ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 5 MÔN TOÁN NĂM 2018

Câu 3: Số thập phân “Ba trăm linh năm 1-1 vị, mười hai phần nghìn” được viết là: (1 điểm) M2

a. 305,12 b. 305,102 c. 305,012 d. 305,120

Câu 4: Phân số chuyển thành số thập phân là: (1 điểm) M3

a.

*
b.
*

c.

*
d.
*

Câu 5: 6km 23m = . . . . . . . . . . . . Km

Số phù hợp điền vào nơi chấm là? (1 điểm) M1

a. 6023 b. 6,23 c. 60,023 d. 6,023

Câu 6: 5 tấn 32kg = . . . . . . . . . . . . .kg

Số thích hợp điền vào khu vực chấm là? (1 điểm) M2

a. 5,32 b. 5320 c. 5032 d. 5,032

Câu 7: So sánh những số thập phân sau: (1 điểm) M2

28,5…….28,05 65, 74 . . . . . 657,4

247,9………247,89 21,57 . . . . . 21,572

Câu 8: tra cứu chữ số X, biết: 75,1 Đáp án đề đánh giá giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mỗi đáp án đúng được 1 điểm.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn toán năm 2018

Cấu số

1

2

3

4

5

6

Đáp án

a

b

c

b

d

c

Câu 7: từng ý đúng được 0,25 điểm

Câu 8: học sinh viết được từng số đúng được 0,5 điểm

Câu 9:

Bài giải:

Diện tích mảnh đất nền là: (0,25 điểm)

120 x 70 = 8400 (m2) (0,5 điểm)

8400m2 vội vàng 100m2 số lần là: (0,25 điểm)

8400 : 70 = 84 (lần) (0,25 điểm)

Thửa ruộng kia thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: (0,25 điểm)

50 x 84 = 4200 (kg) (0,25 điểm)

Đáp số: 4200kg (0,25 điểm)

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5

Trường: TH-THCS-THPT Hoa Sen

Lớp: 5

Tên:……………………………………

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

MÔN: TOÁN – LỚP 5

Thời gian: 40 phút – Ngày:…..

Xem thêm: Microsoft Security Essentials, Chương Trình Diệt Virus Tải 4

Năm học: 2017 – 2018

Câu 1: (Mức 1 – 1đ) Khoanh vào chữ cái trước công dụng đúng

a) Số thập phân 25,18 thông qua số thập phân như thế nào sau đây:

A. 25,018 B. 25,180 C.25,108 D.250,18

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (Mức 1 – 1đ) Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân

a)

*
= …………… c)
*
= ……………

b)

*
= ………….. D)
*
= ………………

Câu 3: (Mức 2 – 1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 2dm2 7cm2 = 207 cm2 c) 1/4 tấn = 250 kg

b) 51ha = 60000 m2 d ) một nửa ngày = đôi mươi giờ

Câu 4: (Mức 2 – 1đ) cho các phân số sau:

*
;
*
;
*
;
*

Các phân số trên được xếp theo trang bị tự từ to đến bé là:

…………………………………………………………………………………

Câu 5: (Mức 2 – 1đ) ) Điền >; ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5

Năm học: 2017 – 2018

Câu 1: (mỗi câu đúng được 0,5đ)

a) B b) B

Câu 2: (mỗi câu đúng được 0,25đ)

a) 14,2 c) 0,025

b) 0,43 d) 46,3

Câu 3: (mỗi câu đúng được 0,25đ)

a) Đ c) Đ

b) S d) S

Câu 4: (mỗi địa chỉ đúng được 0,25đ)

*

Câu 5: (mỗi câu đúng được 0,25đ)

a) 75,4 21,98 d) 12,334 2?

Giải:

Diện tích thửa ruộng kia là: (0,25đ)

60 x đôi mươi = 1200 (m2) (0,25đ)

Đáp số: 1200 m2 (0,25đ)

Câu 8:

Tóm tắt: (0,25đ)

15 quyển vở: 60000 đồng

20 quyển vở: ? đồng

Giải:

Số chi phí một quyển vở là: (0,25đ)

60000:15= 4000 (đồng) (0,5đ)

Số tiền Cúc mua trăng tròn quyển vở là: (0,25đ)

4000 x trăng tròn = 80000 (đồng) (0,5đ)

Đáp số: 80000 (đồng) (0,25đ)

Câu 9: (mỗi câu đúng được 0,5đ)

*

Bảng ma trận đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch con kiến thức,

kỹ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN KQ

TL

TNKQ

TL

TN KQ

TL

TN KQ

TL

TNKQ

TL

1- Ôn tập và bổ sung phân số.

– Giải toán tương quan đến tỉ lệ.

– Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

Số câu

3

2

1

3

3

Số điểm

3

3

1

3

4

Câu số

3,4,6

7,8

9

3,4,6

7,8,9

2- Số thập phân

Số câu

2

1

3

Số điểm

2

1

3

Câu số

1,2

5

1,2,5

Tổng

Số câu

2

4

2

1

6

3

Số điểm

2

4

3

1

6

4


*
Kế hoạch giáo dục đào tạo lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)
*
Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xóm hội về gian lậu trong thi cử