GHI HỌC BẠ THEO THÔNG TƯ 27

Trong giáo dục, lúc tổng kết reviews mỗi giáo viên cần viết đánh giá, dấn xét học sinh về các mặt như phẩm chất, năng lực,.. Việc nhận xét đó được bộc lộ trong học tập bạ. ACC mời bạn theo dõi bài xích viết Cách ghi học bạ theo Thông tứ 27 bắt đầu nhất

*

Cách ghi học tập bạ theo Thông tứ 27 new nhất


1. Mẫu mã học bạ theo Thông tứ 27

HỌC BẠ(Kèm theo Thông bốn số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

HỌC BẠ

TIỂU HỌC

 

 

 

 

 

 

Họ với tên học tập sinh: ………………………………………………………………………………………………………

Trường: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Ghi học bạ theo thông tư 27

Xã (Phường, Thị trấn): ………………………………………………………………………………………………….

Huyện (Thành phố, Quận, Thị xã): …………………………………………………………………………………

Tỉnh (Thành phố):…………………………………………………………………………………………………………..

HỌC BẠ

Họ cùng tên học sinh: ……………………………………………………………………. Giới tính: …………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….. Dân tộc: ……………. Quốc tịch: …………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………..;

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên mẹ: …………………………………………………………………………………………………………………

Người giám hộ (nếu có): ………………………………………………………………………………………………….

 

 

……, ngày …. Mon …. Năm 20…HIỆU TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học

Lớp

Tên trường

Số đăng bộ

Ngày nhập học/ chuyển đến

20…. – 20….

    

20…. – 20….

    

20…. – 20….

    

20…. – 20….

    

20…. – 20….

    

20…. – 20….

Xem thêm: Thành Phần Dinh Dưỡng Của Khoai Sọ, Ăn Khoai Sọ Có Béo Không

    

20…. – 20….

    

Họ cùng tên học sinh: ………………………………………………………………………… Lớp: …………………..

Chiều cao: ……………………………………………………………….. Cân nặng: …………………………………..

Số ngày nghỉ có phép: ………………………………………………. Số ngày nghỉ ko phép: ……………..

1. Các môn học và chuyển động giáo dục

Môn học tập và chuyển động giáo dục

Mức đạt được

Điểm KT ĐK

Nhận xét

Tiếng Việt

  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Toán

  

Ngoại ngữ 1

…………………..

  

Lịch sử và Địa lý

  

Khoa học

  

Tin học cùng Công nghệ

  

Đạo đức

  

Tự nhiên cùng Xã hội

 

Giáo dục thể chất

 

Nghệ thuật (Âm nhạc)

 

Nghệ thuật (Mĩ thuật)

 

Hoạt đụng trải nghiệm

 

Tiếng dân tộc

 

Trường: ……………………………………………………………………………………… Năm học tập 20…. – 20….

2. đều phẩm hóa học chủ yếu

Phẩm chất

Mức đạt được

Nhn xét

Yêu nước

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Nhân ái

 

Chăm chỉ

 

Trung thực

 

Trách nhiệm

 

3. Những năng lực cốt lõi

3.1. Những năng lượng chung

Năng lực

Mức đạt được

Nhn xét

Tự chủ và từ học

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Giao tiếp và hợp tác

 

Giải quyết vụ việc và sáng tạo

 

3.2. Những năng lực đặc thù

Năng lực

Mức đạt được

Nhận xét

Ngôn ngữ

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tính toán

 

Khoa học

 

Công nghệ

 

Tin học

 

Thẩm mĩ

 

Thể chất

 

4. Đánh giá công dụng giáo dục: ………………………………………………………………………………………..

5. Khen thưởng: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Xong xuôi chương trình lớp học/chương trình tiểu học: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………….., ngày …. Mon …. Năm 20….