Giải toán lớp 5 vở bài tập

Cả bố con gà, vịt, ngỗng khối lượng 10,5kg. Biết bé gà trọng lượng 1,5kg, vịt nặng nề hơn con kê 0,9kg. Hỏi con ngỗng khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?


Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

70,64 – 26,8 273,05 – 90,27 81 – 8,89

2. Tìm x

a) x + 2,47 = 9,25

b) x – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + x = 6,54

d) 9,6 – x = 3,2

3. A) Viết tiếp vào chỗ chấm mang lại thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 - ..........= ............

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 vở bài tập

16,8 – (2,4 + ..........) = ............

9,7

3,5

1,2

 

 

 

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a - ......- ......

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hóa 8 Nâng Cao Phù Hợp Với Tất Cả Học Sinh Hay Nhất

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

=...................

24,57 – (11,37 + 10,3)

=...................

4. Cả tía con gà, vịt, ngỗng khối lượng 10,5kg. Biết nhỏ gà khối lượng 1,5kg, vịt nặng hơn con kê 0,9kg. Hỏi con ngỗng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

*
 

2. Tìm kiếm x

a) x + 2,47 = 9,25

x = 9,25 – 2,47

x = 6,78

b) x – 6,54 = 7,91

x = 7,91 + 6,54

x = 14,45

c) 3,72 + x = 6,54

x = 6,54 – 3,72

x = 2,82

d) 9,6 – x = 3,2

x = 9,6 – 3,2

x = 6,4

3. A) Viết tiếp vào nơi chấm mang đến thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 – 3,6 = 10,8

16,8 – (2,4 + 3,6) = 10,8

9,7

3,5

1,2

9,7 – 3,5 – 1,2 = 5

9,7 – (3,5 + 1,2) = 5

 

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a – b – c

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

Cách 1:

(eqalign và underbrace 8,6 - 2,7_5,9 - 2,3 cr & = 5,9, - ,2,3 cr và = 3,6 cr ) 

Cách 2:

(eqalign & 8,6 - 2,7 - 2,3 cr & = 8,6 - underbrace (2,7 + 2,3)_5 cr và = 8,6 - 5 = 3,6 cr )

24,57 – (11,37 + 10,3)

Cách 1:

(eqalign và 24,57 - (11,37 + 10,3) cr & = underbrace 24,57 - 11,37_13,2 - 10,3 cr & = 13,20 - 10,3 cr & = 2,90 cr ) 

Cách 2:

(eqalign & 24,57 - (11,37 + 10,3) cr và = 24,57 - 21,67 cr & = 2,9 cr )