ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 11 HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN

Tổng hợp kỹ năng và kiến thức cần cố vững, những dạng bài xích tập và câu hỏi có kĩ năng xuất hiện tại trong đề thi HK2 hóa học 11 sắp tới tới


A. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

I. MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

1. định nghĩa về hợp hóa học hữu cơ với hóa học hữu cơ

- Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối hạt cacbonat…).

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập hóa 11 học kì 2 có đáp án

- chất hóa học hữu cơ là lĩnh vực hóa học phân tích các hợp hóa học hữu cơ.

2. Phân nhiều loại hợp chất hữu cơ

- Thường chia thành hai loại

+ Hiđrocacbon

+ Dẫn xuất hiđrocacbon

3. Đặc điểm thông thường của hợp hóa học hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: liên kết hóa học đa số trong hợp chất hữu cơ là link cộng hóa trị.

- Tính chất vật lý:

+ nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp.

+ đa phần không tan trong nước, nhưng mà tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.

- Tính chất hóa học:

+ các hợp chất hữu cơ thường kém bền cùng với nhiệt với dễ cháy.

+ bội nghịch ứng hóa học của những hợp hóa học hữu cơ thường xẩy ra chậm và theo khá nhiều hướng không giống nhau, nên tạo nên hỗn hợp những sản phẩm.

4. Sơ lược về đối chiếu nguyên tố

a. So với định tính

* Mục đích: xác minh nguyên tố nào tất cả trong hợp hóa học hữu cơ.

* Nguyên tắc: Chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản và dễ dàng rồi nhận biết chúng bằng những phản ứng quánh trưng.

b. đối chiếu định lượng

* Mục đích: khẳng định thành phần % về khối lượng các nguyên tố bao gồm trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.

* Nguyên tắc: Cân chủ yếu xác trọng lượng hợp chất hữu cơ, tiếp nối chuyển yếu tắc C → CO2, H → H2O, N → N2, tiếp đến xác định bao gồm xác khối lượng hoặc thể tích của những chất chế tạo thành, từ kia tính % cân nặng các nguyên tố.

* Biểu thức tính toán:

(mathrmm_mathrmCmathrm=fracmathrmm_mathrmCmathrmO_mathrm2mathrm.12mathrm44mathrm(g)); (mathrmm_mathrmHmathrm=fracmathrmm_mathrmH_mathrm2mathrmOmathrm.2mathrm18mathrm(g)); (mathrmm_mathrmNmathrm=fracmathrmV_mathrmN_mathrm2mathrm.28mathrm22,4mathrm(g))


- Tính được: 

*

%O = 100 - %C - %H - %N

II. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Công thức đơn giản dễ dàng nhất

a. Định nghĩa

- Công thức đơn giản dễ dàng nhất là công thức biểu thị tỉ lệ buổi tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố vào phân tử.

b. Cách cấu hình thiết lập công thức đơn giản và dễ dàng nhất

- tùy chỉnh cấu hình công thức đơn giản nhất của hợp hóa học hữu cơ CxHyOz là cấu hình thiết lập tỉ lệ

*

2. Cách làm phân tử

a. Định nghĩa

- phương pháp phân tử là công thức bộc lộ số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử.

b. Cách tùy chỉnh công thức phân tử

- Có bố cách thiết lập công thức phân tử

* dựa vào thành phần % cân nặng các nguyên tố

- đến CTPT CxHyOz: ta tất cả tỉ lệ

(frac mM m100 m = frac m12. mx\% m C m = frac m1. my\% m H m = frac m16. mz\% m O)


Từ kia ta có:

(mathrmx=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Cmathrm12mathrm.100); (mathrmy=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Hmathrm1mathrm.100); (mathrmz=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Omathrm16mathrm.100)

* dựa vào công thức dễ dàng và đơn giản nhất

* Tính trực tiếp theo trọng lượng sản phẩm cháy

B. HIDROCACBON

I. ANKAN

1. định nghĩa - Đồng đẵng - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm

- Ankan là hidrocacbon no mạch hở gồm CTTQ CnH2n+2 (n≥1). Hay còn gọi là parafin

- các chất CH4, C­2­H6, C3H8 …. CnH2n+2 hòa hợp thành dãy đồng đẳng của ankan.

b. Đồng phân

- trường đoản cú C4H10 trở đi bao gồm đồng phân kết cấu (đồng phân mạch C).

