KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 8

Bạn vẫn xem tài liệu "Khung lịch trình ôn thi học tập sinh xuất sắc môn giờ Anh Lớp 8", để cài tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
khung_chuong_trinh_on_thi_hoc_sinh_gioi_mon_tieng_anh_lop_8.doc

Nội dung text: Khung chương trình ôn thi học tập sinh giỏi môn giờ Anh Lớp 8

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI HSG MÔN TIẾNG ANH I- Grammar Theme 1: The tenses + formation of verbs content Achieved knowledge chú ý Present simple tense.

Bạn đang xem: Khung chương trình ôn thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8

Knowledge: Know the way of using sentences in positive, negative, interrogative, Present progressive tense. Recognized words & some special notes. Past simple tense. Skill: Students can apply to vày exercises well. Past progressive tense. Present perfect tense. Simple future tense. Be going to + V V- infinitive/ lớn V- infinitive/ Knowledge: Know the forms of verb. Gerund/ past participle/ present Skill: Students can apply to bởi exercises well. Participle Theme 2: Passive voice nội dung Achieved knowledge chú ý Passive in present simple tense. Knowledge: Know the way of using sentences in positive, negative, interrogative, Passive in past simple tense. Recognized words & some special notes. Passive in present/ past progressive tenses. Skill: Students can apply to vì chưng exercises well. Passive in present perfect tense. Passive in simple future tense. Passive in modal verbs, be going to. 1Theme 3: Reported speech content Achieved knowledge lưu ý Commands, imperatives, Knowledge: Know the way of using sentences in positive, negative, interrogative, advice và requests sentences. Recognized words and some special notes. Statement sentences. Skill: Students can apply to vì chưng exercises well. Question sentences. Reported speech with infinitive with to lớn Theme 4: Conditional sentences nội dung Achieved knowledge lưu ý Future wish Knowledge: Know the way of using & the khung of future wish and present wish. Skill: Students can apply to vì exercises well. Present wish The conditional sentences type Knowledge: Know the way of using the conditional sentences type 1, 2. 1, 2. Skill: Students can apply to bởi exercises well. Theme 5: Comparison nội dung Achieved knowledge note 1. Equal comparison Knowledge: Know the way of using Equal comparison, Comparative & Superlative. 2. Comparatives Skill: Students can apply to vì exercises well.

Xem thêm: Cấu Trúc As Far As - Cấu Trúc As…As, Cách Dùng Trong Tiếng Anh

3. Superlatives 2Theme 6: Compound và complex sentences content Achieved knowledge cảnh báo - However, So that, So that, Knowledge: Know the way of using word và the way how to connect sentences into - Such .that. One. - Both .and, too lớn Skill: Students can apply to bởi exercises well. Enough to, Not only but Skill: Students can apply to bởi exercises well. Also, Neither .nor, either or. Knowledge: Know the way of using word và the way how to connect sentences into one. Though, Even though, Skill: Students can apply to vì exercises well. Although, Despite, In spite of (the fact that), As, Because, Since Knowledge: Know the way of using word & the way how to lớn connect sentences into Because of one. Theme 7: Tag- questions + Articles (a/an/the) content Achieved knowledge cảnh báo To be, Ordinary verbs, Modal Knowledge: Know the way of using Tag- questions + a/an/the. Verbs. Skill: Students can apply to vì chưng exercises well. Theme 8: Relative clauses content Achieved knowledge lưu ý - Relative pronouns (who, Knowledge: Know the way of using Relative pronouns (who, whom, which, whose, whom, which, whose, that) that) Skill: Students can apply to vị exercises well. 3- Relative adverbs (when, Knowledge: Know the way of using - Relative adverbs (when,where.) where.) Skill: Students can apply to bởi exercises well. Theme 9: Phrasal verbs và prepositions content Achieved knowledge chú ý - Phrasal verbs Knowledge: Know the way of using of phrasal verbs Skill: Students can apply to vày exercises well. - Prepositions Knowledge: Know the way of using prepositions such as: in, on, at Skill: Students can apply to do exercises well. Theme 10: Pronunciation và communication nội dung Achieved knowledge lưu ý Pronunciation và Knowledge: Know the way of pronouncing some vowels & consonants; some ways communication to respond in some short dialogues. Skill: Students can apply to bởi exercises well. II- Pronunciation + Vocabulary liên quan đến các chủ đề chương trình Tiếng Anh lớp 9 - Clothing - A trip lớn the countryside - Learning a foreign language - The truyền thông - The environment - Saving energy - Celebrations/ festivals - Country life 4- đô thị life III- kỹ năng 1. Reading comprehension ngôn từ Mức độ đề nghị đạt những bài tập kỹ năng đọc phát âm Kiến thức: phân biệt được những dạng bài năng lực đọc hiểu rõ năng: * có tác dụng được các bài tập tài năng đọc hiểu: - Điền từ tương thích vào chỗ trống để hoàn thành xong đoạn văn. - Đọc và chọn đáp án đúng. - Đọc với làm bài tập: True or false - Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung bài bác đọc. 2. Writing ngôn từ Mức độ bắt buộc đạt 1. Các dạng bài bác tập khả năng viết con kiến thức: phân minh được các dạng bài bác tập kĩ năng viết theo các cấu tạo trong chương Kỹ năng: trình thcs như: Although, * làm cho được các bài tập năng lực viết : even though/ though => In spite- Viết lại câu có ý nghĩa tương đương bước đầu bằng từ mang đến sẵn hoặc cùng với từ vào of/ despite; Because => because ngoặc. Of 2. Viết đoạn văn tương quan đến những chủ đề - Viết đoạn văn lịch trình Tiếng Anh lớp 9 - Clothing - A trip lớn the countryside - Learning a foreign language - The truyền thông - The environment - Saving energy - Celebrations/ festivals - Country life - city life 53. Listening nội dung Mức độ đề xuất đạt các chủ đề trong lịch trình Kiến thức: thcs -Nghe: phân biệt được các dạng bài bác tập tài năng nghe. (Listen và match, Listen and number, Listen & tick, Listen & complete, Listen và select the correct option, listen & give short answers and other suitable questions.) 4. Speaking văn bản Mức độ buộc phải đạt những chủ đề trong công tác Kiến thức: thcs - Nói: Nói được theo các chủ đề, nhà điểm đã học trong chương trình THCS. - Clothing - A trip to the countryside - Learning a foreign language - The truyền thông - The environment - Saving energy - Celebrations/ festivals Kỹ năng: - Country life - Nói: Hiểu và nói được theo những chủ đề, chủ điểm đang học trong chương trình THCS. (Dạng Topic) - city life 6