Các phép tính phân số lớp 4

c) $frac16 + frac38 - frac14$ d) $frac512 + frac38 imes frac49$

e) $frac45 - frac15 imes frac72$ f) $frac169 - frac415:frac25$

Bài 2. Tính:

a) $frac79 imes frac314:frac58$ b) $frac35 imes frac421 imes frac253$

c) $frac1516:frac58 imes frac34$ d) $frac214 imes frac1614 imes frac12 imes frac83$

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện:

a) $frac2125 imes frac25 + frac2125 imes frac35$ b) $frac52 imes frac34 - frac314:frac67$

c) $frac310 imes frac74 - frac310 imes frac34$ d) $frac712 + frac69 + frac38 + frac512 + frac13 + frac58$

Bài 4. Kiếm tìm x

a) $x imes frac37 = 1 - frac58$ b) $frac83 - x = frac910 imes frac53$

c) $x:frac59 = 2 - frac118$ d) $x imes frac23 + x imes frac73 = frac114$

Bài 5. Bố tổ người công nhân làm thông thường một công việc. Tổ thứ nhất làm được $frac16$ công việc, tổ thứ hai làm được $frac25$ công việc, tổ thứ tía làm được $frac13$ công việc. Hỏi đội công nhân còn cần làm tiếp bao nhiêu phân quá trình nữa?

Bài 6. Một nhà hàng siêu thị có 1428 kg trái cây. Ngày trước tiên siêu thị đã phân phối $frac37$ số trái cây, ngày sản phẩm công nghệ hai ẩm thực bán $frac16$số hoa quả đó. Hỏi sau hai ngày, khôn cùng thị còn sót lại bao nhiêu ki-lô-gam trái cây?

Bài 7. Trại nuôi kê thu hoạch được 336 quả trứng với đã phân phối hết trong 3 lần. Lần đầu bán được $frac512$ số trứng, lần máy hai bán tốt $frac34$ số trứng còn lại. Hỏi lần thứ ba bán tốt bao nhiêu trái trứng?


Đáp án

Bài 1.

Bạn đang xem: Các phép tính phân số lớp 4

Tính.

a) $2 + frac34$ b) $frac13 + frac32 - frac74$

c) $frac56 + frac58 - frac14$ d) $frac512 + frac38 imes frac49$

e) $frac45 - frac15 imes frac72$ f) $frac169 - frac415:frac25$

Phương pháp giải

Đối với biểu thức gồm chứa phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia ta thực hiện phép tính nhân, phân chia trước, tiến hành phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) $2 + frac34 = frac84 + frac34 = frac114$

b) $frac13 + frac32 - frac74 = frac412 + frac1812 - frac2112 = frac112$

c) $frac16 + frac38 - frac14 = frac424 + frac924 - frac624 = frac724$

d) $frac512 + frac38 imes frac49 = frac512 + frac3 imes 48 imes 9 = frac512 + frac3 imes 44 imes 2 imes 3 imes 3 = frac512 + frac16 = frac712$

e) $frac45 - frac15 imes frac72 = frac45 - frac710 = frac810 - frac710 = frac110$

f) $frac169 - frac415:frac25 = frac169 - frac415 imes frac52 = frac169 - frac2030 = frac169 - frac23 = frac169 - frac69 = frac109$

Câu 2.

Tính:

a) $frac79 imes frac314:frac58$ b) $frac35 imes frac421 imes frac253$

c) $frac1516:frac58 imes frac34$ d) $frac214 imes frac1614 imes frac72 imes frac83$

Phương pháp giải

- ý muốn chia hai phân số ta mang phân số trước tiên nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

- Đối với phép nhân những phân số ta rất có thể rút gọn cả tử số và chủng loại số cho những thừa số chung.

Lời giải đưa ra tiết

a) $frac79 imes frac314:frac58 = frac79 imes frac314 imes frac85 = frac7 imes 3 imes 89 imes 14 imes 5 = frac7 imes 3 imes 4 imes 23 imes 3 imes 7 imes 2 imes 5 = frac415$

b) $frac35 imes frac421 imes frac253 = frac3 imes 4 imes 255 imes 21 imes 3 = frac3 imes 4 imes 5 imes 55 imes 7 imes 3 imes 3 = frac2021$

c) $frac1516:frac58 imes frac34 = frac1516 imes frac85 imes frac34 = frac15 imes 8 imes 316 imes 5 imes 4 = frac5 imes 3 imes 8 imes 38 imes 2 imes 5 imes 4 = frac98$

d) $frac214 imes frac1614 imes frac12 imes frac83 = frac21 imes 16 imes 1 imes 84 imes 14 imes 2 imes 3 = frac7 imes 3 imes 8 imes 2 imes 1 imes 4 imes 24 imes 7 imes 2 imes 2 imes 3 = 8$

Bài 3.

Tính bằng phương pháp thuận tiện:

a) $frac2125 imes frac25 + frac2125 imes frac35$ b) $frac52 imes frac34 - frac314:frac67$

c) $frac310 imes frac74 - frac310 imes frac37$ d) $frac712 + frac69 + frac38 + frac512 + frac13 + frac58$

Phương pháp giải

Áp dụng đặc thù một phân số nhân với một tổng hoặc một hiệu hoặc tính chất phối kết hợp rồi triển khai tính theo các quy tắc sẽ học.

