Điều kiện để phương trình vô nghiệm

Th2: Xét (a e 0) thì PT vô nghiệm $ Leftrightarrow Delta Phương trình bậc nhị một ẩn và phương pháp nghiệm --- Xem đưa ra tiết

*
*
*
*
*
*
*
*Cho phương trình $ax^2 + bx + c = 0,,(a e 0)$ tất cả biệt thức $Delta = b^2 - 4ac$. Phương trình đã mang lại vô nghiệm khi:


Cho phương trình $ax^2 + bx + c = 0,,(a e 0)$ có biệt thức $Delta = b^2 - 4ac > 0$ . Lúc ấy phương trình tất cả hai nghiệm là


Không dùng phương pháp nghiệm, tính tổng những nghiệm của phương trình $6x^2 - 7x = 0$.

Bạn đang xem: Điều kiện để phương trình vô nghiệm


Không dùng bí quyết nghiệm, tra cứu số nghiệm của phương trình $ - 4x^2 + 9 = 0$.


Tìm tích các giá trị của m để phương trình $4mx^2 - x - 14m^2 = 0$ tất cả nghiệm $x = 2$.


Tính biệt thức $Delta $ từ kia tìm số nghiệm của phương trình $9x^2 - 15x + 3 = 0$.


Cho phương trình(x^2 - 2left( m + 1 ight)x + m – 4=0), với cái giá trị làm sao của m thì phương trình tất cả hai nghiệm trái dấu?


Tính biệt thức $Delta $ từ đó tìm các nghiệm (nếu có ) của phương trình $x^2 - 2sqrt 2 x + 2 = 0$


Cho phương trình (x^2 + 1 = 9m^2x^2 + 2left( 3m + 1 ight)x,left( m in ,R ight).) Tích (P) tất cả các quý hiếm của (m) để phương trình đã đến không là phương trình bậc nhì bằng


Tìm điều kiện của tham số $m$ nhằm phương trình ( - x^2 + 2mx - m^2 - m = 0) có hai nghiệm tách biệt .


Tìm các giá trị của thông số $m$ nhằm phương trình (x^2 + mx - m = 0) bao gồm nghiệm kép.


Tìm đk của thông số $m$ nhằm phương trình (x^2 + (1 - m)x - 3 = 0) vô nghiệm


Tìm điều kiện của tham số $m$ nhằm phương trình ((m + 2)x^2 + 2x + m = 0) vô nghiệm


Tìm đk của thông số $m$ nhằm phương trình (mx^2 - 2(m - 1)x + m - 3 = 0) bao gồm nghiệm.

Xem thêm: 1 Học Kỳ Có Bao Nhiêu Tín Chỉ, Một Năm Học Có Bao Nhiêu Tín Chỉ


Cho phương trình $x^2 - left( m - 1 ight)x - m = 0$. Kết luận nào sau đấy là đúng?


Biết rằng phương trình $x^2 - m 2(3m + 2)x + m 2m^2 - 3m - 10 = 0$

có một trong những nghiệm bởi $ - 1$. Kiếm tìm nghiệm sót lại với $m > 0$


Phương trình (x^2 - left( sqrt 3 + sqrt 2 ight)x + sqrt 6 = 0) có các nghiệm mọi là nghiệm của phương trình (x^4 + bx^2 + c = 0,,left( * ight).) tra cứu (b,c) và giải phương trình (left( * ight)) ứng với (b,c) vừa tra cứu được.


Giải phương trình:


Cho phương trình (left( m + 1 ight)x^2 - left( 2m + 3 ight)x + m + 4 = 0,,,left( 1 ight)), cùng với m là tham số.


 Giải phương trình (5x^4+2x^2-16=10-x^2)


Tìm m để parabol (left( p ight):y = x^2 - (m - 1)x + m + 2) và mặt đường thẳng (d:y = 2x + 4) giảm nhau tại hai điểm phân biệt.


Tìm (m) nhằm hai phương trình (x^2 + mx + 1 = 0) với (x^2 + x + m = 0) có tối thiểu một nghiệm chung.


Cho hai phương trình (x^2 - 13x + 2m = 0) (1) với (x^2 - 4x + m = 0) (2). Khẳng định (m) nhằm một nghiệm phương trình (1) gấp hai (1) nghiệm phương trình (2).


Cho nhị phương trình (x^2 + left( 2m^2 + 1 ight)x + m^3 + 7sqrt 2 - 23 = 0,,,left( 1 ight)) cùng (2x^2 + left( m^2 - m ight)x + 9sqrt 2 - 30 = 0,,,left( 2 ight)) ((x) là ẩn số, (m) là tham số).

Tìm quý hiếm của tham số (m) để phương trình (1) cùng phương trình (2) có nghiệm phổ biến (x = 3).


Phương trình sau bao gồm bao nhiêu nghiệm: ((x - 1)^3 + (2x + 3)^3 = 27x^3 + 8)