Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Polime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? Một số các loại polime thường gặp1. Các polime được điều chế từ phản nghịch ứng trùng ngưng2. Những polime được điều chế từ bội nghịch ứng trùng hợp3. Phân nhiều loại polimeBài tập áp dụng liên quan

Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng dừng được VnDoc biên soạn hướng dẫn chúng ta tìm gọi về Polime, phân loại những polime thuộc phản nghịch ứng gì. Từ đó vận dụng vào làm những dạng bài tập. Mong muốn với tài liệu dưới đây giúp chúng ta học sinh nỗ lực chắc tương tự như học tốt môn hóa học hơn.

Bạn đang xem: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Mời các bạn tham khảo thêm một số câu hỏi liên quan

Polime nào sau đây thuộc các loại polime thiên nhiênChất không có công dụng tham gia phản bội ứng trùng ngưng làChất thâm nhập phản ứng trùng hợp tạo nên polime làChất gia nhập phản ứng trùng dừng làPolime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng?

A. Poli (metyl metacrylat).

B. Poli (etylen terephtalat).

C. Polistiren.

D. Poliacrilonitrin.

Đáp án B


 Một số loại polime thường gặp

1. Những polime được điều chế từ phản nghịch ứng trùng ngưng

nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ enan), lapsan, nilon-6,6 (đồng trùng ngưng), poli(phenol fomanđehit) (PPF) bao gồm 3 dạng: vật liệu nhựa novolac, nhựa rezol, vật liệu bằng nhựa rezit, keo ure fomanđehit.

2. Những polime được pha trộn từ bội phản ứng trùng hợp

polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS), poli(vinyl clorua) (PVC), poli(vinyl axetat) (PVA), poli(metyl metacrylat) (PMMA), poli(tetrafloetilen) (teflon), Nilon – 6 (capron), tơ nitron (olon), cao su đặc isoprene, cao su đặc clopren, cao su đặc buna.

Lưu ý:

+ Đồng trùng hợp: cao su thiên nhiên buna – N, cao su thiên nhiên buna – S.

+ Nilon – 6 (capron): cả trùng hợp và trùng ngưng.

3. Phân nhiều loại polime

Các polime được phân nhiều loại dựa theo mối cung cấp gốc

Polyme thiên nhiên: Có xuất phát từ từ nhiên

Ví dụ: Xenlulozo, tơ tằm, cao su thiên nhiên thiên nhiên, cao su thiên nhiên…

Polyme tổng hợp: vị con người tổng hợp (chủ yếu bằng phản ứng trùng dừng hoặc trùng hợp.)

Ví dụ: Polypropylen (nhựa PP), Polyvinyl clorua (nhựa PVC), polyetylen (nhựa PE)…

Polyme phân phối tổng thích hợp (nhân tạo): Được nhỏ người chế tạo từ polyme thiên nhiên thành các loại polyme mới.

Theo cấu trúc

Polime mạch không phân nhánh.

Ví dụ: nhựa PVC, vật liệu bằng nhựa PE, cao su, xenlulozơ, tinh bột…

Polyme tất cả nhánh.

Ví dụ: glicogen, amilopectin…

Polime mạch không gian.

Ví dụ: cao su thiên nhiên lưu hóa, vật liệu bằng nhựa rezit, nhựa bakelit


Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: Polime làm sao sau đấy là polime thiên nhiên?

A. Amilozơ.

Xem thêm: Adobe Premiere Pro Cc 2020 Full Version V14, Adobe Premiere Pro 2020 Full Version (64 Bit)

B. Nilon-6,6.

C. Nilon-7

D. PVC.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Cacbohidrat nào tiếp sau đây được cần sử dụng làm nguyên vật liệu sản xuất tơ visco?

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Xenlulozơ


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. nhị tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

A. Tơ nilon-6,6 cùng bông.

B. Tơ nilon-6,6 cùng tơ nitron.

C. Tơ tằm cùng bông.

D. Tơ visco và tơ axetat.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. có thể điều chế hóa học dẻo PVC bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2


Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. mang lại sơ thứ phản ứng sau:

X → Y → Z → T → poli(vinyl axetat)

X là chất nào tiếp sau đây ?

A. C2H5OH

B. CH≡CH

C. CH3COOH

D. CH3CHO


Xem đáp án
Đáp án B

C2H2 (X) => CH3CHO (Y) => CH3COOH (Z) => CH3COOC2H3 (T)


Câu 6. Tơ như thế nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco.

B. Tơ nilon-6,6.

C. Tơ nitron.

D. Tơ tằm.


Xem đáp án
Đáp án A

Tơ nhân tạo hay tơ phân phối tổng hợp khởi đầu từ polime thiên nhiên