Đề thi tiếng anh 6 học kì 1

Ở nội dung bài viết này gamesbaidoithuong.com xin mang đến các em học viên khối 6 nội dung bài viết Ôn thi học tập kì 1 lớp 6 môn tiếng anh. Lớp 6 cùng với những kỹ năng mới và khối lượng lớn, vận tốc giảng dạy với vận tốc nhanh hơn so với sinh hoạt Tiểu học, vậy nên những em học viên khối 6 sẽ cảm thấy gồm phần trở ngại và choáng ngợp. Để trái trình ôn thi của những em được dễ dàng hơn, gamesbaidoithuong.com xin được gửi đến các em nội dung bài viết này để cung cấp các em trong quá trình ôn thi.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh 6 học kì 1

A. VOCABULARY – TỪ VỰNG ÔN THI HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 6

1. Unit 1 → My new school (Từ vựng tiếng Anh lớp 6)

Từ mớiPhiên âmTừ loạiĐịnh nghĩa
1. Activity/ækˈtɪvəti/nhoạt động
2. Art/ɑːt/nnghệ thuật
3. Backpack/ˈbækpæk/nba lô
4. Binder/ˈbaɪndə(r)/nbìa hồ sơ
5. Boarding school/ˈbɔːdɪŋ skuːl/ntrường nội trú
6. Borrow/ˈbɒrəʊ/vmượn, vay
7. Break time/breɪk taɪm/ngiờ ra chơi
8. Chalkboard/ˈtʃɔːkbɔːd/nbảng viết phấn
9. Classmate/ˈklɑːsmeɪt/nbạn thuộc lớp
10. Calculator/ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/nmáy tính
11. Compass/ˈkʌmpəs/ncái compa
12. Creative/kriˈeɪtɪv/adjsáng tạo
13. Diploma/dɪˈpləʊmə/nBằng, bằng khen, giấy khen
14. Equipment/ɪˈkwɪpmənt/nthiết bị
15. Excited/ɪkˈsaɪtɪd/adjPhấn khích, hứng khởi, hào hứng, phấn khởi
16. Folder/ˈfəʊldə(r)/nbìa nhằm đựng tài liệu
17. Greenhouse/’griːnhaʊs/nnhà kính
18. Gym/dʒɪm/nphòng bè đảng dục, phòng gim
19. Healthy/ˈhelθi/adjkhỏe mạnh
20. Help/help/vgiúp đỡ
21. History/ˈhɪstri/nlịch sử
22. Ink/iŋk/nmực
23. Ink bottle/iŋkˈbɒtl/nlọ mực
24. International/ɪntəˈnæʃnəl/adjthuộc về quốc tế, mang tính quốc tế
25. Interview/ˈɪntəvjuː/n, vphỏng vấn, cuộc bỏng vấn
26. Judo/ˈdʒuːdəʊ/nmôn võ ju-đô (của Nhật Bản)
27. Kindergarten/ˈkɪndəgɑːtn/nnhà trẻ
28. Knock/nɒk/vgõ cửa
29. Lecturer/ˈlektʃərər/ngiảng viên
30. Locker/ˈlɒkə(r)/ntủ bao gồm khóa
31. Mechanical pencil/məˈkænɪkl ˈpensl/nbút chì kim
32. Neighborhood/ˈneɪbəhʊd/nhàng xóm, quần thể vực kề bên vùng lấn cận
33. Notepad/ˈnəʊtpæd/nsổ tay
34. Overseas/əʊvəˈsiːz/adjở nước ngoài
35. Pencil sharpener/ˈpensl ˈʃɑːpənər/ngọt bút chì
36. Physics/ˈfɪzɪks/nmôn thiết bị lý
37. Playground/ˈpleɪgraʊnd/nsân chơi
38. Pocket money/ˈpɒkɪt ˈmʌnɪ/ntiền tiêu vặt
39. Poem/ˈpəʊɪm/nbài thơ
40. Private tutor/ˈpraɪvət ˈtjuːtə(r)/ngia sư riêng
41. Pupil/ˈpjuːpil/nhọc sinh
42. Quiet/ˈkwaɪət/adjyên tĩnh, tĩnh lặng, yên ổn lặng
43. Remember/rɪˈmembə(r)/vghi nhớ
44. Rubber/ˈrʌb·ər/ncục tẩy
45. Ride/raɪd/vđi xe
46. Schoolbag/ˈskuːlbæg/ncặp xách
47. School lunch/ˈskuːl lʌntʃ/nbữa trưa ăn uống ở trường
48. School supply/ˈskuːl səˈplaɪ/ndụng ráng học tập
49. Science/ˈsaɪəns/nmôn Khoa học
50. Share/ʃeə(r)/vchia sẻ
51. Spiral notebook/ˈspaɪrəl ˈnəʊtbʊk/nsổ gáy xoắn/ lò xo, vở gáy xoắn/ lò xo
52. Student/stjuːdənt/nhọc sinh
53. Surround/səˈraʊnd/vbao quanh
54. Swimming pool/ˈswɪmɪŋ puːl/nbể bơi
55. Teacher/ˈtiːtʃə(r)/ngiáo viên
56. Textbook/ˈtekst bʊk/nsách giáo khoa
57. Uniform/ˈjuːnɪfɔːm/nbộ đồng phục

2. Unit 2 → My house (Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6)

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
1. Apartment/əˈpɑːrt.mənt/ (n)căn hộ
2. Attic/ˈæt̬.ɪk/ (n)gác mái
3. Air-conditioner/ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/ (n)máy ổn định không khí, máy điều hòa, vật dụng lạnh
4. Alarm clock/əˈlɑːm klɒk/đồng hồ nước báo thức
5. Bedroom/ˈbed.ruːm/ /ˈbed.rʊm/ (n)phòng ngủ
6. Bathroom/ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/ (n)nhà tắm
7. Bed/bed/ (n)giường
8. Behind/bɪˈhaɪnd/ (pre)ở phía sau, sinh hoạt đằng sau
9. Between/bɪˈtwin/ (pre)ở giữa
10. Blanket/ˈblæŋkɪt/cái chăn
11. Bathroom scales/ˈbɑːθruːm skeɪlz/cân mức độ khỏe
12. Country house/ˌkʌn.tri ˈhaʊs/ (n)nhà sinh sống vùng nông thôn
13. Cupboard/ˈkʌb·ərd/ (n)tủ chén
14. Chair/tʃeər/ (n)ghế
15. Ceiling fan/ˈsiːlɪŋ fæn/quạt trần
16. Cellar/ˈselə(r)/tầng hầm
17. Chimney/ˈtʃɪmni/ống khói
18. Chopsticks/ˈtʃɒpstɪks/đôi đũa
19. Cooker/ˈkʊkər/nồi cơm trắng điện
20. Curtain/ˈkɜːtn/rèm cửa
21. Cushion/ˈkʊʃn/đệm
22. Chest of drawers/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/ (n)ngăn kéo tủ
23. Crazy/ˈkreɪ.zi/ (adj)kì dị, kỳ lạ, lạ thường
24. Department store/dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/ (n)cửa mặt hàng bách hóa
25. Dishwasher/ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/ (n)máy rửa bát đĩa, thiết bị rửa chén
26. Dining room/ˈdaɪnɪŋ ruːm/phòng ăn
27. Fridge/frɪdʒ/ (n)tủ lạnh
28. Furniture/ˈfɜr nɪ tʃər/ (n)đồ đạc sống trong nhà
29. Garage/ˈɡærɑːʒ/nhà để xe
30. Hall/hɑːl/ (n)phòng lớn
31. Kitchen/ˈkɪtʃ·ən/ (n)nhà bếp
32. Lamp/læmp/cái đèn
33. Living room/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n)phòng khách
34. Light/laɪt/ánh sáng
35. Microwave/ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/ (n)lò vi sóng
36. Messy/ˈmes.i/ (adj)lộn xộn, bừa, bừa bộn
37. Move/muːv/ (v)di chuyển, chuyển động, đưa nhà
38. Next to/’nɛkst tu/ (pre)kế bèn, bên cạnh, nghỉ ngơi cạnh
39. In front of/ɪn ‘frʌnt ʌv/ (pre)ở phía trước, phía trước, nghỉ ngơi đằng trước, đằng trước
40. Under/ˈʌn dər/ (pre)ở mặt dưới, làm việc phía dưới, bên dưới, phía dưới
41. Table/ˈteɪ bəl/ (n)bàn
42. Sofa/ˈsoʊ·fə/ (n)ghế ngôi trường kỷ, dòng ghế sô pha
43. Stilt house/stɪltsˌhaʊs / (n)nhà sàn
44. Poster/ˈpoʊ·stər/ (n)áp phích
45. Toilet/ˈtɔɪ·lɪt/ (n)nhà vệ sinh
46. Town house/ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n)nhà phố
47. Villa/ˈvɪl.ə/ (n)biệt thự
48. Wardrobe/ˈwɔːr.droʊb/ (n)tủ đựng quần áo

3. Unit 3 → My Friends (Từ vựng tiếng Anh lớp 6)

Từ mớiPhân loạiPhiên âmĐịnh nghĩa
armn/ɑːrm/cánh tay
earn/ɪər/tai
eyen/ɑɪ/mắt
legn/leɡ/chân
neckn/nek/cái cổ
nosen/noʊz/mũi
fingern/ˈfɪŋ·ɡər/ngón tay
talladj/tɔl/cao
shortadj/ʃɔrt/lùn, thấp
bigadj/bɪg/to
smalladj/smɔl/nhỏ
activeadj/ˈæk tɪv/năng động, hăng hái
appearancen/əˈpɪər·əns/Ngoại hình, dáng vẻ
barbecuen/ˈbɑr·bɪˌkju/món (xuất) làm thịt nướng barbecue
boringadj/ˈbɔː.rɪŋ/buồn tẻ
choirn/kwɑɪər/dàn đồng ca
competitionn/ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/cuộc thi, cuộc đua, hội thi đua
confidentadj/ˈkɒn fɪ dənt/tự tin, tin tưởng
curiousadj/ˈkjʊər·i·əs/tò mò, cảm giác tò mò, say đắm tìm hiểu, mê mẩn tìm hiểu
chubbyadj/ˈtʃʌbi/mập mạp, mập, mũm mĩm
gardeningv/ˈɡɑrd·nɪŋ/làm vườn
firefightern/ˈfɑɪərˌfɑɪ·t̬ər/lính cứu vớt hỏa
fireworksn/ˈfɑɪərˌwɜrks/pháo hoa
freedom-lovingadj/friːdəm-ˈlʌvɪŋ/yêu trường đoản cú do
field trip/ˈfiːld trɪp/Chuyến đi/chuyến du ngoạn về vùng quê
sensitiveadj/ˈsentsɪtɪv/nhạy cảm
funnyadj/ˈfʌn i/buồn cười, vui tính, thú vị
generousadj/ˈdʒen·ə·rəs/rộng rãi, khoáng đạt, hào phóng
museumn/mjʊˈzi·əm/viện bảo tàng
organizeorganisev/ˈɔr gəˌnaɪz/tổ chức
patientadj/ˈpeɪ·ʃənt/điềm tĩnh
personalityn/pɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/tính cách, nhân cách, cá tính
preparev/prɪˈpeər/chuẩn bị
racingn/ˈreɪ.sɪŋ/cuộc đua
reliableadj/rɪˈlɑɪ·ə·bəl/đáng tin cậy
seriousadj/ˈsɪr.i.əs/nghiêm túc
shyadj/ʃɑɪ/bẽn lẽn, xấu hổ, xuất xắc xấu hổ
sportyadj/ˈspɔːr.t̬i/dáng thể thao, dáng khỏe mạnh, khỏe mạnh mạnh
volunteern/ˌvɑl·ənˈtɪr/tình nguyện viên
zodiacn/ˈzoʊd·iˌæk/cung hoàng đạo