- Thí dụ: C5H10 có ba đồng phân:

CH3-CH2-CH2-CH2CH3;

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)2-CH3

c. Danh pháp

- núm tên những ankan mạch không nhánh từ bỏ C1 → C10


- Danh pháp thường.

- n - tên ankan tương ứng (n- ứng với mạch C không phân nhánh)

- iso - tên ankan khớp ứng (iso- nghỉ ngơi C sản phẩm hai có nhánh -CH3).

- neo - thương hiệu ankan khớp ứng (neo- nghỉ ngơi C sản phẩm hai có hai nhánh -CH3).

- Danh pháp quốc tế: Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch C chính + an

Thí dụ: (oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)

(2-metylbutan)

- Bậc của nguyên tử C vào hiđrocacbon no được tính bằng số liên kết của nó với những nguyên tử C khác.

Thí dụ: (oversetmathrmImathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrmIVmathopmathrmC,mathrm(CmathrmH_mathrm3mathrm)_mathrm2mathrm-oversetmathrmIIImathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrmIImathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrmImathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)


2. Tính chất vật lý

- tự CH4 → C4H10 là chất khí.

- tự C5H12 → C17H36 là chất lỏng.

- tự C18H38 trở đi là chất rắn.

3. đặc điểm hóa học

a. Làm phản ứng thế bởi halogen (đặc trưng đến hidrocacbon no)

- Clo có thể thế thứu tự từng nguyên tử H vào phân tử metan

CH4 + Cl2 (xrightarrowmathrmaskt) CH3Cl + HCl

- các đồng đẵng của metan cũng gia nhập phản ứng thế tựa như metan

*

- nhận xét: Nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc cao hơn nữa dể bị gắng hơn nguyên tử H link với nguyên tử C bậc tốt hơn.

b. Phản nghịch ứng tách.

(mathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2n+2xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xtmathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2nmathrm+mathrmH_mathrm2)

(mathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2n+2xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xtmathrmC_mathrmn !!"!! ext mathrmH_mathrm2n !!"!! ext mathrm+mathrmC_mathrmmmathrmH_mathrm2m+2mathrm(n=n !!"!! ext +m))


- Thí dụ

CH3-CH3 (xrightarrowmathrm50mathrm0^mathrm0mathrmC, xt) CH2=CH2 + H2

*

c. Bội nghịch ứng oxi hóa.

CnH2n+2 + (fracmathrm3n+1mathrm2)O2 → nCO2 + nH2O 

4. Điều chế:

a. Chống thí nghiệm:

- CH3COONa + NaOH (xrightarrowmathrmCaO, mathrmt^mathrm0) CH4↑+ Na2CO3

- Al4C3 + 12H2O → 3CH4↑ + 4Al(OH)3

b. Vào công nghiệp:

Đi trường đoản cú khí thiên nhiên, khí mỏ dầu cùng từ dầu mỏ.

II. ANKEN

1. Có mang - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm:

- Anken là hidrocacbon không no mạch hở có một nối đôi trong phân tử. Bao gồm CTTQ là CnH2n (n)

- các chất C2H4, C3H6, C4H8 . . . CnH2n (n≥2) phù hợp thành dãy đồng đẵng của anken.

b. Đồng phân: gồm hai loại đồng phân

- Đồng phân cấu tạo: (Đồng phân mạch C cùng đồng phân vị trí liên kết đôi)

Thí dụ: C4H8 có bố đồng phân cấu tạo.


CH2=CH-CH2-CH3;CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)-CH3

- Đồng phân hình học (cis - trans): mang đến anken có CTCT: abC=Ccd.

