GRAMMAR UNIT 1 LỚP 12 SÁCH MỚI

Soạn Looking Back Unit 1 trang 16, 17 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 12 mới, giúp các em ôn luyện sâu kiến thức trọng tâm, ứng dụng giải các dạng bài bác tập tương tự.

Bạn đang xem: Grammar unit 1 lớp 12 sách mới


Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 12 Unit 1: Looking Back giúp những em tổng đúng theo và cố được trọng tâm bài mới hiệu quả. Mời những em học viên và quý thầy cô tham khảo chi tiết dưới đây.

Unit 1: Life stories

Soạn Tiếng Anh 12 Unit 1 Looking Back trang 16, 17 Sách mới

Phần Pronunciation

1. Tick the word that does not have the same sound as the other two. (Đánh dấu vào những từ nhưng mà không phạt âm tương tự như như hai phần còn lại.)


2. Listen and write the correct homophones khổng lồ complete the sentences. (Nghe cùng viết những từ đồng âm đúng để kết thúc câu.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

1. We need more wood for the campfire. Would you be able to lớn bring some? (Chúng ta đề xuất nhiều gỗ để gia công lửa trại. Chúng ta cũng có thể mang một không nhiều không?)

2. I get really bored with playing the same board games everyday. (Tôi thực sự buồn bực khi nghịch cùng một trò nghịch mỗi ngày.)

3. The weather forecast is for more rain, so I'm not sure whether we can go hiking tomorrow. (Dự báo tiết trời là mưa các hơn, vày vậy tôi không chắc chắn liệu ngày mai bạn cũng có thể đi cỗ được không.)

4. There was a big hole in her sock, so the whole of her big toe was sticking out. (Có một cái lỗ phệ trong tất của cô ý ấy, vì chưng vậy toàn thể ngón chân chiếc của cô ấy nhô ra.)


1. Wood, would 2. Bored, board 3. Weather, whether 4. Hole, whole

Phần Vocabulary

1. Complete the sentences with the correct size of the words or phrase in the box. (Hoàn thành câu cùng với các hình thức đúng của những từ hoặc các từ vào hộp.)


1. Historical figure 2. Reputation 3. Respectable
4. Dedication 5. Achievement 6. Distinguished

Phần Grammar

1. Read the following story about Tran Quoc Toan. Put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous. (Đọc câu chuyện tiếp sau đây về nai lưng Quốc Toản. Đặt động từ trong ngoặc sinh hoạt thì vượt khứ solo hoặc vượt khứ tiếp diễn.)


1. Was 2. Began 3. Gathered 4. Was 5. Became 6. Was shouting
7. Came 8. Gave 9. Ordered 10. Were discussing 11. Was still waiting 12. Got
13. Crushed 14. Began 15. Managed 16. Were fighting 17. Was always dashing  

2. These sentences are incorrect. Correct them, adding articles where necessary. (Những câu sau ko đúng. Sửa, thêm mạo từ khi nên thiết.)

1.

Xem thêm: Bài Tập Viết Cho Học Sinh Lớp 1 03 Bài Tập Đọc Cho Học Sinh Lớp 1 Có Thể Tải Về

 a (great time), the (USA).

2. the (army), a (soldier), the (country).

3. the (English).

4. a (two-week holiday), the (Philippines).

5. the (Louvre), a (boat trip), the (Seine).

6. a (warm hat), a (new coat), a (pair of woollen gloves).

7. the (bank), the (supermarket), the (theatre), the (way).

8. the (rush hour), a (taxi).

Từ vựng buộc phải nhớ

1. Achievement /əˈtʃiːvmənt/(n): thành tích, thành tựu

2. Anonymous /əˈnɒnɪməs/(a): ẩn danh, che tên

3. Dedication /ˌdedɪˈkeɪʃn/(n): sự cống hiến, hiến dâng, tận tụy

4. Diagnose /ˈdaɪəɡnəʊz/(v): chẩn đoán (bệnh)

5. Distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ (a): kiệt xuất, lỗi lạc

6. Figure/ˈfɪɡə(r)/ (n): nhân vật

7. Generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/(n): sự rộng lượng, tính hào phóng

8. Hospitalisation /ˌhɒspɪtəlaɪˈzeɪʃn/(n): sự nhập viện, gửi vào dịch viện

9. Perseverance /ˌpɜːsɪˈvɪərəns/(n): tính kiên trì, sự bền chí

10. Prosthetic leg /prɒsˈθetɪk leɡ/(n.phr): chân giả

11. Reputation/ˌrepjuˈteɪʃn/ (n): danh tiếng

12. Respectable/rɪˈspektəbl/(a): đáng kính, đứng đắn

13. Talented/ˈtæləntɪd/ (a): có tài năng, bao gồm năng khiếu

14. Waver /ˈweɪvə(r)/ (v): dao động, phân vân

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để mua về soạn Looking Back Unit 1 trang 16, 17 SGK tiếng Anh lớp 12 bắt đầu file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!