4. Unit 4 → My neighborhood (Từ vựng giờ Anh lớp 6)

Từ mớiPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa
1. Statue(n) /ˈstætʃju/tượng
2. Square(n) /skweər/quảng trường
3. Railway station(n) /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/nhà ga
4. Cathedral(n) /kəˈθi·drəl/nhà thờ
5. Memorial(n) /məˈmɔːr.i.əl/đài tưởng niệm
6. Left(n, a) /left/trái
7. Right(n, a) /raɪt/phải
8. Straight(n, a) /streɪt/thẳng
9. Narrow(a) /ˈner.oʊ/hẹp
10. Noisy(a) /ˈnɔɪ.zi/ồn ào
11. Crowded(a) /ˈkraʊ.dɪd/đông đúc
12. Quiet(a) /ˈkwaɪ ɪt/yên tĩnh
13. Art gallery(n) /ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/phòng trưng bày hầu hết tác phẩm nghệ thuật, chống triển lãm nghệ thuật
14. Backyard(n) /ˌbækˈjɑːrd/sân phía sau nhà, sảnh sau nhà
15. Cathedral(n) /kəˈθi·drəl/thánh đường, nhà thời thánh lớn
16. Convenient(adj) /kənˈvin·jənt/thuận tiện, nhân tiện lợi, một thể ích, thuận lợi
17. Dislike(v) /dɪsˈlɑɪk/không thích, cạnh tranh ưa, ko ưa, ghét
18. Exciting(adj) /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/thú vị, lý thú, tất cả hứng thú, hứng thú
19. Fantastic(adj) /fænˈtæs·tɪk/tuyệt vời
20. Historic(adj) /hɪˈstɔr ɪk/cổ, cổ kính
21. Inconvenient(adj) /ˌɪn·kənˈvin·jənt/bất tiện, bất lợi, phiền phức
22. Incredibly(adv) /ɪnˈkred·ə·bli/đáng khiếp ngạc, thật ko ngờ, cho nỗi không ngờ
23. Modern(adj) /ˈmɑd·ərn/hiện đại
24. Pagoda(n) /pəˈɡoʊ·də/ngôi chùa
25. Palace(n) /ˈpæl·əs/Dinh, phủ, biệt phủ, cung điện
26. Peaceful(adj) /ˈpis·fəl/yên tĩnh, bình yên, bình lặng
27. Polluted(adj) /pəˈlut/ô nhiễm
28. Suburb(n) /ˈsʌb·ɜrb/khu vực ngoại ô, vùng ngoại ô, vùng ven
29. Temple(n) /ˈtem·pəl/Miếu, thường chùa, điện
30. Terrible(adj) /ˈter·ə·bəl/tồi tệ
31. Workshop(n) /ˈwɜrkˌʃɑp/phân xưởng (sửa chữa hoặc sản xuất…)
32. Traffic light(n) /ˈtræfɪk laɪt/đèn giao thông, tín hiệu đèn xanh đèn đỏ, đèn hiệu giao thông
33. Secondary school(n) /ˈsekəndri skuːl/trường Trung học tập cơ sở, trường cung cấp hai
34. Sandy(adj) /ˈsændi/như cát, đầy cát, bao phủ đầy cát
35. Pharmacy(n) /fɑːməsi/hiệu thuốc
36. Petrol station(n) /ˈpetrəl ˈsteɪʃən/trạm xăng dầu
37. Health centre(n) /helθˈsentər/trung vai trung phong y tế
38. Hairdresser’s(n) /ˈheədresər/hiệu cắt tóc
39. Grocery/ˈgrəʊsəri/cửa mặt hàng rau củ quả, siêu thị tạp hóa
40. Fire station/faɪərˈsteɪʃən/trạm cứu giúp hỏa
41. Department store/dɪˈpaːtmənt stɔːr/cửa mặt hàng tạp hóa hoặc là shop bách hóa
42. Dress shop/dres ʃɒp/cửa sản phẩm váy
43. Cemetery/ˈsemətri/nghĩa trang
44. Charity shop/tʃærɪti ʃɒp/cửa sản phẩm từ thiện
45. Bus stop/bʌsstɒp/trạm xe pháo buýt
46. Barber/ˈbɑːbər/thợ cạo đầu
47. Beauty salon/ˈbjuːti ˈsælɒn/tiệm làm đẹp

5. Unit 5 → Natural Wonders of the world (Từ vựng giờ Anh lớp 6)

Từ mớiPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa
1. Plaster(n) /ˈplæs·tər/miếng băng dán
2. Walking boots(n) /ˈwɑː.kɪŋ buts/giày ống đi bộ
3. Painkiller(n) /ˈpeɪnˌkɪl·ər/thuốc bớt đau
4. Sun cream(n) /ˈsʌn ˌkriːm/kem chống nắng
5. Scissor(n) /ˈsɪz.ər/cái kéo
6. Sleeping bag(n) /ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/túi ngủ
7. Backpack(n) /ˈbækˌpæk/ba lô
8. Compass(n) /ˈkʌm·pəs/la bàn
9. Desert(n) /dɪˈzɜrt/sa mạc
10. Mountain(n) /ˈmɑʊn·tən/núi
11. Lake(n) /leɪk/hồ nước
12. River(n) /ˈrɪv·ər/sông
13. Forest(n) /ˈfɔr·əst/rừng
14. Waterfall(n) /ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/thác nước
15. Antarctica(n) /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/châu nam giới cực
16. Boat(n) /boʊt/con thuyền
17. Boot(n) /buːt/giày ủng
18. Cave(n) /keɪv/hang động
19. Cuisine(n) /kwɪˈziːn/Ẩm thực, đầu bếp, kỹ thuật nấu nướng ăn, nghề nấu bếp ăn, nghệ thuật và thẩm mỹ ẩm thực
20. Diverse(adj) /ˈdɑɪ·vɜrs/đa dạng
21. Essential(adj) /ɪˈsen·ʃəl/rất yêu cầu thiết
22. Island(n) /ˈaɪ.lənd/hòn đảo
23. Rock(n) /rɑk/hòn đá, phiến đá, tảng đá
24. Thrilling(adj) /ˈθrɪl·ɪŋ/(gây) hồi hộp, gồm tính hồi hộp, kịch tính
25. Torch(n)/tɔrtʃ/đèn pin
26. Travel agent’s(n) /ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/công ty du lịch
27. Valley(n) /ˈvæl·i/thung lũng
28. Windsurfing(n) /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/môn thể thao trượt ván buồm, trò chơi trượt ván buồm
29. Wonder(n) /ˈwʌn·dər/kỳ quan
30. Rainforest(n) /ˈreɪnfɒrɪst/thác nước
31. Waterproof coat(n) /ˈwɔːtəfɔːl kəʊt/áo mưa
32. Unforgettable(adj) /ʌnfəˈɡetəbl/không thể quên được
33. Travel items(n) /trævl ˈaɪtəm/các đồ gia dụng dùng quan trọng phục vụ cho chuyến hành trình du lịch
34. Traditional(adj) /trəˈdɪʃənəl/thuộc truyền thống
35. Tent(n) /tent/cái lều
36. Sun hat(n) /sʌn hæt/mũ kháng nắng
37. Special(adj) /ˈspeʃl/đặc biệt
38. Rooster & Hen island(n) /ˈruːstər ænd hen ˈaɪlənd/hòn Trống Mái
39. Necessary(adj) /ˈnesəseri/cần thiết
40. Nature(n) ˈ/neitʃər/thiên nhiên