Xem thêm: Cách Chơi, Lên Đồ & Bảng Ngọc Illaoi Mua 11 Lol, Bảng Ngọc Illaoi Mùa 12 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất

Lời giải chi tiết

a) $frac2125 imes frac25 + frac2125 imes frac35 = frac2125 imes left( frac25 + frac35 ight) = frac2125 imes frac55 = frac2125 imes 1 = frac2125$

b) $frac52 imes frac34 - frac314:frac67 = frac52 imes frac34 - frac314 imes frac76 = frac158 - frac14 = frac158 - frac28 = frac138$

c) $frac310 imes frac74 - frac310 imes frac34 = frac310 imes left( frac74 - frac34 ight) = frac310 imes frac44 = frac310 imes 1 = frac310$

d) $frac712 + frac69 + frac38 + frac512 + frac13 + frac58$

=$left( frac712 + frac512 ight) + left( frac38 + frac58 ight) + left( frac69 + frac13 ight)$

= $frac1212 + frac88 + left( frac69 + frac39 ight)$

= 1 + 1 + 1 = 3

Bài 4.

Tìm x

a) $x imes frac37 = 1 - frac58$ b) $frac83 - x = frac910 imes frac53$

c) $x:frac59 = 2 - frac118$ d) $x imes frac23 + x imes frac73 = frac114$

Phương pháp giải

- triển khai tính vế buộc phải của biểu thức

- ước ao tìm x là số bị phân tách ta lấy thương nhân cùng với số chia.

- mong muốn tìm x là thừa số không biết ta mang tích chia cho thừa số vẫn biết.

- ý muốn tìm x là số trừ ta mang số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải bỏ ra tiết

a) $x imes frac37 = 1 - frac58$

$x imes frac37 = frac38$

$x = frac38:frac37$

$x = frac38 imes frac73$

$x = frac78$

b) $frac83 - x = frac910 imes frac53$

$frac83 - x = frac32$

$x = frac83 - frac32$

$x = frac76$

c) $x:frac59 = 2 - frac118$

$x:frac59 = frac58$

$x = frac58 imes frac59$

$x = frac2572$

d) $x imes frac23 + x imes frac73 = frac114$

$x imes left( frac23 + frac73 ight) = frac114$

$x imes frac93 = frac114$

$x imes 3 = frac114$

$x = frac114:3$

$x = frac114 imes frac13$

$x = frac1112$

Bài 5.

Một đội công nhân làm phổ biến một công việc. Tuần trước tiên làm được $frac16$ công việc, tuần sản phẩm công nghệ hai làm được $frac25$ công việc, tuần thứ ba làm được $frac13$ công việc. Hỏi nhóm công nhân đó còn phải làm cho tiếp từng nào phần công việc nữa?

Phương pháp giải

Để kiếm tìm số phần việc đội công nhân còn nên làm ta đem 1 trừ đi tổng thể phần công việc đã làm.

Lời giài chi tiết

Ba đội công nhân đã làm cho số phần công việc là

$frac16 + frac25 + frac13 = frac910$ (công việc)

Số phần công việc còn lại là

$1 - frac910 = frac110$ (công việc)

Đáp số: $frac110$ công việc

Bài 6.

Một siêu thị nhập về 1428 kg trái cây. Ngày trước tiên siêu thị đã chào bán $frac37$ số trái cây, ngày đồ vật hai nhà hàng siêu thị bán $frac16$số trái cây đó. Hỏi sau hai ngày, rất thị còn lại bao nhiêu ki-lô-gam trái cây?

Phương pháp giải

- tìm kiếm số kg trái cây bán ngày đầu tiên = Số ki-lô-gam trái cây ăn uống nhập về nhân với $frac37$

- tìm kiếm số kilogam trái cây cung cấp ngày đồ vật hai = Số ki-lô-gam trái cây ẩm thực nhập về nhân cùng với $frac16$

- kiếm tìm số kilogam trái cây nhà hàng siêu thị còn lại.

Lời giải chi tiết

Ngày sản phẩm công nghệ nhất cửa hàng bán số ki-lô-gam hoa quả là

$1428 imes frac37 = 612$ (kg)

Ngày máy hai siêu thị bán số ki-lô-gam hoa quả là

$1428 imes frac16 = 238$ (kg)

Sau hai ngày, vô cùng thị sót lại số ki-lô-gam trái cây là

1428 – (612 + 238) = 578 (kg)

Đáp số: 578 kg trái cây

 

Bài 7. Trại nuôi con kê thu hoạch được 336 quả trứng và đã buôn bán hết trong 3 lần. Lần đầu bán được $frac512$ số trứng, lần trang bị hai bán được $frac34$ số trứng còn lại. Hỏi lần sản phẩm ba bán tốt bao nhiêu quả trứng?

Phương pháp giải

- tra cứu số trứng bán được ở đầu bán = Số trứng chiếm được nhân với $frac512$

- tìm kiếm số trứng còn lại sau lần đầu bán

- kiếm tìm số trứng lần thiết bị hai buôn bán = Số trứng còn lại sau lần đầu chào bán nhân với $frac34$