Liệt Kê Các Phần Tử Của Tập Hợp

- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp conBài 5: Phép cùng và phép nhânBài 6: Phép trừ và phép chiaBài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: thiết bị tự thực hiện các phép tínhBài 10: đặc điểm chia không còn của một tổngBài 11: tín hiệu chia hết mang lại 2, mang đến 5Bài 12: tín hiệu chia hết cho 3, cho 9Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một vài ra thừa số nguyên tốBài 16: Ước thông thường và bội chungBài 17: Ước chung mập nhất. Bội chung nhỏ tuổi nhấtTổng hợp triết lý Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Mục lục


Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Tập phù hợp

Tập thích hợp là quan niệm cơ bản thường cần sử dụng trong toán học cùng cuộc sống. Ta đọc tập hợp trải qua các ví dụ.

Ví dụ:

+ Tập hợp những đồ trang bị (sách, bút) bỏ trên bàn.

+ Tập hợp học sinh lớp 6A.

+ Tập hợp những số từ nhiên to hơn 7.

+ Tập hợp những chữ chiếc trong khối hệ thống chữ chiếc Việt Nam.

2. Bí quyết viết tập phù hợp

+ thương hiệu tập hợp được viết bằng chữ cái in hoa như: A, B, C,…

+ Để viết tập hợp thông thường có hai phương pháp viết:

• Liệt kê các phần tử của tập vừa lòng

Ví dụ: A = 1; 2; 3; 4; 5

• Theo đặc thù đặc trưng đến các thành phần của tập hợp đó.

Ví dụ: A = {x ∈ N| x

Các viết tập thích hợp được viết theo cách liệt kê các bộ phận của tập hợp

Nên cách viết đúng là A = 1; 2; 3; 4

Chọn giải đáp D.

Bạn đang xem: Liệt kê các phần tử của tập hợp


Câu 2: mang lại B = 2; 3; 4; 5. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau?

A. 2 ∈ B B. 5 ∈ B C. 1 ∉ B D. 6 ∈ B

Lời giải

Áp dụng cách sử dụng kí hiệu ∈:

+ 2 ∈ A đọc là 2 trực thuộc A hoặc là 2 thuộc phần tử của A.

+ 6 ∉ A đọc là 6 không thuộc A hoặc là 6 không là thành phần của A.

Ta thấy 6 không là phần tử của tập đúng theo B cần 6 ∉ B

Chọn lời giải D.


Câu 3: Viết tập thích hợp A các số trường đoản cú nhiên to hơn 5 và nhỏ hơn 10.

A. A = 6; 7; 8; 9 B. A = 5; 6; 7; 8; 9

C. A = 6; 7; 8; 9; 10 D. A = 6; 7; 8

Lời giải

Viết tập đúng theo A bên dưới dạng liệt kê những phân tử

Tập phù hợp A gồm các phần tử lớn hơn 5 và nhỏ dại hơn 10 cần A = 6; 7; 8; 9

Chọn lời giải A.


Câu 4: Viết tập phù hợp P các chữ cái khác biệt trong các từ: “HOC SINH”

A. p = H; O; C; S; I; N; H B. phường = H; O; C; S; I; N

C. phường = H; C; S; I; N D. p = H; O; C; H; I; N

Lời giải

Các chữ cái khác biệt trong cụm từ “HOC SINH” là: H; O; C; S; I; N.

Nên phường = H; O; C; S; I; N

Chọn giải đáp B.


Câu 5: Viết tập vừa lòng A = 16; 17; 18; 19 bên dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng

A. A = {x|15 Lời giải

Nhận thấy các số thoải mái và tự nhiên 16; 17; 18; 19 là những số tự nhiên to hơn 15 và nhỏ dại hơn 20.

Nên A = {x|15

Câu 6: mang đến tập phù hợp A = 1; 2; 3; 4 và tập đúng theo B = 3; 4; 5. Tập vừa lòng C gồm các phần tử thuộc tập A nhương ko thuộc tập hợp B là?