6. Unit 6 → Our Tet holiday (Từ vựng tiếng Anh lớp 6)

Từ mớiPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa
1. Flower(n) /ˈflɑʊ·ər/hoa
2. Firework(n) /ˈfaɪr.wɝːk/pháo hoa
3. Lucky money(n) /ˈlʌk i ˈmʌn i/tiền lì xì
4. Apricot blossom(n) /ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/hoa mai
5. Peach blossom(n) /pitʃ ˈblɑs·əm/hoa đào
6. Make a wish(v)ước một điều ước, tiến hành một điều ước
7. Cook special food(v)nấu một món ăn đặc biệt, nấu bếp thức nạp năng lượng đặc biệt
8. Go to a pagoda(v) /pəˈɡəʊdə/đi chùa
9. Decorate(v) /ˈdek·əˌreɪt/trang trí, bày biện, bày trí, trang hoàng
10. Decorate our house(v)trang trí (bày trí) nhà đất của chúng ta
11. Plant trees(v)trồng cây
12. Watch fireworks(v)xem pháo hoa
13. Hang a calendar(v) /ˈkælɪndər/treo một cuốn lịch
14. Give lucky money(v)cho tiền lì xì
15. Vì chưng the shopping(v)mua tậu (= go shopping)
16. Visit relative(v) /ˈrelətɪv/thăm tín đồ thân
17. Buy peach blossom(v)mua hoa đào, thiết lập cành đào
18. Clean furniture(v) /ˈfɜːnɪtʃə(r)/lau chùi đồ vật đạc, nội thất
19. Calendar(n) /ˈkæl ən dər/lịch
20. Celebrate(v) /ˈsel·əˌbreɪt/kỉ niệm
21. Cool down(v) /kul daʊn/làm mát
22. Dutch(n, adj) /dʌtʃ/Người Hà Lan, giờ đồng hồ Hà Lan
23. Empty out(v) /ˈempti/đổ rác, làm cho trống
24. Family gathering(n) /ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ/sum họp mái ấm gia đình với nhau, mái ấm gia đình quây quần mặt nhau
25. Feather(n) /ˈfeð·ər/Lông, lông vũ(của gia cầm)
26. First-footer(n) /ˈfɜrstˈfʊt/người xông nhà (người bước vào nhà đầu tiên trong năm mới)
27. Get wet(v)bị ướt
28. Korean(n, adj) /kəˈriən/Người Hàn Quốc, giờ Hàn Quốc
29. Remove(v) /rɪˈmuv/rủ bỏ
30. Rooster(n) /ˈru·stər/gà trống
31. Rubbish(n) /ˈrʌb·ɪʃ/rác
32. Thai(n, adj) /taɪ/Người Thái Lan, tiếng Thái Lan
33. Wish(n, v) /wɪʃ/lời ước, điều ước, ước nguyện
34. Kumquat tree(n) /ˈkʌmkwɒt triː/cây quất
35. The new year tree(n) /ðə njuː jɪə(r) triː/cây nêu
36. Sticky rice(n) /ˈstɪki raɪs/gạo nếp
37. Jellied meat(n) /ˈdʒelid miːt/thịt đông
38. Lean pork paste(n) /liːn pɔːk peɪst/giò lụa
39. Pickled onion(n) /ˈpɪkld ˈʌnjən/dưa hành
40. Kitchen God(n) /ˈkɪtʃɪn gɒd/táo quân
41. Sweep the floor(v) /swiːp ðə flɔː(r)/quét nhà
42. Celebrate(v) /ˈselɪbreɪt/kỷ niệm
43. Decoration(n) /dekəˈreɪʃn/sự trang trí
44. Calendar(n) /ˈkælɪndər/lịch
45. Rooster(n) /ˈruːstər/con con kê trống
46. Welcome(v) /ˈwelkəm/chào đón, mời chào, tiếp đón
47. Colourful(adj) /ˈkʌləfəl/đa nhan sắc màu
48. Envelope(n) /ˈenvələʊp/bao thư, phong bao, phong bì
49. Belief(n) niềm tinniềm tin
50. Backward(n) /ˈbækwəd/sự thụt lùi
51. Poverty(n) /ˈpɒvəti/sự nghèo đói
52. Midnight/ˈmɪdnaɪt/nửa đêm
53. Behave(v) /bɪˈheɪv/cư xử

B. GRAMMAR – NGỮ PHÁP ÔN THI HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH LỚP 6

I. The present simple – Thì bây giờ đơn (Ôn thi tiếng anh lớp 6)

1. Định nghĩa thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh là: Simple present tense hoặc là Present simple tense) là 1 thì được sử dụng để miêu tả một hành vi chung chung, tổng quát, khái quát, được lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc để mô tả một thực sự hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời điểm hiện tại.

2. Cách thực hiện thì lúc này đơn

Cách sử dụng thì lúc này đơn

– Diễn đạt, mô tả một kinh nghiệm hoặc hành động được lặp đi lặp lại ở trong hiện tại.

– Diễn tả, miêu tả một chân lý, một thực sự hiển nhiên.

– Diễn tả, miêu tả một sự việc chắc chắn rằng sẽ xẩy ra trong tương lai. Bí quyết này thì hay được thực hiện để nói về thời hạn biểu, một công tác đã được điều đình hoặc một kế hoạch đã được cố định và thắt chặt theo một thời gian biểu.

– Được sử dụng ở trong câu điều kiện loại I.

– Được áp dụng ở vào một số cấu trúc đặc biệt khác.

3. Công thức thì bây giờ đơn
ThểĐộng từ “tobe”Động trường đoản cú “thường”
Khẳng địnhS + am/are/isS + V(e/es)
Phủ địnhS + am/are/is + not +…

Note :

is not = isn’t;

are not = aren’t

S + do/ does + not + V(nguyên thể) +…

Note :

do not = don’t

does not = doesn’t

Nghi vấnYes – No question

Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

Yes, S+ am/ is/ are

No, S+ am/is/are +not.

Wh- questions

Wh + am/ are/ is (not) + S + …?

Yes – No question

Do/ Does (not) + S + V(nguyên thể)..?

Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Wh- questions

Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể)….?

Lưu ýCách thêm s/es:

– Thêm s vào phía đằng sau đa số những đụng từ như: want-wants; love-loves, work-works;…

– Thêm es vào phía sau đa số động từ bỏ mà kết thúc bằng x, s, ch, sh: watch-watches; wax-waxes; miss-misses; wash-washes; mix-mixes, fix-fixes;…

– quăng quật “y” và phân phối ies vào phía sau của các động trường đoản cú được ngừng bởi một phụ âm + y hệt như là:study-studies;…

– Động trường đoản cú bất phép tắc thì sẽ phân chia như sau: Go-goes; have-has; do-does.

