CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 6 HỌC KÌ 2

Tóm tắt lý thuyết và bài tập Toán 6 từ dễ, cơ bản tới nâng cao. Hướng dẫn cách giải các bài tập toán số học 6 và hình học 6.


Bạn đang xem: Chương trình toán lớp 6 học kì 2

Trong bài viết này chúng ta cùng ôn lại các kiến thức về phân số, các dạng toán về phân số để các em hiểu rõ và vận dụng làm các bài tập. Trức tiên các em cần ghi nhớ lý thuyết trước khi đi vào làm bài tập. A. Tóm tắt lý thuyết Phân số 1. Quy tắc – Muốn <…>


Tính tổng dãy số lũy thừa là một dạng toán khó trong chương trình Số học 6, Toán lớp 6. Để giải được đòi hỏi phải có phương pháp. Đó là các phương pháp quy nạp, khử liên tiếp. Các em xem tiếp lý thuyết và bài tập áp dụng có lời giải dưới đây. <…>


Tập hợp trong phần số học 6 chương trình Toán lớp 6 là bài học đầu tiên mà các em cần nắm được để áp dụng cho các bài học tiếp theo. Chúng ta cùng ôn lại kiến thức về tập hợp để hiểu rõ hơn. I. Tóm tắt lý thuyết về Tập hợp 1. <…>


Luyện tập về tính chất chia hết của một tổng – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: Bài 10.1. Xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 6 không ? a) 42 + 66 ; b) 60 + 15. Bài <…>


Các dạng toán về tính chất chia hết của một tổng – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. Tính chất 1 : Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó. a chia hết cho m,b chia hết cho <…>


Luyện tập về thứ tự thực hiện các phép tính – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI Bài 9.1. Thực hiện phép tính : a) 2.53 -36 :32 ; b) 33.19-33.12 ; c) 17.131 + 69.17 ; d) 13.75 <…>


Các dạng toán về thứ tự thực hiện các phép tính – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc : Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ. 2. Thứ tự thực hiện các phép <…>


Luyện tập về chia hai lũy thừa cùng cơ số – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: Bài 8.1. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa : a) 76:72; b) a5:a (a ≠ 0). Bài 8.2. Viết kết <…>


Các dạng toán về chia hai lũy thừa cùng cơ số – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. – Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số’ khác 0, ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ. am : an = am-n (a ≠ 0 , m > n) . – <…>


Bài tập về lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. Bài 7.1. Viết dưới dạng lũy thừa : a) 3.3.3.3.3 ; b) y.y.y.y ; c) 2.x.2.x.2.x.x ; <…>


Các dạng toán về lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a : a : Cơ số ; n : <…>


Luyện tập về phép trừ và phép chia – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. Bài 6.1. Tính hiệu của : a) Số lớn nhất có 8 chữ số và số nhỏ nhất có 8 chữ số ; b) Số lớn nhất có 7 chữ số và số lớn nhất có 5 chữ số. Bài <…>


Các dạng toán về phép trừ và phép chia – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Phép trừ hai số tự nhiên : Cho hai số tự nhiên a và b. Nếu có số tự nhiên x sao cho b x = a thì ta có phép trừ a – b – <…>


Luyện tập về phép cộng và phép nhân – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: Bài 5.1. Tính các tổng sau : a) 23 476 893 + 542 771 678 ; b) 32 456 + 97 685 + 238 947. Bài 5.2. Tính tổng của số lớn <…>


Các dạng toán về phép cộng và phép nhân – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Tổng và tích hai số tự nhiên Phép cộng (kí hiệu “ ”) hai số tự nhiên bất kì cho ta một số tự nhiên duy nhất gọi là tổng của chúng. – Phép nhân (kí <…>


Luyện tập về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: Bài 4.1. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng : a) Tập hợp A các số tự nhiên X mà X – 2 = 14. b) <…>


Các dạng toán về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Số phần tử của một tập hợp : Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần <…>


Luyện tập về ghi số tự nhiên – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP ĐỀ BÀI: Bài 3.1. a) Viết số0 tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số. b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau. Bài 3.2. Viết tập hợp các chữ số của số 2010. Bài 3.3. <…>


Các dạng toán về ghi số tự nhiên – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Để ghi các các số tự nhiên, ta dùng mười chữ số: o ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9. Khi viết các số tự nhiên <…>


Luyện tập về tập hợp các số tự nhiên – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: Bài 2.1. Viết các tập hợp sau đây bằng cách liệt kê các phần tử : A = {x ∈ N : 21 Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp

Xem thêm: Phần Mềm Ký Số - Hướng Dẫn Tải Phần Mềm Chữ Ký Số Vnpt & Cài Đặt

Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp

Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp