ELLLO VIEWS #246 FIRST JOB

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 34 lớn 38.

Bạn đang xem: Elllo views #246 first job

My first job was a sales assistant at a large department store. I wanted khổng lồ work part-time, because I was still studying at university và I was only able lớn work a few nights a week.

I came across the advertisement in the local newspaper. I remember the interview as though it were yesterday. The (34) ________ manager sat behind a large desk. He asked me various questions which surprised me because all I wanted was khổng lồ work in sales. An hours later, I was told that I had got the job và was given a contract lớn go over. I was khổng lồ be trained for ten days before I took my post. Also, as a thành viên of staff, I was (35) ______ to lớn some benefits, including discounts.

When I eventually started, I was responsible (36) _______ the toy section. I really enjoyed it there và I loved demonstrating the different toys. I was surprised at how friendly my colleagues were, too. They made working there fun even when we had to giảm giá with customers (37) ______ got on our nerves. (38) _______, working there was a great experience which I will never forget.

Xem thêm: Tổng Hợp Key Avast 2021 Bản Quyền Active Thành Công 100%, Tổng Hợp Key Avast 2020 Free

Question 34: A. Personal B. Personable C. Personage D. Personnel

Question 35 A. Catered B. Given C. Entitled D. Supplied

Question 36: A. For B. With C. In D. To

Question 37: A. Which B. Why C. When D. Who

Question 38: A. In contrast B. However C. Moreover D. On the whole

Question 34: Đáp án D

Kiến thức: từ bỏ vựng, từ bỏ loại


Kiến thức: từ vựng

Giải thích:

In contrast: Ngược lại However: mặc dù nhiên

Moreover: hơn thế nữa On the whole: quan sát chung

Dịch bài đọc:

Công việc trước tiên của tôi là trợ lý bán sản phẩm tại một cửa hàng bách hóa lớn. Tôi muốn thao tác làm việc bán thời gian, bởi vì tôi vẫn vẫn học ngơi nghỉ trường đại học và tôi chỉ rất có thể làm vấn đề một vài đêm hôm một tuần.

Tôi vẫn xem qua truyền bá trên tờ báo địa phương. Tôi nhớ cuộc rộp vấn hệt như vừa mới xẩy ra ngày hôm qua. Anh chủ tịch nhân sự ngồi phía sau một mẫu bàn lớn. Anh ấy hỏi tôi nhiều câu hỏi làm tôi ngạc nhiên cũng chính vì tất cả phần nhiều gì tôi mong muốn là làm quá trình bán hàng. Một tiếng sau, tôi được thông báo rằng tôi đã được trao và đã có giao một vừa lòng đồng để ký kết kết. Tôi đã được đào tạo mười ngày trước khi tôi đảm nhận chức vụ của mình. Ngoại trừ ra, với tư biện pháp là nhân viên, tôi được hưởng một vài quyền lợi, của cả giảm giá.

Khi tôi bắt đầu làm việc, tôi chịu trách nhiệm về phần đồ vật chơi. Tôi thực sự vô cùng thích nó ngơi nghỉ đó và tôi yêu thích thử các đồ chơi khác nhau. Tôi cũng quá bất ngờ về sự thân thiết của những đồng nghiệp. Họ khiến cho các bước vui vẻ hơn ngay cả khi cửa hàng chúng tôi phải ứng phó với những người tiêu dùng khó tính. Nhìn chung, thao tác làm việc ở đấy cho tôi một kinh nghiệm tuyệt đối mà tôi sẽ không khi nào quên.