Đề thi tiếng anh lớp 6 giữa học kì 1

I. Choose the word which has a different sound in the part underlined. II. Choose the best answer. III. Give the right khung of the verbs in brackets. IV. Fill in each blank with one suitable from the box to lớn complete the passage. V. Read the text & write True (T) or False (F). VI. Complete the sentences using the words và the given pictures. VII. Rearrange the words to make a meaningful sentence.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 6 giữa học kì 1


Đề bài

I. Choose the word which has a different sound in the part underlined.

1.

A. kind

B. confident

C. nice

D. like

2.

A. request

B. project

C. neck

D. exciting

3.

A. foot

B. book

C. food

D. look

4.

A. finger

B. leg

C. neck

D. elbow

II. Choose the best answer.

1. It’s cold. The students……………warm clothes.

A. wear

B. wears

C. wearing

D. are wearing

2. My friends always vì chưng their homework. They’re……………

A. lazy

B. curious

C. hardworking

D. talkative

3. “What would you like to drink now?”-“ ……………”

A. No, thank you

B. Yes, please

C. I lượt thích to vì chưng nothing

D. Orange juice, please

4. They are …………… because they vày morning exercises every day.

A. fine

B. well

C. healthy

D. healthful

5. Hung often……………his xe đạp to visit his hometown.

A. drives

B. flies

C. rides

D. goes

6. “What are you doing this afternoon?” –“I don’t know, but I’d like to…..swimming.”

A. have

B.

C. play

D. go

7. Where is the cat? It’s ……..the table và the bookshelf.

A. on

B. behind

C. between

D. under

III. Give the right form of the verbs in brackets.

1. Where’s Tuan? He (do)………….…………............judo in Room 2A now.

2. Mai (take)……………………. ..............................a test next Monday.

3. I usually (skip)…………….................ropes with my classmates at break time.

4. They (not go)………………....................to school on Sundays.

IV. Fill in each blank with one suitable from the box to lớn complete the passage.


tidying - untidy – bag – on - are – near


Trung’s bedroom is big but messy. There (1)………………..clothes on the floor. There is a big desk (2)…………………the window and there are dirty bowls và chopsticks (3) ……………..……it. He usually puts his school (4) …………………under the desk. His bed is next to the desk & it is also (5)……………………. There is a cap, some CDs & some books on the bed. Trung’s mum is not happy with this, và now Trung is tidying up his room.

V. Read the text và write True (T) or False (F).

Hi. I am Lan. I would like to tell you about my new school. It is in a quiet place not far from the city center. It has three buildings và a large yard. This year there are 26 classes with more than 1.000 students in my school. Most students are hard-working và serious. The school has about 40 teachers. They are all helpful & friendly. My school has different clubs: Dance, English, Arts, Football và Basketball. I lượt thích English, so I joined the English club. I love my school because it is a good school.


Sentences

T/F

1. Lan’s new school is in a noisy place near the thành phố center.

 

2. Lan’s school has three buildings & twenty classes.

 

3. The teachers are helpful and friendly

 

4.

Xem thêm: Giải Bài Tập Công Nghệ 12 Bài 23 : Mạch Điện Xoay Chiều Ba Pha

There are five clubs in Lan’s new school.

 

5. Lan doesn’t like English.

 


VI. Complete the sentences using the words and the given pictures.

*

VII. Rearrange the words lớn make a meaningful sentence.

1. can/ turn on/ the/ please/ lights/ you/ ?

__________________________________________________________

2. you/ would/ have/ a picnic/ to/ like/ next Sunday/ ?

__________________________________________________________

 

----- The over ------


Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thực hiện: Ban chuyên môn gamesbaidoithuong.com

I.

1. B

2. D

3. C

4. A

II.

1. D

2. C

3. D

4. C

5. C

6. D

7. C

III.

1. Is doing

2. Is taking

3. Skip

4. Don’t go

IV.

1. Are

2. Near

3. On

4. Bag

5. Untidy

V.

1. F

2. F

3.T

4. T

5. F

VI.

1. The vase is between the cat and the dog.

2. I am doing Maths exercises with my calculator & compass.

VII.