Điều khiếu nại để xuất hiện thêm đồng phân hình học tập là: a ≠ b với c ≠ d.

c. Danh pháp:

- Danh pháp thường: tên ankan nhưng vắt đuôi an = ilen.

+ Ví dụ: C2H4 (Etilen), C3H6 (propilen)

- Danh pháp quốc tế (tên nắm thế):

Số chỉ địa chỉ nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch C thiết yếu + số chỉ vị trí link đôi + en

+ Ví dụ: (oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH=oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH-oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3) (C4H8) But-2-en

(oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm=oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrm(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3) (C4H8) 2 - Metylprop-1-en


2. đặc thù vật lý

Ở điều kiện thường thì

- từ bỏ C2H4 → C4H8 là hóa học khí.

- tự C5H10 trở đi là chất lỏng hoặc hóa học rắn.

3. đặc thù hóa học

a. Phản nghịch ứng cộng (đặc trưng)

* cùng H2: CnH2n+H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CnH2n+2

 CH2=CH-CH3+H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3-CH2-CH3

* cộng Halogen: CnH2n + X2 → CnH2nX2

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Phản ứng anken chức năng với Br2 dùng làm nhận biết anken (dd Br2 mất màu)

* cộng HX (X: Cl, Br, OH . . .)

Thí dụ:

CH2=CH2 + HOH (xrightarrowmathrmH^mathrm+) CH3-CH2OH

CH2=CH2 + HBr (xrightarrow) CH3-CH2Br

- những anken có cấu tạo phân tử ko đối xứng khi cộng HX hoàn toàn có thể cho hỗn hợp hai sản phẩm

*

- nguyên tắc Maccopnhicop: Trong bội phản ứng cùng HX vào link đôi, nguyên tử H (phần có điện dương) đa phần cộng vào nguyên tử C bậc thấp hơn (có những H hơn), còn nguyên hay đội nguyên tử X (phần có điện âm) cộng vào nguyên tử C bậc cao hơn (ít H hơn).


b. Bội nghịch ứng trùng hợp:

Điều kiện: Phân tử yêu cầu có liên kết đôi C=C.

*

c. Phản bội ứng oxi hóa:

- Oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n + (fracmathrm3nmathrm2)O2(xrightarrowmathrmt^mathrm0)nCO2 + nH2O

- thoái hóa không trả toàn: Anken hoàn toàn có thể làm mất màu dung dịch B2 và dung dịch thuốc tím. Phản bội ứng này dùng để làm nhận biết anken và hợp chất đựng liên kết (pi).

4. Điều chế

a. Phòng thí nghiệm:

CnH2n+1OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) CnH2n+H2O

b. Điều chế từ bỏ ankan:

CnH2n+2(xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, p, xt)CnH2n + H2

III. ANKADIEN

1. Định nghĩa - Phân nhiều loại - Danh pháp

a. Định nghĩa: Là hidrocacbon ko no mạch hở, trong phân tử đựng hai liên kết C=C, tất cả CTTQ CnH2n-2 (n)


- Ví dụ: CH2=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2 . . .

b. Phân loại:

Có ba loại:

- Ankadien gồm hai links đôi liên tiếp.

- Ankadien có hai links đôi phương pháp nhau do một liên kết đơn (ankadien liên hợp).

- Ankadien có hai liên kết đôi bí quyết nhau tự hai links đơn trở lên.

c. Danh pháp:

Số chỉ địa điểm nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu anka mạch C chính + số chỉ vị trí links đôi + đien.

CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-đien)

2. đặc thù hóa học

a. Phản ứng cùng (H2, X2, HX)

* cộng H2:

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3-CH2-CH2-CH3

* cùng brom: 

Cộng 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ Br2 (dd) (xrightarrowmathrm-8mathrm0^mathrm0mathrmC) CH2=CH-CHBr-CH2Br (spc)

Cộng 1:4

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd)(xrightarrowmathrm4mathrm0^mathrm0mathrmC)CH2Br-CH=CH-CH2Br (spc)


Cộng đôi khi vào hai liên kết đôi

CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 (dd) (xrightarrow) CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

* cộng HX

Cộng 1:2

CH2=CH-CH=CH2 + HBr (xrightarrowmathrm-8mathrm0^mathrm0mathrmC)CH2=CH-CHBr-CH3 (spc)

Cộng 1:4

CH2=CH-CH=CH2+ HBr (xrightarrowmathrm4mathrm0^mathrm0mathrmC) CH2=CH-CH2-CH2Br (spc)

b. Phản bội ứng trùng hợp:

VD: 

*

(cao su buna)

c. Phản ứng oxi hóa:

- Oxi hóa hoàn toàn

2C4H6 + 11O2 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) 8CO2 + 6H2O

- Oxi hóa không trả toàn: tương tự như anken thì ankadien có thể làm mất màu dung dịch thuốc tím. Phản nghịch ứng này dùng để nhận biết ankadien.

3. Điều chế

- Được điều chế từ ankan khớp ứng bằng bội phản ứng tách H2.

CH3CH2CH2CH3(xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0)CH2=CH-CH=CH2+2H2


CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) CH2=C(CH3)-CH=CH2 +2H2

IV. ANKIN

1. Có mang - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm

- Là hidrocacbon ko no mạch hở vào phân tử bao gồm một liên kết , gồm CTTQ là CnH2n-2 (n2).

- những chất C2H2, C3H4, C4H6 . . .CnH2n-2 (n2) vừa lòng thành một dãy đồng đẵng của axetilen.

b. Đồng phân

- Chỉ gồm đồng phân kết cấu (đồng phân mạch C và đồng phân vị trí liên kết ). Ankin không tồn tại đồng phân hình học.

- Thí dụ: C4H6 tất cả hai đồng phân

CH≡C-CH2-CH3; CH3-C≡C-CH3.

c. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Tên cội ankyl + axetilen

+ VD: C2H2 (axetilen), CH≡C-CH3 (metylaxetilen)

- Danh pháp núm thế:

Số chỉ vị trí nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch C chủ yếu + số chỉ địa điểm nối 3 + in

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrm2mathopmathrmC,equiv oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH)


But-1-in

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,equiv oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrm-oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)

But-2-in

2. Tính chất hóa học:

a. Làm phản ứng cộng (H2, X2, HX, bội phản ứng đime hóa với trime hóa).

Xem thêm: Truyện “ Lợn Cưới Áo Mới Thuộc Thể Loại Gì Mới Nhất Năm 2022

- Thí dụ

+ cộng H­2

CH≡CH + H2­ (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) CH2=CH2

CH2=CH2 + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) CH3-CH3

Nếu sử dụng xúc tác Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ cùng một phân tử H2 tạo ra anken

CH≡CH + H2­ (xrightarrowmathrmPd/PbCmathrmO_mathrm3mathrm, mathrmt^mathrm0) CH2=CH2

+ cộng X2

CH≡CH + Br2­ (xrightarrow) CHBr=CHBr


CHBr=CHBr + Br2 (xrightarrow) CHBr2-CHBr2

+ cùng HX

CH≡CH + HCl (xrightarrowmathrmHgCmathrml_mathrm2) CH2 =CHCl

+ làm phản ứng đime hóa - trime hóa

2CH≡CH (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) CH2=CH-C≡CH

(vinyl axetilen)

3CH≡CH (xrightarrowmathrm60mathrm0^mathrm0mathrmC) C6H6

b. Phản ứng thế bởi ion kim loại:

- Điều kiện: cần có liên kết 3 ngơi nghỉ đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg↓+ NH4NO3

Phản ứng này dùng để làm nhận biết Ank-1-in

c. Phản bội ứng oxi hóa:

- Oxi hóa trả toàn:

CnH2n-2+ O2 → nCO2 + (n-1)H2O 

- Oxi hóa không hoàn toàn: tựa như như anken với ankadien, ankin cũng có chức năng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím. Bội nghịch ứng này dùng để nhận biết ankin.


