Nano3 là chất điện li mạnh hay yếu

2. Trong những các hóa học sau, đông đảo chất làm sao là chất điện li : NaCl, C2H5OH, HF, Ca(OH)2, C6H12O6, CH3COOH, HClO, CH3COONa.

Bạn đang xem: Nano3 là chất điện li mạnh hay yếu

A. NaCl, HF, Ca(OH)¬2, CH3COOH, HClO, CH3COONa.

B. NaCl, HF, Ca(OH)¬2, HClO, C2H5OH.

C. NaCl, Ca(OH)¬2, CH3COONa, C6H12O6.

D. C2H5OH, C6H12O6, CH3COOH, CH3COONa.

3. Hóa học nào là hóa học điện li mạnh khỏe nhất trong số các hóa học sau ?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. H2O D. H3PO4

4. Bao gồm mấy chất điện li mạnh trong các các chất dưới đây : NaOH, HClO, Na3PO4¬, CaCO3, Zn(OH)2, H2SO4, MgSO4.

A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

5. Tài năng điện li của CH3COOH vào nước đổi khác như vậy nào khi sản xuất dd 1 không nhiều NaOH ?

A. Giảm B. Ko đổi. C. Tăng. D. Sút rồi tăng

Bạn đã xem tư liệu "Câu hỏi trắc nghiệm môn chất hóa học 11", để thiết lập tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

A. NaCl.B.AgCl.C. HI.D. HF

Câu 2: Dãy các chất nào dưới đây đều là những chất không năng lượng điện ly?

A. H2O, HClO, CH3COOH, Mg(OH)2.B. CH3COOH, NaOH, HCl và Ba(OH)2.

C. NaOH, NaCl, CaCO3 với HNO3.D. C2H5OH, C6H12O6 cùng CH3CHO.

Câu 3:Chất nào sau đây là chất năng lượng điện li mạnh?

A. NaOH.B. HF.C. CH3COOH.D. C2H5OH.

Câu 4: chất nào dưới đây thuộc các loại điện li mạnh?

A. CH3COOH.B. NaCl.C. C2H5OH.D. H2O.

Câu 5: trong các cặp chất dưới đây, cặp hóa học nào cùng tồn trên trong một dung dịch?

A. NaAlO2và HCl. B. AgNO3và NaCl.

C. NaHSO4và NaHCO3.D. CuSO4và AlCl3.

Câu 6: chất nào sau đấy là chất điện li yếu?

A. NH4Cl.B. Na2CO3.C. HNO3.D. NH3.

Câu 7:Chất nào sau đây là chất năng lượng điện li yếu?

A. HNO3B. Na2CO3C. NaOHD. CH3COOH

Câu 8: chất nào sau đó là chất năng lượng điện li yếu?

A. H2O. B. HCl. C. NaOH.D. NaCl.

Xem thêm: Phần Mềm Theo Dõi Trẻ Sơ Sinh, Top Ứng Dụng Chăm Sóc Bé Cho Cha Mẹ

Câu 9: chất nào sau đây thuộc các loại chất điện li mạnh?A. CH3COOH.B. C2H5OH.C. H2O.D. NaCl.

Câu 10: Phương trình 2H+ + S2- → H2S là phương trình ion rút gọn gàng của bội phản ứng?A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S.B. 5H2SO4 đặc + 4Mg → 4MgSO4 + H2S + 4H2O.C. K2S + 2HCl → 2KCl + H2S.D. BaS + H2SO4 → BaSO4 + H2S.

Câu 11: mang lại dung dịch X chứa những ion: H+, Ba2+, NO3- vào dung dịch Y chứa các ion: Na+, SO32-, SO42-, S2-. Số phản nghịch ứng xẩy ra làA. 1. B. 2.C. 3.D. 4.

Câu 12: mang đến dãy những chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số hóa học trong dãy có đặc điểm lưỡng tính là:

A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.

Câu 13: hỗn hợp axit khỏe khoắn H2SO4 0,1M có:

A. PH = 1.B. PH > 1.C. PH 0,2M.

Câu 14: cho những phản ứng hóa học sau:

(1) NaHS + NaOH (2) Ba(HS)2 + KOH 

(3) Na2S + HCl (4) CuSO4 + Na2S 

(5) FeS + HCl (6) NH4HS + NaOH 

Các phản bội ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn gàng là:

A. (3), (4), (5).B. (1), (2).C. (1), (2), (6). D. (1), (6).

Câu 15: Có những dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Chỉ sử dụng hóa chất nào sau đây hoàn toàn có thể nhận biết được những dung dịch trên?

A. NaOH dư. B. AgNO3. C. Na2SO4. D. HCl.

Câu 16: chất nào tiếp sau đây không phân li ra ion khi phối hợp trong nước?

A. MgCl2. B. HClO3.

C. C6H12O6 (glucozơ).D. Ba(OH)2.

Câu 17: cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số hóa học trong dãy có đặc điểm lưỡng tính là

A. 2.B. 4.C. 5.D. 3.

Câu 18: cho những phản ứng sau: (a) FeS + 2HCl FeCl2 + H2S (b) Na2S + 2HCl 2NaCl + H2S(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl(d) KHSO4 + KHS K2SO4 + H2S(e) BaS + H2SO4 loãng BaSO4 + H2S

Số làm phản ứng bao gồm phương trình ion rút gọn: S2- + 2H+ H2S là:

A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.

Câu 19: tất cả 4 lọ hỗn hợp riêng biệt: X, Y, Z cùng T chứa các chất khác biệt trong số 4 chất: (NH4)2CO3, KHCO3, NaNO3, NH4NO3. Bằng cách dùng dung dịch Ca(OH)2 mang đến lần lượt vào cụ thể từng dung dịch, thu được kết quả sau:

ChấtXYZTThuốc thử: dung dịch Ca(OH)2Kết tủa trắngKhí mùi khaiKhông tất cả hiện tượngKết tủa trắng, khí mùi khaiNhận xét nào tiếp sau đây đúng?A. X là hỗn hợp NaNO3.B. T là hỗn hợp (NH4)2CO3.C. Y là hỗn hợp KHCO3.D. Z là hỗn hợp NH4NO3.

Câu 20: mang đến dãy những chất: Al2(SO4)3; C2H5OH; C12H22O11 (saccarozơ); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4. Số chất điện li là:

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 21: Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- CaCO3 là của phản nghịch ứng xẩy ra giữa cặp hóa học nào sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3(2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH(4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A. (1) cùng (2).B. (2) và (3).C. (1) cùng (4).D. (2) cùng (4).

Câu 22: cho dãy các chất sau: NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, K2CO3, K2SO4. Bao gồm bao nhiêu hóa học trong dãy vừa tính năng được với hỗn hợp HCl, vừa chức năng được với dung dịch NaOH?