Cho Sơ Đồ Phản Ứng

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Câu 10 : Hoàn thành PTHH mang lại sơ thứ làm phản ứng sau : (từng lốt mũi tên là một trong phương thơm trình phản nghịch ứng).

Bạn đang xem: Cho sơ đồ phản ứng

Na------>Na2O------>NaOH ------>Na2SO4 ------>NaCl ------>NaOH ----->Cu(OH)2.


*

(1.Na+O_2->Na_2O)

(2.Na_2O+H_2O->2NaOH)

(3.2NaOH+CuSO4->Na_2SO_4+Culeft(OH ight)_2)

(4.Na_2SO_4+BaCl_2->BaSO_4+2NaCl)

(5.NaCl+H_2O->NaOH+H_2+Cl_2)

(6.Naleft(OH ight)+CuSO_4->Na_2SO_4+Culeft(OH ight)_2)Câu 1.

Hoàn thành PTHH mang đến sơ đồ gia dụng làm phản ứng sau : (từng vết mũi tên là một pmùi hương trình bội phản ứng).

Xem thêm: All Avast Premium Security, Avast Premier Offline Installer Download

Ba------->BaO------->Ba(OH)2 ------->BaCl2 ------->BaCO3 ------->CO2 ------->NaHCO3.


Câu 1.

Hoàn thành PTHH mang đến sơ vật dụng bội nghịch ứng sau : (mỗi lốt mũi thương hiệu là một trong pmùi hương trình phản ứng).

Ba-------->BaO​-------->Ba(OH)2 ​-------->BaCl2 ​-------->BaCO3 ​-------->CO2

*
NaHCO3.


+NaOH+->+Cu(OH)2.+a)+Viết+phương+trình+hóa+học+hoàn+thành+sơ+đồ+phản+ứng+bên trên.+b)+Phản+ứng+số+hai+trong+sơ+đồ+trên+có+phải+là+phản+ứng+trao+đổi+không+?+Giải+thích+?">

Cho sơ đồ gia dụng làm phản ứng sau : Na2O -> NaOH -> Cu(OH)2.a) Viết phương trình chất hóa học xong xuôi sơ thứ bội phản ứng trên.b) Phản ứng số hai vào sơ thiết bị trên có phải là bội phản ứng thảo luận ko ? Giải mê thích ?


Câu 2. Hoàn thành sơ vật dụng phản ứng sau, ghi rõ điều kiện bội nghịch ứng (nếu như có)

a) Ca..... CaO...... Ca(OH)2........ CaCO3

b) SO2....... SO3 .....H2SO4..... BaSO4

c) Na .....Na2O .....NaOH ......Na2SO4


Hoàn thành sơ thứ bội phản ứng sau (mỗi mũi tên ứng với cùng 1 phương trình hóa học):

N a → 1 N a O H → 2 N a H C O 3 → 3 N a O H → 4 N a 2 s o 4


Viết những phương thơm trình chất hóa học kết thúc sơ đồ dùng sau (mỗi mũi tên ứng với một pmùi hương trình hóa học;ghi rõ diều kiện phản ứng nếu như có).

N a C l → 1 C l 2 → 2 H C l → 3 F e C l 3 → 4 C u C l 2


Bài 1. Có hồ hết chất sau: Zn, Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl. Hãy lựa chọn chất phù hợp điền vào từng sơ trang bị phản nghịch ứng sau và lập PTHH:

a. ……………..