Đề Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 2

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22 đưa tới 3 đề thi môn tiếng Anh 3, có tệp tin nghe với bảng ma trận 4 mức độ kèm theo, góp thầy cô xem thêm để tạo ra đề thi cuối học tập kì 2 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề tiếng anh lớp 3 học kì 2

Bên cạnh đó, cũng giúp các em học viên luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, có tác dụng quen với những dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng download miễn giá tiền 3 đề soát sổ học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 3 theo Thông tứ 22 trong nội dung bài viết dưới đây:

Bạn sẽ xem bài: cỗ đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 3 theo Thông bốn 22


Nội dung chính


Ma trận đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Kỹ năngNhiệm vụ tiến công giá/kiến thức cần reviews Mức/Điểm Tổng số câu, số điểm, xác suất %
M1M2M3M4
NgheListen và number.13115 câu3.75 đ37.5%
0.250,750,25
Listen and tick the picture122
0.250,50,5
Listen và chose the best answer311
0,750,250.25
ĐọcLook & read then put a tick (v) or (x) in the box217 câu1.75đ17.5%
0,50,25
Read và match22
0,250,25
Viếtfill in the gaps1318 câu2đ20%
0,250,750.25
Reorder the words21
0,50.25
NóiGetting lớn know each other What’s your name ?; How vị you spell your name ?; How are you today ?;2110 câu2.5đ25%
0,50,25
Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things31
0,750,25
Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often vày in the evening111
0,250,250,25
Tổng91314440 câu 10đ
23%32%35%10%

Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 3 theo Thông bốn 22

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen and number. (Nghe và đánh số)

*

Question 2: Listen và tick the picture. (Nghe và chọn tranh ảnh đúng)

*

Question 3: Listen và chose the best answer. (Nghe với chọn giải đáp đúng)

1. How many maps are there in the living room?

A. There are two B. There are three

2. Are there any sofas in the room.

A. Yes, there are B. No, there aren’t

3. vày you have a robot?

A. No, I don’t B. Yes, I do

4. Her father is ………………….

A. Young B. Handsome

5. What does your mother look like?

B. She is nice B. She is young.

PART 2. READING và WRITING

Question 4. Look and read. Put a tick ( V ) or cross (X) in the box. (1pt).

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 22 : Tìm Số Trung Bình Cộng, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 22

*

Question 5: Read & match

ABKey
1. Who’s that?a. Yes, I do.
2. Vị you have any toys?b. Yes, there is.
3. How old is your father?c. He’s thirty-seven.
4. Is there a balcony in your classroom?d. It’s my sister.

Question 6: Fill in the gaps (điền vào địa điểm trống)

near playing watching reading dog living room

My family is in the (1) living room. My father is (2)……………….. A book. My mother & I are (3) ……………….. TV. My sister is (4) ……………….. With her cat (5) the TV. My (6) ……………….. Is under the table.

Question 7: Put the words in order (Xếp những từ thành câu trả chỉnh)

1. My / Hello. / Mary/ name’s/

– …………………………………………………………………………………….

2. Old / How / your father? / is

– …………………………………………………………………………………….

3. Many / How /fans/there? /are

– ……………………………………………………………………………………..

PART III. SPEAKING (2.5pt) (5’)

Question 8.

1.getting lớn know each other

-greetings

What’s your name?

How vày you spell your name?

How are you today?………………….

2. Talking about school objects

What’s this/that?

What color is this? …….

3. Describing picture.

Trên trên đây là bài viết về cỗ đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tứ 22. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi.