ĐỀ THI TOÁN LỚP 1 HỌC KỲ 2

Bộ đề thi học tập kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án cụ thể giúp học viên ôn luyện để đạt điểm cao trong bài bác thi Toán 1 học tập kì 1. Mời các bạn cùng đón xem:


Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 1 gồm đáp án – Cánh diều

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 1 học kỳ 2

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm cho bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 có đáp án (đề số 1)

Bài 1: Điền số tương thích vào ô trống:

*

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

6 – 5 = ….

2 + 7 = ….

10 – 0 = …..

6 + 1 = ….

9 – 5 = ….

2 + 5 = ….

4 + 4 = ….

Bài 3: Điền số tương thích vào chỗ chấm

Hình bên có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

*

Bài 4: Viết vết +, - vào chỗ chấm để sở hữu các phép tính đúng:

2 …. 3 = 5

7 … 4 = 3

2 …. 2 = 4

1 …. 7 = 8

9 … 2 = 7

5 …. 1 = 6

Bài 5: Nối phép tính phù hợp vào ô trống:

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Bài 1:

Bài 2:

4 + 2 = 6 6 – 5 = 1 2 + 7 = 9 10 – 0 = 10

6 + 1 = 7 9 – 5 = 4 2 + 5 = 7 4 + 4 = 8

Bài 3:

Hình bên có:

10 hình chữ nhật

3 hình tròn

7 hình vuông

Bài 4:

2 + 3 = 5 7 - 4 = 3 2 + 2 = 4

1 + 7 = 8 9 - 2 = 7 5 + 1 = 6

Bài 5:

1 + 2 = 3

7 – 3 = 4

4 + 5 = 9

2 + 6 = 8

10 – 0 = 10

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 bao gồm đáp án (đề số 2)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

*

Bài 2: Tính:

6 + 2 = ….

3 + 5 = ….

1 + 7 = ….

9 – 1 = …..

2 + 3 = ….

6 – 1 = ….

9 – 4 = ….

7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số phù hợp vào chỗ chấm sẽ được phép tính đúng:

3 + …. = 7

…. + 2 = 4

9 - …. = 6

1 + …. = 5

6 - …. = 3

1 + … = 1

Bài 4: Nối mỗi phép tính với công dụng đúng:

*

Bài 5: Viết những phép cùng có kết quả bằng 8 từ những số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Bài 1:

Học sinh đếm hình.

Bài 2:

6 + 2 = 8 3 + 5 = 8 1 + 7 = 8 9 – 1 = 8

2 + 3 = 5 6 – 1 = 5 9 – 4 = 5 7 – 2 = 5

Bài 3:

3 + 4 = 7 2 + 2 = 4 9 - 3 = 6

1 + 4 = 5 6 3 = 3 1 + 0 = 1

Bài 4:

Bài 5:

8 = 6 + 2

8 = 1 + 7

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 bao gồm đáp án (đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1: Số?

*

Bài 2: Viết số không đủ vào ô trống:

*

Bài 3: Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

a. □+4=7

A. 3

B. 0

C. 7

D. 2

b. 8.....9

A. >

B.

C. =

Bài 4: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

□ 2 + 2 = 4

□ 2 - 1 = 1

□ 2 + 3 = 8

□ 4 – 2 = 3

Bài 5: 5 + 0 – 1 =?

A. 4

B. 5

C. 6

Bài 6:

*

Hình trên có.... Khối vỏ hộp chữ nhật

Bài 7: Nối cùng với hình say đắm hợp

*

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 8: Tính:

9 + 0 = 8 – 2 =

7 + 3 = 0 – 0 =

Bài 9: Tính:

9 – 1 – 3 =.............

3 + 4 + 2 =.............

Bài 10: Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ:

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1:

*

Bài 2:

*

Bài 3:

a) 3 + 4 = 7

Chọn A.

b) 8 9

Chọn B.

Bài 4:

*

Bài 5:

5 + 0 – 1 = 5 – 1 = 4

Chọn A.

Bài 6:

*

Hình trên có 5 khối vỏ hộp chữ nhật.

Bài 7:

*

II. TỰ LUẬN

Bài 8:

9 + 0 = 9

8 – 2 = 6

7 + 3 = 10

10 – 0 = 10

Bài 9:

9 – 1 – 3 = 8 – 3 = 5

3 + 4 + 2 = 7 + 2 = 9

Bài 10: Viết phép tính thích hợp với hình vẽ:

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian có tác dụng bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 gồm đáp án (đề số 4)

Bài 1: Điền vệt , = tương thích vào khu vực chấm:

3 …. 7

6 …. 2

4 …. 4

1 + 2 …. 4 – 2

3 + 5 …. 9 – 4

3 + 1 …. 5 + 2

Bài 2: Tính:

2 + 5 = ….

3 + 4 = ….

1 + 1 = ….

6 + 2 = ….

9 – 3 = ….

8 – 5 = ….

7 – 1 = ….

6 – 4 = ….

Bài 3: Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4: Viết vết +, - vào địa điểm chấm để có các phép tính đúng:

1 …. 1 = 2

5 … 3 = 2

1 …. 7 = 8

5 … 4 = 1

5 … 4 = 9

6 …. 2 = 4

Bài 5: Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

Trong hình vẽ, có …. Hình trụ và …. Hình tam giác.

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Bài 1:

3 7

6 > 2

4 = 4

1 + 2 > 4 – 2

3 + 5 > 9 – 4

3 + 1 5 + 2

Bài 2:

2 + 5 = 7

3 + 4 = 7

1 + 1 = 2

6 + 2 = 8

9 – 3 = 6

8 – 5 = 3

7 – 1 = 6

6 – 4 = 2

Bài 3:

Bài 4:

1 + 1 = 2

5 - 3 = 2

1 + 7 = 8

5 - 4 = 1

5 + 4 = 9

6 - 2 = 4

Bài 5:

Trong hình vẽ, tất cả 4 hình trụ và 6 hình tam giác.

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề điều tra khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm cho bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 bao gồm đáp án (đề số 5)

I.Trắc nghiệm(5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ để trước hiệu quả đúng:

Câu 1. Các số bé dại hơn 8:

A. 4, 9, 6, 0

B. 0, 4, 6, 7

C. 9, 6, 4, 10

D.10, 7, 5

Câu 2.Kết quả phép tính:9 – 3 = ?

A. 6

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 3.Sắp xếp các số 1,3,7,2,10 theo thiết bị tự từ nhỏ bé đến lớn:

A. 1, 3, 7, 2, 10

B. 7, 10, 2, 3, 1

C. 10, 7, 3, 2, 1

D.1, 2, 3, 7, 10

Câu 4. Số nên điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. Là:

A. 0

B. 8

C. 1

D. 10

Câu 5.Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

*

A. 6

B. 5

C. 8

D. 4

II.Tự luận(5 điểm)

Câu 1.Tính

*

Câu 2.Điền dấu, = phù hợp vào địa điểm chấm:

4 + 3 .... 9

4 + 6 ....6 + 1

7 + 2..... 5 + 4

2 + 4 ....4 + 2

Câu3.Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Câu 4.Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Có:8 trái chanh

Ăn:2 quả chanh

Còn lại: ...quả chanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ 5

I.Trắc nghiệm (5 điểm)

1. B2. A 3. D4. B5. B

II.Tự luận(5 điểm)

Câu 1(1 điểm):

*

Câu2(1 điểm):

4 + 39 4 + 6 ­­>6 + 1

7 + 2= 5 + 4 2 + 4 = 4 + 2

Câu 3 (1 điểm):

5 +4= 910 -8= 2

4+ 4= 87-3= 4

Câu 4(2 điểm) Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Có:8 trái chanh

Ăn:2 trái chanh

Còn lại: ... Trái chanh?