Cách phân phát âm của phụ âm cuối s/es: Chú ý phần đông phát âm của phụ âm cuối này đề xuất được phụ thuộc phiên âm quốc tế chứ ko được phụ thuộc vào cách viết.

– /s/: lúc từ có ở tận thuộc là đa số phụ âm như sau /f/, /k/, /t/, /p/ , /ð/

– /iz/: lúc từ có ở tận thuộc là phần đông âm như sau /s/, /t∫/, /ʒ/, /z/, /∫/, /dʒ/ (thường bao gồm ở tận cùng là hầu như chữ cái như là ce, sh, x, z, ch, s, ge)

– /z/: lúc từ gồm ở tận thuộc là các nguyên âm, đầy đủ phụ âm còn lại.

4. Lốt hiệu nhận biết thì bây giờ đơn+ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên, thường thường), often (thường, hay xuyên), frequently (thường xuyên, hay xảy ra) , sometimes (thỉnh thoảng, thường xuyên thường), hardly (hiếm khi), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), generally (nhìn chung, tầm thường chung), never (không bao giờ), regularly (thường xuyên).

+ “Every day”, “every month”, “every year”, “every week”……. (Mỗi/hàng ngày, mỗi/hàng tuần, mỗi/hàng tháng, mỗi/hàng năm)

+ “Once”/ “twice”/ “three times”/ “four times”….. “a day”/ “a week”/ “a month”/ “a year”,……. (một lần / nhị lần/ cha lần/ bốn lần ……..một ngày/ một tuần/ một tháng/ một năm)

II. The present continuous – Thì hiện tại tiếp tục (Ôn thi giờ đồng hồ anh lớp 6)

1. Phương pháp của thì bây giờ tiếp diễn

Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O

Phủ định: S + am/ is/ are + not + V_ing + O

Nghi vấn: Am/is/are + S + Ving O ?

2. Lốt hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn thường gồm có cụm từ bỏ như sau nghỉ ngơi trong câu: At present, at the present, at the moment, at this moment, now, right now, be quiet, look, at, listen.…

3.Cách dùng:

+ Diễn tả, diễn đạt những hành vi đang ra mắt và vẫn cứ kéo dãn dài ở trong hiện tại tại.

EX: She & her brother are going lớn school together at the moment.

+ dùng để làm đề nghị hoặc chú ý hoặc chỉ dẫn mệnh lệnh.

Ex: Be quiet! The babies are sleeping in their bedroom.

+ dùng để làm diễn tả, diễn đạt một hành vi sắp sửa xảy ra ở về sau theo một chiến lược đã được định trước.

Ex: I am flying to lớn Barcelona khổng lồ meet her tomorrow.

+ Diễn tả, biểu đạt một sự không thích hợp hoặc thái độ phàn nàn về một việc, một sự kiện gì đấy khi sinh sống trong câu có thực hiện “always”.

Ex: Her crush is always coming late.

Note : Không thực hiện thì hiện tại tiếp diễn với rất nhiều động từ nhưng mà chỉ tri giác, chỉ dấn thức, cảm thấy như là: feel, realize, seem, to lớn be, see, hear, remember, forget, understand, know, smell, love, hate, like , want , glance, think…

Ex: He wants lớn go to lớn the cinema at the moment rather than watching netflix at home.

III. Comparative – so sánh hơn (Ôn thi giờ đồng hồ anh lớp 6)

a. Tính tự ngắn

Tính từ mà gồm một âm tiết, hoặc bao gồm hai âm tiết tuy thế chữ cái hoàn thành ở sau cuối của âm tiết lắp thêm hai là –y, –le, –er, –ow cùng –et thì được cho là tính từ bỏ ngắn.

Eg: Short – ngắn; Clever –khéo léo, khôn khéo; Sweet – ngọt.

b. Tính trường đoản cú dài

Những tính tự mà gồm từ hai âm huyết trở lên thì được hotline là tính từ bỏ dài.

Ví dụ như: Beautiful, Ridiculous, Intelligent, Expensive

c. Công thức

Short Adj: S + V + adj + er + than + N/pronoun

Long Adj: S + V + more + adj/N + than + N/pronoun

Eg: She is definitely taller than me.

This book has more images than that one.

Dạng khác: S + V + less + adj/N + than + N/pronoun.(ít hơn)

Note :

+ trong câu phép so sánh hơn kém, đối với những tính từ bỏ ngắn thì ta chỉ cần thêm đuôi – er vào sau cùng thôi. Ở vào câu so sánh hơn nhất thì thêm đuôi – est.

+ Thêm đuôi –r ví như tính từ đó chấm dứt ở tận cùng bởi một nguyên âm là – e làm việc trong câu so sánh hơn kém, hay là thêm đuôi –st nếu chính là câu so sánh hơn nhất.

+ nếu tính từ bỏ đó chấm dứt bằng chữ cái “y” thì khi ở trong câu so sánh: ta bỏ đuôi “y” nhằm thêm đuôi -ier giả dụ ở vào câu đối chiếu hơn kém, và sẽ thêm đuôi -iest ví như ở trong câu so sánh hơn nhất.

+ nếu như đứng trước phụ âm sau cùng là một nguyên âm thì cần gấp hai phụ âm đó rồi mới thêm đuôi – er hoặc – iest.

+ Ở vào câu so sánh hơn hèn thì chỉ cần thêm “more” vào ở trước tính từ, ngơi nghỉ trong câu so sánh hơn nhất thì sẽ cho thêm “the most” vào sinh sống trước tính từ.

+ đông đảo tính trường đoản cú ngắn mà dứt bằng đuôi –ed thì vẫn sử dụng “more” hoặc “the most” nếu trước tính từ nghỉ ngơi trong câu so sánh.

+ mọi tính trường đoản cú mà kết thúc bằng đuôi –er, –le,–ow cùng –et thì rất có thể là vừa thêm đuôi -er, -iest vào sau cùng hoặc là hoàn toàn có thể thêm “more”, “the most” vào ở trước tính từ.

+ một trong những tính trường đoản cú bất quy tắc khi ở trong câu so sánh hơn yếu hoặc cao nhất, thì em nên phải học tập thuộc chúng.

