Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bởi vì cùng kể đến hành vi xảy ra trong quá khứ, mang đến nên có tương đối nhiều bạn vẫn còn đó hay nhầm lẫn khi học về thì hiện tại đơn – Present Simple và thì hiện nay tại tiếp nối – Present Continuous. Với nội dung bài viết hôm nay, Vietop đang cùng chúng ta xem lại về sự khác nhau của 2 Thì hiện tại đơn và Thì hiện tại tiếp diễn, cũng tương tự làm các bài tập thực hành nhỏ dại để “xử” được sự việc này nhé!


*
*
*
*

Bài 1: Choose the correct option

What is he doing? He sits / is sitting at his desk.Listen, someone knocks / is knocking at the door.On my way home I usually stop / am stopping to lớn drink a cup of coffee.Architects make / are making plans for the buildings.Are you doing / vày you vày your homework now?I prepare / am preparing my lessons for study at the moment.It doesn’t rain / isn’t raining in winter.I always go / am going khổng lồ my office early.William comes / is coming to lớn our workshop on Mondays.Look, a man runs / is running across the street.

Bạn đang xem: Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài 2: Put in the verbs in the correct form, using Present Continuous or Present Simple

They (not / eat) _________________ bread every day.We (not / study) _________________ at the moment.(You / like) _________________ candies?(She / go) _________________ lớn France often?(He / sleep) _________________ now?We (go) _________________ khổng lồ the cinema this weekend.They (study) _________________ now.It (rain) _________________ a lot here.I (clean) _________________ my room every day.She (work) _________________ every evening.

Bài 3: Choose the correct answer

We ______ to lớn the các buổi tiệc nhỏ tonight.are goaren’t goingdon’t godoesn’t goThat man ______ a lot.laughsis laughingare laughingis laughShe ______ tea every morning.is drinkingam drinkingdrinksare drinkingWe ______ lớn the park now.are goinggoesgoam goingMy mèo usually ______ with me.sleepsleepsdoes sleepis sleepingDad always ______the grass.cutis cutis cuttingcutsJean ______ to the radio every evening.is listenlistenslistenis listening______ Helen ______ her homework at the moment?Is – doingDoes – doingDoes – doIs – doI ______ my grandma next weekend.‘m visitis visiting‘m visitingvisitWhat ______ you ______ this weekend?are – doingdo – dois – doare – do

Bài 4: Complete the text with the Present Simple or Present Continuous simple form of the verbs in brackets

This is Mrs Mary Lavigne. She ______ (1. Be) a primary school teacher. She ______ (2. Teach) English & Maths. At the moment, she ______ (3. Teach) Maths. She ______ (4. Live) in London & ______ (5. Be) married lớn Lionel, who is French. They ______ (6. Have) 2 children. Mrs Lavigne ______ (7. Speak) French as well as English, but she ______ (8. Not teach) it. She likes shopping.

Xem thêm: Trích Dế Mèn Phiêu Lưu Ký Lớp 6, Soạn Bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên (Tô Hoài)

Mrs Lavigne’s son Joël ______ (9. Not like) shopping, but he ______(10. Love) hanging out with friends. They usually ______ (11. Go) to the local park where they ______ (12. Play) football or basketball. Today, however, Joël ______ (13. Not play) football or basketball; he ______ (14. Skateboard).

Mr Lionel Lavigne ______(15. Work) for a multinational company. He ______ (16. Not work) today, however, because he ______ (17. Not feel) well. He phoned in sick.

Đáp án

Bài 1

is sittingis knockingstopmakeAre you doingam preparingdoesn’t raingocomesis running

Bài 2

Don’t eatAren’t studyingDo you likeDoes she goIs he sleepingAre goingAre studyingRainsCleanWorks

Bài 3

aren’t goinglaughsdrinksare goingsleepscutsis listeningIs – doing‘m visitingare – doing

Bài 4

IsTeachesIs teachingLivesIsHaveSpeaksDoesn’t teachDoesn’t likeLovesGoPlayIsn’t playingIs skateboardingWorksIsn’t workingIsn’t feeling

Hy vọng với bài viết trên, Luyện thi IELTS Vietop đã rất có thể giúp chúng ta ôn tập lại về 2 Thì bây giờ đơn với Thì hiện nay tại tiếp tục trong tiếng Anh để có thể dễ dàng minh bạch và áp dụng chúng rộng trong giao tiếp hằng ngày. Chúc chúng ta học điểm ngữ pháp này thật tốt!