8

-

2

=

6

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề điều tra khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 tất cả đáp án (đề số 6)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ để trước tác dụng đúng:

Câu 1.Trong những số 6, 2, 5, 9 số nhỏ nhắn nhất là:

A. 9

B. 2

C. 5

Trong các số 7, 0, 8, 10 số lớn số 1 là:

A. 0

B. 8

C. 10

Câu 2.Các số 8, 3, 6, 1 được sắp xếp theo sản phẩm tự từ bé bỏng đến khủng là:

A. 8, 6, 3, 1

B. 1, 3, 6, 8

C. 8, 3, 6, 1

Câu 3.Kết trái của phép tính 3+ 5 – 1 = ....

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 4.Điền dấu tại vị trí chấm là : 2 + 8 ....... 4 + 6

A. >

B.

C. =

Câu 5.Số tương thích điền vào lốt …là: 8 - … =5

A. 3

B. 8

C. 5

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6.Tính:

*

Câu 7.Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

7 + … = 4 + 59 – 2 + … = 10

Câu 8.Viết số tương thích vào ô trống:

*

-Hình mặt cóhình vuông.

-Hình bên cóhình tam giác.

Câu 9.Điền số và dấu( +,-) thích hợp để được phép tính đúng:

*

Câu 10.Viết phép tính ưng ý hợp:

*

ĐÁP ÁN ĐỀ 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

B, C

B

A

C

A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6.

*

Câu 7.7 +2= 4 + 59 – 2 +3= 10

Câu 8.Viết số phù hợp vào ô trống:

*

-Hình mặt có2hình vuông.

-Hình mặt có5hình tam giác.

Câu 9.Điền số và dấu( +,-) tương thích để được phép tính đúng:

2 + 6= 8

10 - 2= 8

Câu 10.Phép tính: 9 – 4 = 5

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát điều tra chất lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm cho bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 gồm đáp án (đề số 7)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số điền vào khu vực chấm là:2 , ... , ... , 5, .... , 7

A. 3, 4, 5

B. 3, 4, 6

C. 5, 6, 7

D. 3, 4, 7

Câu 2.Sắp xếp các số 5, 8, 6, 10, 3 theo máy tự từ nhỏ xíu đến lớn:

A. 5, 8, 6, 10, 3

B. 5, 10, 6, 8, 3

C. 3, 5, 6, 8, 10

D. 5, 6, 3, 8, 10

Câu 3.Kết trái của phép tính 7 + 3 là

A. 8

B. 9

C. 10

D.6

Câu 4.Số bé xíu nhất trong các số 0, 9, 8, 4, 5 là

A. 0

B. 4

C. 8

D. 5

Câu 5.Cho: 7 + 2 =    

Số điền vào ô trống là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6.Kết trái của phép tính 9 – 4 + 1 là

A. 6

B. 7

C. 10

D.9

II. Phần tự luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính

10 – 23 + 6

9 – 57 + 3

Câu 2.

Có . . . .hình tam giác

*

Câu 3:Điền vệt >,

9 ... 4 + 45 + 2 ... 3 + 5

8 ... 10 – 36 + 2 ... 5 + 4

Câu4..Viết phép tính tương thích vào ô trống

*

ĐÁP ÁNĐỀ 7

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

B

C

C

A

C

A

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 1.Đặt tính rồi tính:

*

Câu 2.

Có 6 hình tam giác

*

Câu 3.Điền vết >,

9 > 4 + 4 5 + 2

8 > 10 – 3 6 + 2

Câu 4.Viết phép tính tương thích vào ô trống:

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra chất lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 có đáp án (đề số 8)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số 7 nhỏ nhiều hơn số nào?

A. 9

B. 6

C. 2

D. 8

Câu2.Dãy số làm sao được sắp xếp theo quy pháp luật từ to đến bé?

A. 8, 6, 9, 2

B. 2, 6, 8, 9

C. 9, 6, 8, 2

D. 9, 6, 8, 2

Câu3.Kết trái của phép tính 5 + 3 là:

A. 8

B. 6

C. 9

D. 2

Câu 4.Cho 7 … 2 + 5. Điền dấu thích hợp vào địa điểm chấm:

A. >

B.

C. =

D. +

Câu5.Cho 10 - … = 7. Số phù hợp để điền vào dấu … là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu6.Phép tính 8 – 2 … 3 = 9. Vết nào điền vào ô trống?

