Giải bài tập tiếng anh lớp 6

Giải sách bài tập giờ Anh lớp 6 Tập 1

Trọn bộ lời giải sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Tập 1 bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát chương trình sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài bác tập về nhà trong SBT tiếng Anh 6 dễ dãi hơn.

*

Unit 1: My new school

Unit 2: My house

Unit 3: My friends

Test yourself 1

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of Vietnam

Unit 6: Our Tet holiday

Test yourself 2

Sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1: My new school

A.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 6

Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud. (Hãy tra cứu từ tất cả phần gạch men chân được phạt âm khác. Đọc to những từ)

1. A. Study B. Lunch C. Subject D. Computer

2. A. Calculator B. Classmate C. Fast D. Father

3. A. School B. Teaching C. Chess D. Chalk

4. A. Smart B. Sharpener C. Grammar D. Star

5. A.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Về So Sánh Trong Tiếng Anh Hay Gặp Trong Các Kì Thi

Compass B. Homework C. Someone D. Wonderful

Đáp án và giải thích:

1. Đáp án D

Các lời giải A, B, C vạc âm là /ʌ/, giải đáp D phát âm là /ju:/

2. Đáp án A

Các giải đáp B, C, D vạc âm là /ɑː/, lời giải A phân phát âm là /æ/

3. Đáp án A

Các đáp án B, C, D phát âm là /tʃ/, giải đáp A phạt âm là /k/

4. Đáp án C

Các đáp án A, B, D vạc âm là /ɑː/, đáp án C phát âm là /ə/

5. Đáp án B

Các đáp án A, C, D vạc âm là /ʌ/, câu trả lời B vạc âm là /əʊ/

Exercise 2. Give the names of the following. Then read the words abloud (The first letter(s) of each word is/ are given) (Hãy giới thiệu tên các vật sau. Tiếp đến đọc to những từ. Kí từ trước tiên của từng từ đã được cho sẵn)

*

Đáp án:

1. Compass (cái com-pa)

2. Smart phone (điện thoại thông minh)

3. Star (ngôi sao)

4. Rubber (cái tẩy)

5. Carton (thùng cát-tông)

6. Monday (thứ Hai)

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2: My house

A. Pronunciation

Exercise 1. Match the words which have the final “s” with the appropriate sound /s/ or /z/ (Hãy nối các từ kết thúc với “s” cùng với âm tương xứng /s/ hoặc /z/)

*

Đáp án:

1. /z/

2. /s/

3. /z/

4. /s/

5. /z/

6. /s/

Exercise 2. In each column write three words with the final “s” pronounced /s/ or /z/ (Trong từng cột, hãy viết 3 từ bỏ với tận cùng là “s” được vạc âm /s/ hoặc /z/)