IV. Superlative – đối chiếu nhất (Ôn thi giờ đồng hồ anh lớp 6)

Short adj: S + V + the + adj + est + N/pronoun

Long adj: S + V + the most + adj + N/pronoun.

Ex: She is the tallest girl in the town.

He is the most elegant boy in my class.

Dạng khác: S + V + the least + adj + N/pronoun(ít nhất)

Các tính từ so sánh đặc biệt:

bad/ worse/ the worst – good/ better/ the best – little/ less/ the least – far/ farther(further)/ the farthest(the furthest) – many(much)/ more/ the most.

V. Kết cấu với Must (Ôn thi giờ anh lớp 6)

Thể khẳng định:

S + must + verb (infinitive)

Thể đậy định:

S + must not/ mustn’t + V Infinitive.

Thể nghi vấn:

Must + S + verb…?

+ Must được sử dụng trong câu để lấy ra một lời răn dạy nhủ, hoặc một lời đề nghị mà được fan nói dấn mạnh.

Eg: He mustn’t see that movie. He is sixteen & It’s for adults only.

You must exercise more. Join a badminton club.

VI. Cách dùng & cấu trúc với Should (Ôn thi tiếng anh lớp 6)

UseExample
Should (not)+ VDiễn tả, diễn đạt một lời khuyên răn nhủ, hoặc đặt ra một việc xuất sắc nên được thực hiện.You should study harder for this final exam.
Dùng để xin ý kiến, hỏi ý kiến, nêu ý kiến về một vụ việc nào đó.We think our teacher should give up smoking.
Diễn tả, biểu lộ một điều nào đó không đúng, hoặc không tồn tại được như muốn đợi.Even if it is hard, they should continue solving the problem.
Diễn tả, bộc lộ một suy đoán, hoặc một kết luận về một điều gì đó rất có thể sẽ xẩy ra trong tương lai.She prepared for the competition pretty well, she should win.
Had betterCách sử dụng thì tương tự như “should” với “ought to”, tuy nhiên sẽ nhấn mạnh vào tính yêu cầu thiết, và mong mỏi muốn hành vi nhiều hơn.You are so green right now. You had better go to lớn the hospital.

VII. Simple future tense – Thì tương lai đối chọi (Ôn thi giờ đồng hồ anh lớp 6)

a. Định nghĩa thì tương lai đơn

Thì tương lai 1-1 ở trong tiếng anh (Simple future tense) sẽ tiến hành dùng lúc không ở trong chiến lược hoặc không được ra quyết định là sẽ làm gì trước khi bọn họ thực hiện hành vi nói. Chúng ta đưa ra ra quyết định tự phát tức thì tại thời khắc nói. Hay thì sử dụng thì tương lai đối kháng cùng với đụng từ “think” ở đoạn đầu câu.

b. Cách dùng thì tương lai đơn

– Diễn đạt, biểu thị một quyết định tại thời gian nói.

– Đưa ra một lời yêu thương cầu, một lời đề nghị, một lời mời.

– Diễn đạt, bộc lộ một dự kiến mà không có sự căn cứ.

c. Phương pháp thì sau này đơn
Câu khẳng địnhCâu bao phủ địnhCâu nghi vấn
S + will + V(dạng nguyên thể)S + will not + V(dạng nguyên thể)Will + S + V(dạng nguyên thể)

Trả lời: Yes, S + will./ No, S + won’t.

d. Lốt hiệu phân biệt của thì sau này đơnTrong câu gồm có trạng từ chỉ thời hạn ở trong tương lai:

– in + khoảng thời gian: trong/khoảng/trong khoảng chừng … nữa (in 3 minutes: trong khoảng ba phút nữa)

– tomorrow: buổi ngày mai, ngày mai

– Next day: buổi tới, ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: vào tuần tới/ trong tháng tới/ trong những năm tới

Trong câu có thực hiện những rượu cồn từ nhằm chỉ cách nhìn như là:

– think/ suppose/ believe/ …: nghĩ/ nhận định rằng là/ tin là

VIII. Possessive pronouns – Đại từ cài (Ôn thi giờ đồng hồ anh lớp 6)

1.1. Định nghĩa đại từ cài là gì?

– Đại từ chiếm hữu được sử dụng nhằm chỉ sự tải và sự thay thế sửa chữa cho một danh từ, một cụm danh từ nhưng mà đã được nhắc đến từ trước đó.

1.2. Phương pháp dùng của không ít đại trường đoản cú sở hữu

a) sử dụng thay cho 1 tính từ download và thay cho một danh từ vẫn nói sinh hoạt phía trước.

Ví dụ:

I gave it to my friends and to yours too. (= your friends) – Tôi chuyển nó cho tất cả những người bạn của tôi và những người dân bạn của bạn

b) sử dụng ở trong dạng câu sở hữu kép

Ví dụ:

He is a senior of mine. – Anh ta là một trong người lũ anh của tôi.

c) sử dụng ở đằng cuối những lá thư như là một trong quy ước. Trường hòa hợp này fan ta sẽ chỉ áp dụng ở ngôi thiết bị hai.

Ví dụ: “Yours sincerely,” được thực hiện ở cuối đoạn của bức thư.

1.3. Các đại từ cài đặt và nghĩa của chúng
ĐTSHÝ nghĩaVí dụ
minecủa tôiYour book is not as valuable as mine.

Xem thêm: Thế Nào Là Từ Chỉ Sự Vật Lớp 3 ? Ví Dụ Từ Chỉ Sự Vật? Tiếng Việt Lớp 3 Từ Chỉ Sự Vật Là Gì

ourscủa chúng taThis house is ours finally.
yourscủa bạnI will give you mine and in return you give me yours.
hiscủa anh taHow can she eat my food, not hers?
herscủa cô ấyI can not find my stapler so I use hers instead.
theirscủa họIf you don’t have a bottle, you can borrow mine.
itscủa nóThe team is so proud of its ability to perform on the stage..

IX. Sở hữu giải pháp ở trong tiếng Anh – Possessive ‘s (Ôn thi tiếng anh lớp 6)

– Sở hữu bí quyết được thực hiện để diễn tả sự sở hữu.

1.Công thức tầm thường của download cách

Người cai quản + ‘s + sự vật/sự việc/con người mà nằm trong về quyền mua (tức là ở trong về con tín đồ đó)

E.g:

Rosie’s shirt (áo sơ mày của Rosie)

Hiddleston’s father (cha của Hiddleston)

2. Những trường hòa hợp khác của sở hữu cách

– Danh trường đoản cú số các mà không tồn tại S, thì thêm ‘S.