A. C = 5 B. C = 1; 2; 5 C. C = 1; 2 D. C = 2; 4

Lời giải

Các thành phần thuộc tập hơp A mà không nằm trong tập thích hợp B là 1; 2

Nên tập hợp phải tìm là C = 1; 2

Chọn giải đáp C.

Xem thêm: Portable Adobe Premiere Pro Portable Adobe Premiere Pro Cs6 Free Download


Câu 7: đến tập thích hợp A = 1; 2; 3; 4 cùng tập vừa lòng B = 3; 4; 5. Tập vừa lòng C gồm các phần tử thuộc tập A lẫn tập vừa lòng B là?

A. C = 3; 4; 5 B. C = 3 C. C = 4 D. C = 3; 4

Lời giải

Các bộ phận thuộc tập đúng theo A lẫn tập hợp B là 3;4.

Nên tập hợp đề xuất tìm là C = 3; 4

Chọn giải đáp D.


Câu 8: mang lại hình vẽ

*

Tập thích hợp D là?

A. D = 8; 9; 10; 12 B. D = 1; 9; 10 C. D = 9; 10; 12 D. D = 1; 9; 10; 12

Lời giải

Các số to hơn 22 và nhỏ tuổi hơn bằng 27 là 23; 24; 25; 26; 27

Nên tập hợp cần tìm là A = 23; 24; 25; 26; 27

Chọn đáp án C.


Câu 10: Tập hợp phường gồm các số từ bỏ nhiên to hơn 50 với không to hơn 57. Tóm lại nào sau đây sai?Tập hợp p gồm các số từ nhien to hơn 50 và không to hơn 57 là 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57

Nên tập hợp đó là p = 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57

Có 58 ∉ p

Chọn giải đáp D.


Câu 11: đến hình vẽ sau

*

Tập hợp phường và tập đúng theo Q gồm?

A. p. = Huế; Thu; Nương ; Q = Đào; Mai

B. p = Huế; Thu; Nương; Đào; Q = Đào; Mai

C. phường = Huế; Thu; Nương; Đào; Q = Mai

D. p = Huế; Thu; Đào; Q = Đào; Mai

Lời giải

Tập hợp p gồm chúng ta tên Đào; Huế; Nương; Thu

Tập vừa lòng Q gồm chúng ta tên Mai; Đào

Nên ta có: p = Huế; Thu; Nương; Đào; Q = Đào; Mai

Chọn lời giải B.


Câu 12: đến hình vẽ sau:*

Tập hợp C với tập hòa hợp D gồm?

A. C = 102; 106 và D = 20; 101; 102; 106

B. C = 102; 106 với D = 3; 20; 102; 106

C. C = 102; 106 cùng D = 3; 20; 101

D. C = 102; 106 với D = 3; 20; 101; 102; 106

Lời giải

Ta có: C = 102; 106 và D = 3; 20; 101; 102; 106

Chọn câu trả lời D.


II. Bài tập từ luận

Câu 1: cho tập vừa lòng A là những chữ chiếc trong cụm từ: “Thành phố hồ Chí Minh”.

a) Hãy liệt kê các bộ phận trong tập thích hợp A.

b) vào các kết luận sau, kết luận là đúng?

+ b nằm trong tập vừa lòng A

+ t thuộc tập vừa lòng A

+ m nằm trong tập hòa hợp A.

Lời giải

a) Các bộ phận trong tập đúng theo A là A = t; h; a; n; o; i; p; m

b) trong số kết luận, các kết luận chính xác là

+ t thuộc tập phù hợp A

+ m nằm trong tập phù hợp A.


Câu 2: mang đến tập phù hợp A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 với B = 1; 3; 5; 7; 9

a) Viết tập hòa hợp C tất cả các phần tử thuộc A cơ mà không nằm trong B