1. Can you please turn on the lights?

2. Would you like to have a pinic next Sunday?

HƯỚNG DẪN GIẢI chi TIẾT

I.

1.

Kiến thức: Phát âm “i”

Giải thích:

A. Kind /kaɪnd/

B. Confident /ˈkɒnfɪdənt/

C. Nice /naɪs/

D. Lượt thích /laɪk/

Đáp án B phần được gạch men chân phân phát âm là /ɪ/, còn sót lại phát âm là /aɪ/

Đáp án B.

2.

Kiến thức: Phát âm “e”

Giải thích:

A. Request /rɪˈkwest/

B. Project /ˈprɒdʒekt/

C. Neck /nek/

D. exciting/ɪkˈsaɪtɪŋ/

Đáp án D, phần được gạch ốp chân phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /e/

Đáp án D.

3.

Kiến thức: Phát âm “oo”

Giải thích:

A. Foot /fʊt/

B. Book /bʊk/

C. Food /fuːd/

D. Look /lʊk/

Đáp án C, phần gạch men chân được phân phát âm là /u:/, sót lại phát âm là /ʊ/

Đáp án C.

4.

Kiến thức: Phát âm “i”

Giải thích:

A. Finger /ˈfɪŋɡə(r)/

B. Leg /leɡ/

C. Neck /nek/

D. elbow /ˈelbəʊ/

Đáp án A, phần gạch men chân phân phát âm là /ə/, còn sót lại phát âm là /e/

Đáp án A.

II.

1.

Kiến thức: Động từ

Giải thích:

The students là danh từ số nhiều, bởi vậy giải đáp A và lời giải D phần lớn đúng ngữ pháp.

Nhưng xét đến toàn cảnh thì câu diễn tả một hành động đang xảy ra.

Vì vậy giải đáp là D.

Tạm dịch: Trời lạnh. Học sinh đang mặc quần áo ấm.

Đáp án D.

2.

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

lazy: lười biếng

curious: tò mò, hiếu kỳ

hardworking: chuyên chỉ

talkative: nói nhiều, hoạt ngôn

Tạm dịch: các bạn của tôi luôn luôn làm bài bác tập về nhà. Bọn họ thật chuyên chỉ.

Đáp án C.

3.

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải thích: “Bạn ý muốn uống gì bây giờ?”

A. No, thank you: Không, cảm ơn

B. Yes, please: Vâng, có. (Đáp lại lời mời: “Bạn có ăn/uống món gì đấy không?”)

C. I like to bởi vì nothing: Tôi ko thích có tác dụng gì

D. Orange juice, please: mang lại tôi một nước cam nhé!

Đáp án D.

4.

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích: Họ ____ cũng chính vì họ đàn dục buổi sáng mỗi ngày.

A. Fine (adj): ổn

B. Well (adv): tốt

C. Healthy (adj): khoẻ mạnh

D. Không có từ healthful

Đáp án C.

5.

Kiến thức: Động từ

Giải thích: Cụm ride a/one’s bike: sút xe đạp. Nhà ngữ số ít “Hung”, tín hiệu thì hiện tại đơn “often”

Tạm dịch: Hùng thường đánh đấm xe trở lại viếng thăm quê.

Đáp án C.

6.

Kiến thức: Động từ

Giải thích: Cấu trúc: would like to V(inf): thích làm cho gì; cụm: go swimming: đi bơi

Tạm dịch: “Bạn sẽ làm cái gi chiều nay?” - “Tớ không biết, tuy vậy tớ ao ước đi bơi.”

Đáp án D.

7.

Kiến thức: Giới từ

Giải thích: Cấu trúc: between something và something: sinh sống giữa đồ vật gi và chiếc gì

Tạm dịch: nhỏ mèo đâu rồi? Nó sống giữa cái bàn và kệ sách.

Đáp án C.

III.

1.

Kiến thức: Thì lúc này tiếp diễn

Giải thích: Dấu hiệu: “now”

Cấu trúc: S + am/is/are + V-ing

Tạm dịch: Tuấn đâu? Anh ấy bây chừ đang tập judo làm việc phòng 2A.

Đáp án is doing.

2.

