Phiếu Đánh Giá Và Phân Loại Viên Chức Năm 2015 Mẫu Số 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (50.08 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2015 mẫu số 3

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loạicán bộ, cơng chức, viên chức)

Mẫu số 03

Tên cơ quan,tổ chức, đơn vị

_________________________

---CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

---PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20...

Họ và tên: ... Chức danh nghề nghiệp: ... Đơn vị công tác: ... Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……….. Hệ số lương: ...

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:


(2)

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

... ... ... ...

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

... ... ... ...

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

... ... ... ...

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

... ......

... ...

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:


(3)

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hồn thành nhiệm vụ; khơng hồn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm 20...Viên chức tự đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

... ... ... ...

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

... ... ... ...

Ngày....tháng....năm 20...

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:


(4)

... ... ...

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hồn thành nhiệm vụ; khơng hồn thành nhiệm vụ)

... ... ...


Tài liệu liên quan


*
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2016 mới nhất 4 49 1,355

Xem thêm: Top 10 Cách Hack Facebook Mà Không Ai Biết Bằng Máy Tính, Lấy Mật Khẩu Facebook Của Người Khác

*
Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2015 2016 4 17 112
*
PHIẾU ĐÁNH GIÁ và PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 5 9 112
*
Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2016 3 5 20
*
ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI HO VÀ TIÊU CHẢY 9 573 1
*
Xây dựng nhóm chỉ số chất lượng nhằm đánh giá và phân loại tình 80 332 0
*
Phiếu đánh giá và phân loại viên chức cuối năm trường mầm non 2 4 6 32
*
Phiếu đánh giá và phân loại viên chức cuối năm trường mầm non 4 11 125
*
Phiếu đánh giá và phân loại Viên chức 2017 Trường trung học cơ sở 3 6 43
*
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC của Hiệu trưởng trường Mẫu giáo 6 15 500
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(31.6 KB - 4 trang) - Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ_Mẫu 3
Tải bản đầy đủ ngay
×