LO AND BEHOLD LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ gamesbaidoithuong.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Lo and behold là gì

Just to be on the safe side, we expand the solution, only lớn find that, lo and behold, the order of (6.11) is four.
He went straight back lớn his own electrical firm & asked lớn see their form of guarantee—và lo and behold!
That is remarkable, because he had to lớn reconsider his first decision and decided, lo and behold, that employees vì chưng fall within the disqualification rules.
Now, lo and behold, we find a host of establishments represented by the licensing trade applying for all-day opening.
It went in at one end taxable và, lo and behold, emerged at the other kết thúc with no tax to be paid on it.
But, lo and behold, when they went to lớn move in, they found that the houses had been occupied by squatters.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên gamesbaidoithuong.com gamesbaidoithuong.com hoặc của gamesbaidoithuong.com University Press tuyệt của những nhà trao giấy phép.
*

lớn put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped like a bowl) to break up large pieces

Về bài toán này

Xem thêm: Mobile Legends: Bang Bang Redeem Codes, How To Redeem Codes In Mobile Legends

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gamesbaidoithuong.com English gamesbaidoithuong.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語