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

Giải thích: Dấu hiệu “next Monday”. Đây là câu sử dụng thì hiện nay tại tiếp nối để mô tả hành rượu cồn sẽ xẩy ra trong tương lai.

Tạm dịch: Mai sẽ có được một bài bác kiểm tra vào thứ hai tuần sau.

Đáp án is taking.

3.

Kiến thức: Thì bây giờ đơn

Giải thích: Dấu hiệu “usually” là trạng ngữ chỉ tần suất, chủ ngữ “I” kèm theo động từ sống dạng nguyên thể

Tạm dịch: Tôi thường dancing dây với bạn cùng lớp vào khung giờ giải lao.

Đáp án skip.

4.

Kiến thức: Thì lúc này đơn

Giải thích:

On Sundays (những ngày công ty nhật) biểu đạt sự lặp đi tái diễn của hành động, vì thế ta sử dụng thì hiện tại đơn.

Tạm dịch: Họ chưa tới trường vào công ty nhật.

Đáp án don’t go.

IV.

1.

Kiến thức: Động từ

Giải thích:

Cấu trúc there is/are …: có…

Đáp án are.

2.

Kiến thức: Giới từ

Giải thích: Vị trí bắt buộc điền 1 giới từ bỏ chỉ vị trí, “on”: trên, phía trên, “near”: mặt cạnh, gần

Đáp án near.

3.

Kiến thức: Giới từ

Giải thích: Vị trí đề xuất điền 1 giới từ chỉ vị trí, “on”: trên, phía trên, “near”: bên cạnh, gần

Đáp án on.

4.

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích: school bag: cặp sách

Đáp án bag.

5.

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích: Vị trí đề nghị điền 1 tính từ, “untidy”: lộn xộn, không không bẩn sẽ

Đáp án untidy.

Dịch bài bác đọc:

Phòng ngủ của Trung rộng cơ mà rất lộn xộn. Có xống áo trên sàn nhà. Tất cả một mẫu bàn to bên cạnh cửa sổ và gồm bát và đũa không sạch trên đó. Cậu ấy thường vứt cặp sách ở bên dưới bàn. Chóng của cậu ấy ở ở kề bên bàn cùng nó cũng khá lộn xộn. Có một cái mũ, CD, và vài cuốn sách trên giường. Người mẹ Trung không hề vui với điều này, cùng giờ thì Trung sẽ dọn phòng.

V.

1.

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Trường bắt đầu của Lan sinh hoạt nơi ầm ĩ gần trung tình thật phố.

Thông tin: It is in a quiet place not far from the city center.

Đáp án F.

2.

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: trường của Lan có tía tòa nhà và hai mươi lớp học.

Thông tin: It has three buildings & a large yard. This year there are 26 classes with more than 1.000 students in my school.

Đáp án F.

3.

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: phần đông giáo viên thân mật và nhiệt độ tình.

Thông tin: The school has about 40 teachers. They are all helpful và friendly.

Đáp án T.

4.

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: có 5 câu lạc cỗ trong trường bắt đầu của Lan.

Thông tin: My school has different clubs: Dance, English, Arts, Football và Basketball.

Đáp án T.

5.

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Lan không thích môn giờ Anh.

Thông tin: I lượt thích English, so I joined the English club.

Đáp án F.

Dịch bài đọc:

Chào. Tớ là Lan. Tớ muốn giới thiệu với những cậu về trường mới của tớ. Nó tại 1 nơi lặng tĩnh bí quyết trung tâm tp không xa lắm. Nó gồm 3 toà nhà và khoảng chừng sân rộng. Trong năm này có 26 lớp với hơn 1000 học sinh ở trường tớ. Phần nhiều học sinh đều chăm chỉ và nghiêm túc. Trường có khoảng 40 giáo viên. Họ đều rất hữu ích với thân thiện. Trường tớ có khá nhiều CLB khác nhau: Nhảy, giờ Anh, Mỹ thuật, đá bóng và bóng rổ. Tớ phù hợp tiếng Anh, vì vậy tớ tham gia clb tiếng Anh. Tớ yêu trường tớ vày nó là một trong ngôi trường tốt.