SỐ ĐỒNG PHÂN ĐƠN CHỨC CỦA C4H8O2

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este C4H8O2 thu được 6 gam ancol. Tên của este là

A. Etyl axetat

B. Metyl propionat

C. Propyl axetat

D. Isopropyl fomat


Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là :

A. axit fomic

B. etyl axetat

C. ancol metylic

D. ancol etylic


Đun nóng m1 gam este X (C4H8O2) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được m2 gam muối. Biết rằng $m1

A. isopropyl fomat

B. metyl propionat

C. etyl axetat

D. propyl fomat


Cho este X có công thức phân tử là C4H8O2 tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Tên gọi của X là :

A. propyl fomat

B. etyl axetat

C. metyl propionat

D. isopropyl fomat


Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

A. Vinyl axetat

B. Propyl axetat

C. Etyl axetat

D. Phenyl axetat


Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H8O2, thu được sản phẩm không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 2.

Bạn đang xem: Số đồng phân đơn chức của c4h8o2

B. 3.

C. 4.

D. 1.


Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.


Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là

A. C2H5COOCH3

B. HCOOC3H7

C. CH3COOC2H5

D. HCOOC3H5


Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là

A. CH3COOC2H5.

B. HCOOC3H7.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.


Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H8O2, thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: Tổng Hợp Thông Tin Về Số Điện Thoại Tổng Đài Grab Và Các Dịch Vụ Khác

D. 1.

HYPERLINK "https://khoahoc.vietjack.com/question/239915/x-la-este-co-cong-thuc-phan-tu-c8h8o2-thuy-phan-x-trong-dung-dich-4v4jp"


Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra số este là đồng phân cấu tạo của nhau là:

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.


Tổng số chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tráng bạc là

A. 6.

B. 5.

C. 4.

D. 3.


Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là ?

A. ${C_2}{H_5}{\rm{COOC}}{{\rm{H}}_3}$

B. $C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5}$.

C. $HCOO{C_3}{H_5}$

D. $HCOO{C_3}{H_7}$


Este X (C4H8O2) thỏa mãn các điều kiện sau:$X+ H _{2} O \stackrel{H^{+}, t^{o}}{\longrightarrow} Y _{1}+ Y _{2}$$Y _{1}+ O _{2} \stackrel{x t, t^{\circ}}{\longrightarrow} Y$Phát biểu sau đây đúng?

A. X là metyl propionat.