3. Điều chế:

a. Phòng thí nghiệm:

CaC2 + 2H2O → C2H2↑ + Ca(OH)2

b. Vào công nghiệp:

2CH4 (xrightarrowmathrm150mathrm0^mathrm0mathrmC) C2H2 + 3H2

V. BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG ĐẴNG:

1. Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp:

a. Đồng đẳng: dãy đồng đẵng của benzen bao gồm CTTQ là CnH2n-6.

b. Đồng phân: Đồng phân về địa chỉ tương đối của các nhóm ankyl xung quanh vòng benzen (o, m, p).

- Ví dụ: C8H10

*

c. Danh pháp: hotline tên theo danh pháp hệ thống.

Số chỉ địa điểm nhóm ankyl + tên ankyl + benzen.

- VD: C6H5CH3 (metylbenzen).

2. Tính chât hóa học:

a. Bội phản ứng thế:

* chũm nguyên tử H nghỉ ngơi vòng benzen

- tính năng với halogen

*

Cho ankyl benzen phản ứng cùng với brom bao gồm bột sắt thì thu được láo lếu hợp sản phẩm thế brom hầu hết vào vị trí ortho và para.

*

- làm phản ứng thân benzen cùng đồng đẳng cùng với axit HNO3 xãy ra giống như như phản bội ứng với halogen.


- Quy tắc cố gắng H sinh sống vòng benzen: những ankyl benzen dể thâm nhập phản ứng thay nguyên tử H của vòng benzen rộng benzen với sự cố gắng ưu tiên ở phần ortho và para so với team ankyl.

* cầm cố nguyên tử H sống mạch chính

- C6H5CH3 + Br2 (xrightarrowt^0) C6H5CH2Br + HBr

b. Bội phản ứng cộng:

- cộng H2 và cùng Cl2.

c. Phản ứng oxi hóa:

- oxi hóa không trả toàn: Toluen có chức năng làm mất màu dung dịch thuốc tím còn benzen thì không. Làm phản ứng này dùng làm nhận biết Toluen.

- làm phản ứng oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n-6 + (fracmathrm3n-3mathrm2)O2 → nCO2 + (n-3)H2O

VI. STIREN:

1. Cấu tạo: CTPT: C8H8;

CTCT: 

*

2. đặc thù hóa học:

a. Phản nghịch ứng với dung dịch Br2. Phản bội ứng này dùng để nhận biết stiren.

b. Phản bội ứng cùng với H2.

c. Tham gia phản ứng trùng thích hợp ở liên kết đôi C=C.

VII. NAPTTALEN: CTPT: C10H8. 

1. CTCT: 

*

2. đặc điểm hóa học:


- thâm nhập phản ứng thay và gia nhập phản ứng cộng.

B. ANCOL- PHENOL

I. ANCOL

1. Định nghĩa - Phân loại

a. Định nghĩa

- Ancol là đa số hợp hóa học hữu cơ trong phân tử có nhóm OH link trực tiếp với nguyên tử C no. Ví dụ: C2H5OH

- Bậc ancol là bậc của nguyên tử C liên kết trực tiếp với team OH.

Thí dụ

CH3-CH2-CH2-CH2OH: ancol bậc I

CH3-CH2-CH(CH3)-OH: ancol bậc II

CH3-C(CH3)2-OH: ancol bậc III

b. Phân loại

- Ancol no, đối chọi chức, mạch hở (CnH2n+1OH): Ví dụ: CH3OH . . .

- Ancol ko no, solo chức mạch hở: CH2=CH-CH2OH 

- Ancol thơm đối chọi chức: C6H5CH2OH

- Ancol đa chức: CH2OH-CH2OH (etilen glicol),

CH2OH-CHOH-CH2OH (glixerol)

2. Đồng phân - Danh pháp

a. Đồng phân: Chỉ bao gồm đồng phân cấu trúc (gồm đồng phân mạch C cùng đồng phân vị trí nhóm OH).

