On Tập Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2

Bài tập ôn thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 7 (Thí điểm) là tài liệu bổ ích mà trung học phổ thông Lê Hồng Phong muốn trình làng đến các bạn học sinh lớp 7 thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: On tập tiếng anh lớp 7 học kì 2

Đây là tài liệu tiếp thu kiến thức theo lịch trình mới, gồm những dạng bài bác tập khác biệt với những câu hỏi, bài tập không giống nhau giúp chúng ta học sinh lớp 7 tăng khả năng tư duy tiếng Anh, củng cố kỹ năng và kiến thức ngữ pháp cùng từ vựng tiếng Anh lớp 7 để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới. Dưới đây mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.


Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 lớp 7 môn giờ Anh công tác mới

A. PHONETICS

Bạn sẽ xem: bài tập ôn thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 7 (Thí điểm)

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. BrainstormB. SailingC. RailwayD. Captain
2. A. PlaneB. SafetyC. TrafficD. Station
3. A. VehicleB. MentionC. EnterD. Helicopter
4. A. heyB. honeyC. ObeyD. Grey
5. A. HappyB. HouseC. HereD. Hour
6. A. MapsB. PapersC. CatsD. Books
7. A. PollutionB. QuestionC. EducationD. Action
8. A. HealthyB. AheadC. BreadD. Seatbelt
9. A. ThoseB. ThereC. ThatD. Thanks
10. A. WalkedB. OpenedC. StoppedD. Watched

Question II. Find the word which has different găng pattern from the others.

1.

A. Silent

B. Noisy

C. Pretty

D. Polite

2.

A. Station

B. Season

C. Sandal

D. Police

3.

A. Agree

B. Hurry

C. Enter

D. Visit

4.

A. Describe

B. Fasten

C. Listen

D. Hover

5.

A. Degree

B. Student

C. Funny

D. Widen

6.

A. Traffic

B. Dancer

C. Cycling

D. Balloon

7.

A. Central

B. Gripping

C. Complete

D. Boring

8.

A. Answer

B. Listen

C. Enter

D. Obey

9.

A. Station

B. Healthy

C. Safety

D. Alone

10.

A. Tidy

B. Complete

C. Extend

D. Mistake

Question III. Choose the word which has different găng from the others

1.

A. ‘harvest

B.pa’rade

C. ‘music

D. ‘village

2.

Xem thêm: " Morning Glory Là Hoa Gì - Khám Phá Ý Nghĩa Hoa Bìm Bìm

A. A’mazing

B.‘festival

C. Be’gin

D. A’rrive

3.

A. ‘famous

B. ‘joyful

C. ‘usual

D.a’lone

4.

A. Bam’boo

B. In’vite

C.‘tourist

D. Pre’pare

5.

A. ‘answer

B. ‘happen

C.bet’ween

D. ‘often

6.

A. Dis’cuss

B.‘gather

C. Re’ceive

D. A’ttend

7.

A. ‘ticket

B. ‘special

C.e’vent

D. ‘number

8.

A. So’lution

B. Ex’pensive

C.‘natural

D. A’bundant

9.

A. ‘energy

B. Volun’teer

C. ‘dangerous

D. ‘countryside

10.

A.‘beautiful

B. Im’portant

C. Po‘llution

D. Ex’hausted

B. VOCABULARY &GRAMMAR

I Choose the correct answer lớn complete each following sentence by circling A, B, C or D.

1. Linda used to lớn ________ morning exercise when she got up early.

A. Did

B. Does

C. Doing

D. Do

2. My mum __________the bus lớn work every day, but I cycle.

A. Catches

B. Drives

C. Goes

D. Runs

3. You should look right and left when you go ________the road.

A. Down

B. Across

C. Up

D. Along

4. Bus is the main public ________in Viet Nam.

A.travel

B. Tricycle

C. Transport

D. Vehicle

5. The play was so boring. ________, An saw it from beginning to lớn end.

A. Therefore

B. Despite

C. However

D. Although

6. She’s sure that they will find the film_________.

A. Entertaining

B. Entertain

C. Entertainment

D. Entertained

7. – “ vị you lượt thích seeing a film?” – “_________________”

A. No, I don’t like it at all

B. Sure. What film shall we see?

C. Who is in it?

D. I’m sorry, I can’t.

8. ____________ being frightened by the images, Lan still liked the film so much.