A. +

B. -

C. =

D.

Phần 2. TỰ LUẬN

Câu7.Tính:

10 – 4 + 5 = ……6 – 6 + 4 =……

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu9.Điền dấu cùng số vào lốt …

7 … 2 = 58 - … = 8

3 + 5 … 9 - 110 – 6 + … = 6

Câu 10.Viết phép tính tương thích vào ô trống:

Có : 7 cây cam

Có vớ cả: ... Cây cam ?

Câu 11.Trong hình sau đây có … hình vuông.

*

ĐÁP ÁN ĐỀ 8

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

D

A

C

C

A

Phần 2. TỰ LUẬN

Câu7.

10 – 4 + 5 =116 – 6 + 4 =4

Câu 8.

*

Câu9.Điền dấu với số vào vệt …

7 - 2 = 5

8 -0= 8

3 + 5 = 9 - 1

10 – 6 +2= 6

Câu10.Viết phép tính tương thích vào ô trống:

7

+

3

=

10

Có:7 cây cam

Có vớ cả: ... Cây cam ?

Câu 11.

Trong hình tiếp sau đây có3hình vuông.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát điều tra chất lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 tất cả đáp án (đề số 9)

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1.9 nhỏ thêm hơn số nào sau đây?

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 2.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Hàng Của Số Thập Phân Đọc Viết Số Thập Phân, Đọc Viết

Điền số nào vào chỗ chấm vào phép tính để sở hữu 6 + .... = 10

A. 2

B. 4

C. 3

Câu 3.Điền số tương thích vào vị trí chấm:

Có: 6 con gà

Có tất cả: ... Nhỏ gà?

A. 6

B. 7

C. 8

Câu 4.Kết quả của phép tính 8 + 2 là

A. 6

B. 10

C. 5

Câu 5.Cho 6 + 2 … 10. Dấu tương thích để điền vào vết … là

A. >

B.

C. =

Câu 6.Số to nhất trong các số 9, 8, 3, 7, 5 là

A. 9

B. 3

C. 8

Phần II: trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 6.Viết những số 2, 5, 9, 8

a. Theo lắp thêm tự từ bé nhỏ đến lớn: ...........................................................................................

b. Theo thứ tự từ mập đến bé: .........................................................................................

Câu 7.Điền vệt , = phù hợp vào vị trí chấm:

5 + 3 ... 94 + 6 ... 6 + 2

7 + 2 … 5 +42 + 4 ... 4 + 2

Câu 8.Tính:

*

…………………………………………………………………………

Câu 9.Số?

5 - 3 += 9

10 -= 2 + 5

Câu 10.Viết phép tính ưng ý hợp:

*

Câu 11.Viết phép tính mê thích hợp:

Có: 9 chiếc kẹo

Ăn: 2 mẫu kẹo

Còn lại: … mẫu kẹo?

Câu 12.Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

Trong hình bên bao gồm … hình chữ nhật

*

ĐÁP ÁN ĐỀ 9

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

1

2

3

4

5

6

C

B

C

B

B

A

Phần II: từ luận (6 điểm)

Câu 6.Viết những số 2, 5, 9, 8

a. Theo sản phẩm tự từ bé đến lớn: 2, 5, 8, 9

b. Theo vật dụng tự từ khủng đến bé: 9, 8, 5, 2

Câu 7.

5 + 3 6 + 2

7 + 2 = 5 +4 2 + 4 = 4 + 2

Câu 8.

*

Câu 9.

5 - 3 += 9

10 -= 2 + 5

Câu 10.

6

+

3

=

9

Câu 11.Viết phép tính ham mê hợp:

Có: 9 cái kẹo

Ăn: 2 chiếc kẹo

Còn lại: … loại kẹo?

9

-

2

=

7

Câu 12.

Trong hình bên bao gồm 9 hình chữ nhật?

