Top 100 Đề Thi Tiếng Anh 7 Năm 2022

Đề khám nghiệm 45 phút môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 lần 3 vì chưng Tìm Đáp Án sưu tầm cùng đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh không giống nhau có tệp tin nghe và câu trả lời đi kèm, giúp học sinh lớp 7 ôn tập với củng cố kỹ năng được học tập trong Unit 7 cùng Unit 8 công tác Tiếng Anh lớp 7 mới. Dưới đây mời các em tìm hiểu thêm làm bài.

Bạn đang xem: Top 100 đề thi tiếng anh 7 năm 2022

Đề soát sổ 1 huyết môn tiếng Anh lớp 7 lần 3 học kì 2 tất cả file nghe và lời giải nằm trong thể loại Đề chất vấn 45 phút lớp 7 trên tìm kiếm Đáp Án. Bộ đề khám nghiệm 1 ngày tiết lớp 7 với tương đối đầy đủ các môn được gamesbaidoithuong.comtổng hợp cùng đăng mua nhằm đưa về cho các em học sinh nguồn tài liệu hữu dụng ôn tập, chuẩn bị cho những bài đánh giá định kỳ. Đây cũng là tài liệu hay cho những thầy cô giáo tìm hiểu thêm ra đề.


Bài kiểm soát 45 phút số 3 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 tất cả đáp án

Đề khám nghiệm 1 huyết Tiếng Anh 7 mới Đáp án đề soát sổ Môn tiếng Anh 7 học tập kì 2

Đề khám nghiệm 1 tiết Tiếng Anh 7 mới

PHÒNG GD&ĐT BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 LẦN III

Thời gian: 45 phút – Mã số 02

Họ và tên............................................... Ngày kiểm tra.................... Ngày trả bài............

Điểm

Nhận xét của thầy, cô giáo

1. Listen lớn a man registering with a doctor. Complete the khung with the man’s details.

First name:

1

Surname:

2

Address:

(3)Nottingham

4

Home phone:

5

Mobile phone:

Height in metres:

6

Weight in kilograms:

7

National Insurance Number:

8

2. Choose the best option to lớn complete each sentence. (2.0 pts)

1. _______________ is not very far from your house khổng lồ school.

A. This

B. That

C. There

D. It

2. The film was so boring. ____________________ , Jack saw it from beginning lớn end.

A. Therefore

B. Despite

C. However

D. Although

3. I ___________________ go on foot when I was in primary school.

A. Has to

B. Used to

C. Can

D. May

4. It must be ____________________ to lớn see elephants racing.

A. Amaze

B. Amazed

C. Amazing

D. Amazement

5. Give a ___________________ before you turn left or right.

A. Rule

B. Turn

C. Sound

D. Signal

6. Traffic accidents can be prevented if people __________ the rules.

A. Obey

B. Remember

C. Go after

D. Take care of

7. ____________________ the film was gripping, Tom slept from beggining khổng lồ the end.

A. Although

B. Despite

C. In spite of

D. However

8. ____________ is La Tomatina celebrated? – Every August.

A. Where

B. Why

C. When

D. Which

3. Read the text about New Year"s Eve in Hong Kong & decide if each statement is True (T) or False (F). (1.0 pt)

I"ll never forget my visit khổng lồ Hong Kong. When I arrived, everybody was very busy with the preparations involved. The atmosphere was fantastic. There were bright colours và delicious smells everywhere. The local people were cleaning every corner of their houses và decorating the walls with red pieces of paper.

Xem thêm: Suy Nghĩ Của Em Về Truyện Ngắn Chiếc Lược Ngà " Của Nguyễn Quang Sáng

Another custom is to lớn cook fish on New Year"s Eve & eat it the next day.My friend told me that they wanted lớn have something to lớn eat on the first day of the year.

I was really looking forward lớn New Year"s Eve Dinner. The whole family got together & everyone was really happy. I noticed that the grandparents & parents gave children red envelopes with money inside. After dinner they all started playing cards for good luck. Nobody went to sleep before midnight. At midnight the great event begins: fireworks! I was really amazed. All around the đô thị I could see và hear colourful fireworks. It was incredible và I was really excited.