- thí dụ C4H10O gồm 4 đồng phân ancol

CH3-CH2-CH2-CH2OH;


CH3-CH(CH3)-CH2OH

CH3-CH2-CH(CH3)-OH;

CH3-C(CH3)2-OH

b. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Ancol + tên nơi bắt đầu ankyl + ic

+ Ví dụ: C2H5OH (ancol etylic)

- Danh pháp gắng thế: Tên hidrocacbon tương ứng với mạch chủ yếu + số chỉ vị trí nhóm OH + ol

+ Ví dụ:

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrmOH)

(3-metylbutan-1-ol)

3. đặc điểm vật lý

- Tan nhiều trong nước vị tạo được liên kết H cùng với nước. Độ rã trong nước bớt dần khi số nguyên tử C tăng lên.

4. Tính chất hóa học

a. Làm phản ứng cố kỉnh H của tập thể nhóm OH

* đặc thù chung của ancol

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑


* đặc điểm đặc trưng của ancol đa chức tất cả hai team OH lập tức kề

- hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường chế tạo ra thành dung dịch màu xanh lá cây lam. Làm phản ứng này dùng để làm nhận biết ancol đa chức gồm hai team OH ngay tắp lự kề.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

b. Phản ứng cụ nhóm OH

* làm phản ứng với axit vô cơ

C2H5 - OH + H-Br → C2H5Br + H2O

* phản nghịch ứng cùng với ancol

2C2H5OH(xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 14mathrm0^mathrm0mathrmC)C2H5OC2H5 + H2O

- PTTQ: 2ROH(xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 14mathrm0^mathrm0mathrmC) R-O-R + H2O

c. Phản bội ứng tách bóc nước

C2H5OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) C2H4 + H2O


- PTTQ:

CnH2n+1OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) CnH2n+ H2O

d. Phản nghịch ứng oxi hóa:

- thoái hóa không trả toàn:

+ Ancol bậc 1 lúc bị oxi hóa vị CuO/to mang đến ra thành phầm là andehit

RCH2OH + CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) RCHO + Cu↓ + H2O

+ Ancol bậc nhì khi bị oxi hóa vì CuO/to đến ra thành phầm là xeton.

R-CH(OH)-R’ + CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) R-CO-R’ +Cu↓ + H2O

+ Ancol bậc III cực nhọc bị oxi hóa.

- Oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n+1OH + O2 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) nCO2 + (n+1)H2O

5. Điều chế:

a. Phương thức tổng hợp:

- Điều chế trường đoản cú anken tương ứng:

CnH2n + H2O (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, mathrmt^mathrm0) CnH2n+1OH


- Điều chế Glixerol đi từ anken khớp ứng là CH2=CH-CH3.

b. Cách thức sinh hóa: Điều chế C2H5OH tự tinh bột.

(C6H10O5)n (xrightarrowmathrm+mathrmH_mathrm2mathrmO) C6H12O6

C6H12O6 (xrightarrowmathrmenzim) 2C2H5OH + 2CO2

II. PHENOL

1. Định nghĩa - Phân một số loại - Danh pháp

a. Định nghĩa: Phenol là hầu như hợp hóa học hữu cơ vào phân tử gồm nhóm -OH liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C vòng benzen.

- Ví dụ: C6H5OH (phenol) . . .

b. Phân loại:

- Phenol solo chức: Phân tử có một tổ -OH phenol.

- Phenol đa chức: Phân tử cất hai hay nhiều nhóm -OH phenol.

c. Danh pháp: Số chỉ địa điểm nhóm cố kỉnh + phenol

2. đặc điểm hóa học:

a. Phản nghịch ứng cụ nguyên tử H của nhóm OH

- tính năng với sắt kẽm kim loại kiềm

 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑

- tính năng với hỗn hợp bazơ


C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

b. Làm phản ứng rứa H của vòng benzen: công dụng với dung dịch Brom (Phản ứng này dùng để nhận biết phenol).

