8o2-thuy-phan-x-trong-dung-dich-4v4jp"


Số este tất cả bí quyết phân tử C4H8O2 nhưng mà khi tdiệt phân vào môi trường xung quanh axit thì thu được axit fomic là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Từ những ancol C3H8O và những axit C4H8O2 hoàn toàn có thể tạo nên số este là đồng phân cấu trúc của nhau là:

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.


Tổng số chất cơ học đối kháng chức tất cả phương pháp phân tử C4H8O2 công dụng với hỗn hợp NaOH tuy vậy không tcố gắng bạc là

A. 6.

B. 5.

C. 4.

D. 3.


Cho chất X có phương pháp phân tử C4H8O2tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH ra đời hóa học Y bao gồm cách làm phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là ?

A. $C_2H_5 mCOOC mH_3$

B. $CH_3 mCOO mC_2H_5$.

C. $HCOOC_3H_5$

D. $HCOOC_3H_7$


Este X (C4H8O2) thỏa mãn các điều kiện sau:$X+ H _2 O stackrelH^+, t^olongrightarrow Y _1+ Y _2$$Y _1+ O _2 stackrelx t, t^circlongrightarrow Y$Phát biểu dưới đây đúng?

A. X là metyl propionat.