Giáo án dạy thêm ngữ văn 7


Spinning Đang cài đặt tài liệu...
*

Đăng nhập để download
Download tài liệu sẽ trừ 50 point!
*

Xem hướng dẫn


5.0 bạn hãy đăng nhập để nhận xét cho tư liệu này
Giáo án dạy thêm giờ chiều môn văn 7
*
5.0 5 4

5 - Rất có ích 4


4 - tốt 0


3 - trung bình 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không có ích 0


Mô tả


GV Ph m Th Th

y K ho ch bài xích d y bu i chi

u - Văn

ế

7

BU I 1

Ngày so n:

Ngày d y: 7A: 06 /10/2020

ÔN T P: VĂN B N NH T D NG

(C NG TR

NG M RA; M TÔI, CU C chia ly C A NH NG

ƯỜ

CON BÚP BÊ )

1. M c tiêu c

n đ t :

1.1. Ki

n th

c:

ế

- Ôn t

p v ki

u văn b n nh t d ng.

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm ngữ văn 7

- C ng c

, m r

ng nâng cấp v tác gi

, xu t x c

a tác ph m.

ở ộ

ứ ủ

- Hi

u đ

c n i dung với ngh thu t c

a văn b n.

ượ

- C m nh n đ

c tình c

m c

a thân phụ m giành riêng cho con cùng tính tầm nã n vào văn

ượ

b n “M tôi”, “C ng tr

ng m ra”, “Cu c chia tay c

a nh ng bé búp bê”

ườ

1.2. K năng:

- Nh n bi

t, đ c, hi

u văn b n bi

u c

m

ế

- Rèn kỹ năng tìm, phát hi

n những chi ti

t chân thành và ý nghĩa và vi

t đo n văn c

m th .

ế

ế

1.3. Ph m ch t:

- nghiêm túc t

giác h c t

p.

- Trân tr

ng tình c

m mái ấm gia đình – bên tr

ng – làng h i giành riêng cho mình

ườ

- Hi

u rõ ý nghĩa sâu sắc ngày khai tr

ng, mến yêu trân tr

ng nh ng k ni

m tu i đ n

ườ

ế

tr

ng.

Xem thêm: Miêu Tả Căn Phòng Bằng Tiếng Anh Hay Có Dịch, Miêu Tả Căn Phòng Của Bạn Bằng Tiếng Anh

ườ

- Nh n th c giá tr c

a lòng nhân ái, tình th

ng và trách nhi

m cá thể v i

ươ

h nh phúc gia đình

1.4. Năng l

c:

- Năng l

c đ c hi

u, t

h c, gi

i quy t v n đ , giao ti

p, h p tác.

ự ọ

ế

ế

2. Chu n b c

a cô giáo và h c sinh

2.1.Chu n b c

a Gv:

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, tài li

u tham kh o, k ho ch bài bác h c...

ế

2.2. Chu n b c

a h c sinh

:

- Đ c với tìm hi

u n i dung ki

n th c v những văn b n

ế

3. Ph

ng pháp.

ươ

- Ph

ng pháp v n đáp, thuy t trình, xác đ nh tình hu ng, th c hành, đánh giá,

ươ

ế

rút ra khái ni

m, v n d ng vào th c t

cu c s

ng , đối chiếu ngôn ng ,..

ế

- Kĩ thu t “đ ng não’, suy nghĩ, đ a ra quy t đ nh, trình bày m t phút, th o

ư

ế

lu n...

4.Ti

n trình lên l

p

ế

Ho t đ ng c

a GV – HS

Ki

n th c c

n đ t

ế

Ho t đ

ng 1: NH NG V N

Đ

thông thường V

VĂN B N

NH T D NG

GV t

ch c đến h c sinh nh

l

i khái ni

m văn b n nh t d ng

I. NH NG V N Đ chung V VĂN

B N NH T D NG

1. Khái ni

m

Văn b n nh t d ng là ki

u văn b n

- V n i dung: Đ c

p đ n nh ng v n đ

ế

1

Năm h c 2020-2021

Giáo án PTNL Văn 10


Giáo án PTNL Văn 8


Giáo án PTNL Văn 9 HK II


Giáo án PTNL Văn 11


Giáo án PTNL Văn 11 bộ 3


Giáo án PTNL Văn 12


Giáo án chuyên đề HSG Văn 10 tốt


Ngữ văn 18-19


Giáo an văn 9 HKI 2


Giáo an văn 9 HK I 3 cột