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr

3. Điều chế: Để điều chế phenol ta bao gồm sơ đồ vật sau:

C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH

C. ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

I. ANDEHIT

1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa: Andehit là gần như hợp hóa học hữu nhưng phân tử gồm nhóm -CH=O link trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCHO, CH3CHO...

b. Danh pháp:

- Tên sửa chữa của những andehit no đối chọi chức mạch hở như sau:

Tên hidrocacbon no tương ứng với mạch bao gồm + al

Ví dụ: (oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmHO) (3-metylbutanal)


- Tên hay của một vài anđehit: Andehit + tên axit tương ứng

Ví dụ: HCHO (andehit fomic), CH3CHO (andehit axetic) . . .

2. đặc thù hóa học

- Vừa diễn đạt tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử

a. Tính oxi hóa: phản nghịch ứng cộng H2 (tạo thành ancol bậc I):

RCHO + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) RCH2OH

b. Tính khử: tác dụng với những chất oxi hóa

R-CHO +2AgNO3+H2O +3NH3 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) R-COONH4+2Ag↓+2NH4NO3

R-CHO + 2Cu(OH)2+NaOH (xrightarrowmathrmt^mathrm0) RCOONa +Cu2O↓ +3H2O

Các phản bội ứng trên dùng để nhận biết andehit.

3. Điều chế

- Để pha chế andehit ta đi tự ancol bằng phản ứng thoái hóa không hoàn toàn.

CH3CH2OH+ CuO(xrightarrowmathrmt^mathrm0)CH3CHO +Cu +H2O

- Đi tự hidrocacbon.

2CH2=CH2 +O2 (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) 2CH3CHO


II. XETON

1. Định nghĩa

- Là phần đông hợp chất hữu dẫu vậy phân tử có nhóm

*
links trực tiếp với hai nguyên tử C.

 -Ví dụ: CH3-CO-CH3 (đimetyl xeton), CH3-CO-C6H5 (metyl phenyl xeton) . . .

2. đặc điểm hóa học

- cùng H2­ sinh sản thành ancol bậc II.

R-CO-R’ + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) RCH(OH)R’ 

CH3-CO-CH3 + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3CH(OH)CH3

- Xeton không thâm nhập phản ứng tráng gương.

3. Điều chế

- thoái hóa không trọn vẹn ancol bậc II.

CH3CH(OH)CH3+ CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) CH3-CO-CH3+ Cu + H2O

III. AXIT CACBOXYLIC

1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa

- Là những phân tử hợp hóa học hữu nhưng phân tử bao gồm nhóm -COOH liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCOOH, CH3COOH, . . .

b. Danh pháp

- Tên thay thế của những axit cacboxylic no, đối chọi chức, mạch hở như sau:


Axit + tên hidrocacbon no khớp ứng với mạch bao gồm + oic

- Ví dụ: (oversetmathrm5mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmOOH) (Axit-4-metylpentanoic)

2. đặc thù vật lý

- Axit tan các trong nước vì tạo được links hidro với nước cùng độ tan sút dần khi số nguyên tử C tăng lên.

- ánh sáng sôi cao hơn ancol khớp ứng do link hidro giữa các nguyên tử bền hơn link H giữa các phân tử ancol.

3. đặc thù hóa học

a. Tính axit: Có tương đối đầy đủ tính chất của một axit.

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ +H2O

2CH3COOH + Zn →(CH3COO)2Zn +H2↑

b. Bội nghịch ứng cố gắng nhóm -OH (phản ứng este hóa):

RCOOH + R’OH (oversetmathrmH^mathrm+mathrm, mathrmt^mathrm0→) RCOOR’ + H2O

CH3COOH + C2H5OH(oversetmathrmH^mathrm+mathrm, mathrmt^mathrm0→) CH3COOC2H5 + H2O

4. Điều chế axit axetic

a. Lên men giấm

C2H5OH + O2 (xrightarrowmen giấm) CH3COOH + H2O

b. Oxi hóa andehit axetic

2CH3CHO + O2 (xrightarrowmathrmxt) 2CH3COOH

c. Từ bỏ metanol

CH3OH + co (xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xt) CH3COOH Đây là cách thức hiện đại thêm vào axit axetic.