1. The local people decorated the corner of their houses with red pieces of paper. T F

2. People cooked fish khổng lồ eat on New Year"s Eve. T F

3. The grandparents và parents gave their children red envelopes with money inside. T F

4. People didn"t go lớn bed before midnight. T F

4. Read the following text carefully và choose the correct answer A, B , C or D for each of the gap. (2.0 pts)

When you are in Hong kong, you can go about by taxi, by tram, by bus, or (1)_________________ underground. I myself prefer underground (2) ________________ it is fast, easy và cheap. There are (3)______________ trams & buses in Hong kong, and one cannot drive along the road (4) ____ & without many stops. The underground is therefore usually quicker (5) ____________ taxis or buses. If you do not know Hong Kong very well, it is very difficult (6) ___________ the bus you one. You can take a taxi, but it is (7) _______________ expensive than the underground or bus. On the underground you find good maps that tell you the names of the stations & show you (8) _________ to lớn get to them, so that it is easy khổng lồ find your way.

1. A. At B. In C. By D. With

2. A. But B. So C. When D. Because

3. A. Many B. A lot C. Few D. Some

4. A. Quick B. Quickly C. Quicker D. Quickest

5. A. So B. Like C. Than D. As

6. A. Find B. Finding C. Found D. To lớn find

7. A. More B. Much C. As D. Too

8. A. Who B. How C. When D. What

5. Rewrite the sentences using the word given: (2.0 pts)

1. Mr Tam went to lớn work by car some years ago, but now he cycle. (USE)

→ ………………………………………..............................................................

2. What is the distance between quang đãng Tri và Hue city? (HOW)

→.......................…………………………………………………….....................................?

3. The distance between quang quẻ Tri and Hue is about 70 km. (IT)

→..........................………………………………………………….....................................

4. Although they had to lớn work the next day, they watched films on DVD all night. (DESPITE)

→................................………………………………………………..............................

6. Write a paragraph (70-90 words) about the traffic accident in Vietnam, using this information. (1 pt)

- increasing a lot in recent years

- 10,000 people died of traffic accident in 2008, more than ones died of cancer

- Poor infrastructure: roads

- Driving after drinking alcohol

- Not wearing helmets

- Encourage people to obey traffic rules

Limit the speed on the road

Đáp án đề kiểm soát Môn tiếng Anh 7 học kì 2

1. Listen khổng lồ a man registering with a doctor. Complete the form with the man’s details.

5) 466738 6) 1.8 7) 89 8. 94782841227

2. Choose the best option to complete each sentence. (2.0 pts)

1. D 2. C 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. C

3. Read the text & decide if each statement is True (T) or False (F). (1.0 pt)

1. F 2. F 3. T 4. T

4. Read the following text carefully và choose the correct answer A, B or C for each of the gap. (2.0 pts)

1. C 2. D 3. A 4. B 5. C 6. D 7. A 8. B

5. Rewrite the sentences so that their meaning doesn’t change: (2.0 pts)

1. Mr Tam used to go khổng lồ work by car some years ago.

2. How far is it from quang quẻ Tri lớn Hue city?

1. It"s about 70 km from quang quẻ Tri khổng lồ Hue city.

4. Despite having lớn work the next day, they watched films on DVD all night.

6. Write a paragraph (70-90 words) about the traffic accident in Vietnam, using this information. (1.0 pt)

- bố cục tổng quan ( 0.2 pt)

- phát triển ý ( 0.2 pt)

- Sử dụng ngữ điệu (0.2 pt)

- ngôn từ ( 0.2 pt)

- Ngữ pháp, lốt câu và bao gồm tả. (0.2 pt)

Mời chúng ta tải toàn cục đề thi, giải đáp và file nghe của Đề bình chọn 1 ngày tiết môn giờ Anh lớp 7 lần 3 học kì 2. Không tính ra, mời các bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu Ôn tập tiếng Anh 7 cả năm không giống như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, bài bác tập tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,... được update liên tục trên tìm Đáp Án.