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề điều tra khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 bao gồm đáp án (đề số 10)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số từ bỏ nhiên nhỏ nhất bao gồm một chữ số là

A. 0

B. 9

C. 2

D. 1

Câu 2.Số bé xíu nhất trong những số 2,4, 1, 10, 7

A.2

B.10

C.7

D.1

Câu3.Cho 5 + 4 … 4 + 6. Dấu cần điền vào khu vực chấm là

A.>

B.

C.=

D.≥

Câu4.Số nên điền vào vị trí chấm là 2 + 5

A.6

B.7

C.8

D.9

Câu 5.Cho phép tính: 10 – 6 … 8 – 5

Dấu thích hợp để điền vào khu vực chấm là

A.>

B.

C.=

D.+

Câu6.Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 9 – 3 – 2 = ...

A.2

B.3

C.4

D.5

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Tính:

5 + 3 + 2 = ……10 – 1 – 0 =……

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu9.Viết những số 5, 10, 7, 3, 1 theo sản phẩm công nghệ tự từ bé đến lớn.

Câu 10.Viết phép tính tương thích vào vết …

Có: 9 trái táo

Biếu bà: 2 quả táo

Cho chị: 1 trái táo

Còn lại: … trái táo

ĐÁP ÁN ĐỀ 10

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

D

B

C

A

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

5 + 3 + 2 = 1010 – 1 – 0 = 9

Câu 8.

*

Câu9.

Sắp xếp theo máy tự từ bé xíu đến lớn: 1, 3, 5, 7, 10

Câu 10.

9

-

2

-

1

=

6

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 tất cả đáp án (đề số 11)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả một chữ số là

A. 9

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 2.Dãy số nào được xếp theo máy tự từ bé xíu đến lớn?

A.4, 7, 3, 8

B.3, 4, 7, 8

C.8, 7, 4, 3

D.7, 8, 3, 4

Câu3.Số 1 lớn hơn số nào trong các số sau?

A.0

B.2

C.3

D.10

Câu4.Kết trái của phép tính 5 + 4 – 2 là

A.10

B.9

C.8

D.7

Câu 5.Cho phép tính: 10 – 4 … 8

Dấu thích hợp để điền vào vị trí chấm là

A.>

B.

C.=

D.+

Câu6.Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 9 - … = 7

A.1

B.2

C.3

D.4

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Tính:

2 + 8 – 4 = ……3 – 0 + 5 =……

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu9.Viết phép tính ham mê hợp

Có:5 mẫu bánh

Có tất cả: ... Loại bánh

Câu10.Điền số tương thích vào ô trống:

+

=

6

=

6

ĐÁP ÁN ĐỀ 11

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

B

A

D

B

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

2 + 8 – 4 =63 – 0 + 5 =8

Câu 8.

*

Câu9.Viết phép tính say mê hợp

5

+

2

=

7

Có:5 mẫu bánh

Có vớ cả: ... Cái bánh

Câu10.Điền số phù hợp vào ô trống:

1

+

5

=

6

8

2

=

6

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát điều tra chất lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian có tác dụng bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 bao gồm đáp án (đề số 12)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Trong những số trường đoản cú 0 đến 10 số nhỏ nhắn nhất là:

A. 3

B. 4

C. 9

D. 0

Câu 2.Kết quả của phép tính 5 – 2 là

A.2

B.3

C.4

D.5

Câu3.Số sáu được viết là

A.60

B.5

C.6

D.7

Câu4.Số tức thời sau của số 8 là

A.6

B.7

C.8

D.9

Câu 5.Cho: 10 – 4

Số tương thích để điền vào khu vực chấm là

A.1

B.2

C.3

D.4

Câu6.Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:7 + 2 … 5 +4

A.>

B.

C.=

D.9

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Tính:

9 + 1 – 5 = ……3 + 8 + 6 =……

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

9 – 3

8 + 2

7 – 6

1 + 5

Câu 9.Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

5 + … = 9… - 6 = 35 + … = 8

… + 7 = 89 - … = 5… + 5 = 7

Câu10.An có 3 mẫu kẹo. An được mẹ cho thêm 4 cái. Sau đó An lại cho bạn 2 cái kẹo.