E.g: children’s books (những cuốn sách của bè phái trẻ em)

– Danh từ số ít nhưng mà lại có s cuối từng từ (như là tên riêng, hoặc là một trong những danh từ tất cả s sẵn), thì thêm ‘s.

E.g: Doris’s trousers (quần dài của Doris), my boss’s son (đứa con trai của người sếp tôi)

– Danh trường đoản cú là danh tự số những mà bao gồm chữ S, chỉ nêm thêm mỗi lốt phẩy, ko thêm chữ S.

E.g: students’ library (thư viện của những người sinh viên)

– giả dụ sự thiết bị hay con người thuộc về nhị danh từ khác nhau được nối với nhau bằng văn bản “AND” một số bí quyết nhỏ ‘s phía sau danh từ lắp thêm hai.

E.g: Carol và Thuy’s car (xe hơi của Carol với Thuy)

Lưu ý:

– Sở hữu biện pháp chỉ gồm sự dụng cho nhỏ người, tổ quốc và sự vật có sự sống (E.g: my cat’s tail), ngoài ra thì rất có thể dùng tải cách dành cho tàu bè hoặc xe pháo hoặc máy cất cánh (nhưng trong trường vừa lòng này thì cấu trúc of + danh từ bỏ thì sẽ thông dụng hơn) cùng cho thời hạn (E.g: today’s announcement).

– chúng ta cũng có thể bỏ ngắn hơn danh từ phía sau ‘s nếu chính là từ thông dụng, và ai cũng biết.

E.g: my mother’s (flat), the doctor’s (knife), the baker’s (stove)…

– Danh từ sau ‘s thì sẽ không tồn tại “the”.

E.g: the truck of the engineer ⇒ the engineer’s truck.

– Đối với đồ vật vật, thì cần dùng từ bỏ “of” (có tức thị “của”) với từ “the” mang lại hai tự danh từ ví như như không tồn tại tính từ tải hay là số đông từ “this”, “these”, “that”, “those”.

E.g: the roof of my class, the floor of the house.

X. Countable noun và Uncountable noun – Danh từ bỏ đếm được với danh từ không đếm được (Ôn thi giờ đồng hồ anh lớp 6)

Ở trong giờ Anh tất cả hai một số loại danh từ sẽ là danh trường đoản cú đếm được (Countable Noun) lẫn cả danh từ ko đếm được (Uncountable Noun).

Danh từ không đếm được: Ví dụ như là: water (nước), tea (trà), sugar (đường)…

Danh từ bỏ đếm được: sẽ là danh tự đếm được gồm tất cả cả danh trường đoản cú số không nhiều lẫn danh tự số nhiều:

Danh trường đoản cú số ít thì chỉ một fan hoặc một vật. Danh từ số những ám chỉ hai fan hoặc là hai đồ dùng trở lên.

– phương pháp để thành lập số những cho danh từ đếm được là: bỏ a vsf thêm s vào phía sau danh từ.

Ví dụ: a book biến đổi books.

+ Riêng những danh trường đoản cú tận cùng sẽ là -ch, -x, –s, -sh thì ta đang thêm es.

Ví dụ: a bus trở nên buses.

+ Những danh từ nhưng tận cùng là chữ y và trước chữ y là một phụ âm thì ta sẽ yêu cầu đổi chữ y thành chữ i rồi thêm đuôi es.

Ví dụ: a fly phát triển thành flies.

+ Với hồ hết danh từ tất cả ở tận cùng là 1 trong phụ âm + o thì ta sẽ bắt buộc thêm đuôi es khi thay đổi danh tự này đưa sang số nhiều.

Ví dụ: Potato phát triển thành potatoes.

– gần như danh từ đặc biệt khi mà biến đổi sang dạng thức số nhiều:

Số ítSố nhiều
a woman → (một người phụ nữ)

a man → (một người bầy ông)

a foot (một bàn chân)

a tooth (một dòng răng)

a mouse (một nhỏ chuột)

a child (một đứa trẻ)

a leaf (một dòng lá)

a wife (một bà vợ)

Women→ (những người đàn bà )

Men → (những người lũ ông)

feet → (những bàn chân)

teeth → (những mẫu răng)

mice → (những bé chuột)

children → (những đứa trẻ)

leaves → (những cái lá)

wives → (những bà vợ)

– một trong những danh tự đếm được thì tất cả chung hình thái cho tất cả hai dạng thức số ít cùng dạng thức số nhiều.

Ví dụ như: fish; sheep

– một vài danh từ bỏ thì chỉ gồm hình thái ngơi nghỉ dạng thức số nhiều như: trousers, glasses

XI. Biện pháp dùng Some cùng Any (Ôn thi giờ anh lớp 6)

1. Cách dùng Some trong tiếng Anh

“Some” (với ý nghĩa là: một số, vài, một vài) được sử dụng đối với cả danh trường đoản cú dạng thức đếm được và dạng thức không đếm được. Ví dụ:

Danh từ bỏ dạng thức đếm được: Some children really enjoy sports. (Một số đứa trẻ thực thụ thích nghịch thể thao). Danh từ bỏ dạng thức không đếm được: I drank a little orange juice this morning. (Tôi đã uống một ít nước cam buổi sớm nay).

– họ sử dụng “some” sinh sống trong câu khẳng định.

There are some pretty cups in the kitchen. (Có một vài ba chiếc chén bát khá xinh sống trong bếp). I need some milk in my coffee now.(Tôi buộc phải một ít sữa cho coffe của tôi ngay lúc này).

– chúng ta cũng sử dụng từ “some” cho 1 lời mời.

Ví dụ:

Would you like to bring soda with you? (Anh muốn mang trong mình một chút soda với anh không?) vì you want khổng lồ give her some water? (Anh ao ước đưa uống nước mang lại họ tuyệt không?)

– họ cũng áp dụng từ “some” nghỉ ngơi trong lời đề nghị.

Ví dụ:

May I get some salt, please? (Cho tôi lấy một chút ít muối được không?) Can I have some apples & strawberries? (Cho tôi một ít táo bị cắn và dâu tây được không?)

2. Phương pháp dùng Any sinh sống trong giờ đồng hồ Anh

“Any” được thực hiện với danh từ bỏ dạng thức đếm được và dạng thức không đếm được.

Ví dụ:

Dạng thức đếm được: I don’t bring any books. (Mình không có quyển sách như thế nào cả). Dạng thức không đếm được: She didn’t lend me any money. (Cô ấy chẳng vay đồng làm sao từ tôi cả.)

