ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 3 HỌC KÌ 1

Listen and choose a or b. Listen and tick. Look and complete the words. Match. Read và complete sentences with available words. Look & write.


Đề bài

A. LISTENING

I. Listen & choose a or b.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1

 

1. A. Cảm biến your hair!

b. It’s an ear.

2. A. Is this a fox?

b. May I speak Vietnamese?

3. A. That’s my friend, Lucy.

b. It’s very nice of you, Mai.

4. A. Vì you lượt thích painting, Peter?

b. Is it your new ruler, Nam?

II. Listen & tick.

*

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Look and complete the words.

*

II. Match.

1. Is this our playground?

a. It’s black và white.

2. Let’s go to the library.

b. No, you can’t.

3. Can I go out?

c. Yes, I do.

4. Vì you have a notebook?

d. OK, let’s go.

5. What colour is it?

e. Yes, it is.

III. Read & complete sentences with available words.


do mở cửa colour playing your


1. May I _____________ my book, Mr Loc? – Yes, you can.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3 Trang 11 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 11 Tập 2: Chu Vi Hình Tròn

2. Is that ____________ computer room? – Yes, it is.

3. What ____________ is your pencil case? – It’s red.

4. What bởi you ____________ at break time?

5. Do you lượt thích ______ blind man’s bluff? – Yes, I do.

IV. Look & write.

*


Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban trình độ gamesbaidoithuong.com

A. LISTENING

I. Listen & choose a or b.

1. B

2. B

3. A

4. B

II. Listen & tick.

1. A

2. C

3. A

4. B

B. VOCABULARY và GRAMMAR

I. Look và complete the words.

1. Mouth

2. Paint

3. Poster

4. Brown

5. Badminton

II. Match

1 – e

2 – d

3 – b

4 – c

5 – a

III. Read & complete sentences with available words.

1. Open

2. Your

3. Color

4. Do

5. Playing

IV. Look và write.

1.

A: Let’s go khổng lồ the music room.

B: OK, let’s go.

2.

A: What màu sắc are they?

B: They’re black và white.

3.

A: What’s your name?

B: Her name is Mai.

4. Cảm biến your hair!

LỜI GIẢI chi TIẾT

A. LISTENING

I. Listen & choose a or b. (Nghe và chọn a hoặc b.)

Bài nghe:

1. It’s an ear. (Đó là một chiếc tai.)

2. May I speak Vietnamese? (Tôi có thể nói rằng tiếng Việt không?)

3. That’s my friend, Lucy. (Đó là các bạn của tôi, Lucy.)

4. Is it your new ruler, Nam? (Đó gồm phải mẫu thước kẻ bắt đầu của cậu không, Nam?)