Viết phép tính nhằm chỉ số kẹo sót lại của An.

ĐÁP ÁN ĐỀ 12

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

D

B

C

9

A

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

9 + 1 – 5 = 53 + 8 + 6 = 17

Câu 8.

*

Câu 9.Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

5 + 4 = 99 - 6 = 3 5 + 3 = 8

1 + 7 = 89 - 4 = 52 + 5 = 7

Câu10.

Tóm tắt:

An có: 3 chiếc kẹo

Được chị em cho: 4 loại kẹo

Cho bạn: 2 mẫu kẹo

An còn lại: … loại kẹo

Phép tính nhằm chỉ số kẹo còn lại của An là: 3 + 4 – 2 = 5

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề điều tra khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 tất cả đáp án (đề số 13)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.9 nhỏ hơn số nào trong các số sau?

A. 9

B. 10

C. 2

D. 7

Câu 2.Điền số nào vào địa điểm chấm vào phép tính để có 6 + .... = 10

A.2

B.3

C.4

D.2

A.6

B.7

C.8

D.9

Câu4.Phép tính làm sao sau đây là đúng?

A. 8 – 2 =10

B.8 + 2 = 10

C.5 + 3 = 9

D.9 – 4 = 4

Câu 5.Cho phép tính: 8 + 2 … 8 - 1

Dấu tương thích để điền vào vị trí chấm là

A.>

B.

C.=

D.+

Câu6.Kết trái của phép tính4 + 4 – 3 là

A.3

B.4

C.5

D.6

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Viết các số 3; 8; 7; 6; 1; 0; 9.

Theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn: ……………………………………………

Theo máy tự từ béo đến bé: ……………………………………………

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu 9.Mẹ phân chia kẹo cho hai anh em. Em được 5 dòng kẹo, anh được thấp hơn em 2 loại kẹo. Hỏi anh được mấy cái kẹo?

Trả lời: Anh được người mẹ chia cho….cái kẹo.

Câu 10.Ghi số thích hợp vào ô trống:

*

ĐÁP ÁN ĐỀ 13

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

D

C

C

B

A

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

Theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn: 0; 1; 3; 6; 7; 8; 9

Theo lắp thêm tự từ bự đến bé: 9; 8; 7; 6; 3; 1; 0

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu 9.Mẹ chia kẹo cho hai anh em. Em được 5 cái kẹo, anh được thấp hơn em 2 loại kẹo. Hỏi anh được mấy mẫu kẹo?

Trả lời: Anh được bà bầu chia cho 3 chiếc kẹo.

Câu 10.Ghi số phù hợp vào ô trống:

8

-

8

+

0

=

0

9

-

1

+

1

=

9

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề điều tra chất lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 tất cả đáp án (đề số 14)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số nên điền tiếp vào hàng số 1,3,5, …,9là:

A. 7

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 2.Điền số phù hợp vào nơi chấm:

Chị có: 6 bông hoa

Em: 3 bông hoa

Cả hai người mẹ có: … bông hoa

A.7

B.8

C.9

D.10

Câu3.Có bao nhiêu số trường đoản cú nhiên lớn hơn 3 và bé dại hơn 6

A.1 số

B.2 số

C.3 số

D.4 số

Câu4.Kết quả của phép tính 5 + … = 7 là

A.2

B.3

C.4

D.5

Câu 5.Cho phép tính: 3 + 4 … 9 + 0

Dấu phù hợp để điền vào địa điểm chấm là

A.>

B.

C.=

D.+

Câu6.Trong hình sau đây có mấy hình vuông?

*

A.0

B.2

C.3

D.4

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Tính:

6 + 1 + 1= …5 + 2 + 1= …10 – 3 + 3 =…

Câu 8.Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

3 + …… = 8

10 - …….= 4

2 + …….= 9

…… + 2 = 10

Câu 9.Đặt tính rồi tính:

*

Câu 10.Tìm nhị số sao để cho khi cộng lại được tác dụng bằng 9, rước số béo trừ số bé xíu cũng có hiệu quả bằng 9.