Trong rất nhiều ví dụ ở trên, bọn họ rất tiện lợi nhận thấy trường đoản cú “any” được sử dụng ở trong số câu bao phủ định.

Chúng ta cùng áp dụng từ “any” khi ý muốn hỏi về thứ nào đấy có còn tốt là không.

Ví dụ:

vì you have any coffee at your house? (Anh còn chút cafe nào trong nhà hay không?) bởi you have any architecture magazines in your office? (Anh gồm giữ cuốn tạp chí như thế nào về kiến trúc ở văn phòng của anh không?)

C. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH

Find the word which has a different sound in the part underlined

1) A. Photo B.home C. Mother D. Going

2) A.telephone B. Volleyball C. Cold D. open

3) A. Film B.police C. Sleepy D. City

4) A. Peaceful B. Sleepy C. Near D. Cheap

5) A. ball B. baby C. pen D. bread

Choose the best option (A, B or C) to each space.

1) I’m just going to the ________ to buy some candies letters và stamps.

A) post office

B) chemist’s

C) restaurant

D) grocery

2) We all know that the Amazon River is __________ river in the world.

A) the wider

B) wider than

C) the widest

D) widest

3) __________ is the coldest place in our country?

A) Who

B) What

C) Which

D) When

4) We do_________ in the gym every morning.

A) table tennis

B) football

C) judo

D) homework

5) The Grand Canyon is one of the famous natural __________ of the world.

A) materials

B) sights

C) scenery

D) wonders

6) Students________ in the exam or the teacher will send them out.

A) must cheat

B) mustn’t to cheat

C) mustn’t cheat

D) must lớn cheat

7) blue Hotel? Go to lớn the kết thúc of this road. It will be on your________ .

A) direction

B) leg

C) turn

D) left

8) Could you please tell us the ________ to the cinema?

A) road

B) way

C). Street

D) path

Fill each blank with the present simple or present continuous size of the verb in brackets.

1) Kien (play) _________ chess with Nam and me at the moment.

2) Mai (cycle) _________ lớn her dad’s office every day.

3) they (do) _________ their homework right now?

4) Ms. Mai (not teach) __________Literature. She teaches Maths.

5) Where you (stay) ________at this moment?

6) There (be) _________ some balloons & ribbon by the window.

Read the following passage and mark these letters A, B, C or D khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each numbered blank.

Trang An in Ninh Binh is a really charming and (1) ______________ site in Viet Nam. The whole picture of Trang An has forests, limestone mountains & golden rice fields. The valleys here are amazingly beautiful just lượt thích colorful carpets. There are (2) ______________ running along these valleys, reflecting the xanh sky above. Making boat trips is the most perfect way to fully enjoy the (3) ______________ here. There are also tens of wonderful natural caves that you should (4) ______________ on foot. Many world (5) ______________ call Trang An with the name: “Ha Long cất cánh on the land”.

1) A. Fantastic B. Smart C. Active D. Intelligent

2) A. Seas B. Lakes C. Rivers D. Oceans

3) A. Scenery B. Neighborhood C. Surrounding D. Pictures

4) A. Look B. Explore C. Enjoy D. Watch

5) A. People B. Tours C. Travelers D. Goers

Rearrange the words khổng lồ make complete sentences

1) photos/ are/ the/ The/ wall/ on.

…………………………………………………………

2) where/ go/ we/ first/ this afternoon/ shall?

………………………………………………………

3) house/ and/ are/ five/ in/ a/ There/ rooms/ garden/ big/ the.

…………………………………………………………

4) would/ us/ dinner/ like/ join/ for/ you/ to/ tonight?

…………………………………………………………

5) the way/ could/ me/ you/ the Japanese Bridge/ tell/ please/to?

………………………………………………………

Read the passage then decide which sentence is false or true:

Leah really likes English, art, và literature. They are all really interesting & can bring so much fun. He doesn’t lượt thích geography, math, or science. They are so boring. His most favorite subject at school is literature. He loves lớn learn about stories of people from different places & times. His most favorite book is The Secret Garden. The author of that book is Frances Hodgson Burnett. The main character in the novel, Mary Lennox, goes to live at her uncle’s house và discovers a secret garden. She becomes friends with Dickon and her cousin Colin Craven. They often play together and take care of the garden. It’s a very interesting story & he is really into their friendship.

Decide TRUE or FALSE sentences:

1) Leah likes math, geography & science.

2) The author of Leah’s favorite book is Colin Rico.

3) Leah’s favorite subject is literature.

4) Leah likes the novel because to him the story is interesting.

Choose the best answer

5)In the passage, Leah is talking about his favorite _______.

A) subjects B) houses C) friends D) gardens

6) Leah likes art, English & literature because they are _______.

A) interesting B) good C) exciting D) boring

ĐÁP ÁN

Find the word which has a different sound in the part underlined

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – C; 5 – C;

Choose the best option (A, B, D or C) for each space.

1 – A; 2 – C; 3 – B; 4 – C; 5 – D; 6 – C; 7 – D; 8 – B;

Fill each blank with the present simple or present continuous form of the verb in brackets.

1) is playing.

2) cycles

3) Are they doing

4) doesn’t teach

5) Where are you staying

6) are

Read the following passage and mark these letters A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each numbered blank.

1 – A; 2 – C; 3 – A; 4 – B; 5 – C;

Rearrange the words lớn make complete sentences

1) The photos are on the wall.

2) Where shall we go first this afternoon?

3) There are five rooms and a big garden in the house.

4) Would you lượt thích to join us for dinner tonight?

5) Could you tell me the way khổng lồ the Japanese Bridge please?

Read the passage then decide which sentence is false or true:

1 – False; 2 – False; 3 – True; 4 – True; 5 – A; 6 – D;

Đề cưng cửng ôn thi học tập kỳ 1 ngữ văn 6

Vậy là bọn họ đã cùng nhau xong bài Ôn thi học tập kì 1 lớp 6 môn giờ đồng hồ anh rồi những em học sinh khối 6 thân yêu. Vậy là chúng ta đã thuộc nhau đi qua bài ôn luyện với nhau rồi, những em đã nắm rõ những kiến thức trọng tâm chưa ạ? Nếu còn chỗ nào khó hiểu những em hãy luyện tập thêm nhiều hơn thế nữa nhé. Những em hãy hãy nhớ là truy cập gamesbaidoithuong.com để tìm hiểu thêm thật nhiều bài học bổ ích, những một số loại câu đặc trưng nữa nhé!