Các dạng bài tập về đồng vị lớp 10

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Đồng vị là hồ hết nguyên tử của cùng một nguyên tố, tất cả số proton cân nhau nhưng không giống nhau về:

A. Số electron B. Số notron C. Số proton D. Số obitan

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn B.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về đồng vị lớp 10

Nhắc lại: những đồng vị của và một nguyên tố chất hóa học là hầu như nguyên tử bao gồm cùng số proton nhưng khác nhau về số notron, vì thế số khối A khác nhau.

Ví dụ 2:Trong dãy kí hiệu những nguyên tử sau: .

*

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố hoá học?

A. A, G với B B. H và K C. H, I và K D. E và F

Hướng dẫn:

H với K thuộc 1 nguyên tố hóa học do gồm cùng số p là 10

⇒ lựa chọn B.

Ví dụ 3:Nguyên tố Cacbon gồm 2 đồng vị bền:612C chỉ chiếm 98,89% và613C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối vừa phải của C là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

*

Vậy NTK trung bình của C là 12,0111

Ví dụ 4:Đồng bao gồm 2 đồng vị là2963Cu và2965Cu. Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Tính thành phần tỷ lệ số nguyên tử của từng đồng vị.

Hướng dẫn:

Đặt thành phần tỷ lệ của2963Cu và2965Cu lần lượt là x cùng 1-x (%)

M−= 63.x +65.(1-x) = 63.54

Giải PT ⇒ x= 0,73 (73%)

%2963Cu = 73%; và %2965Cu = 27%

Ví dụ 5:Trong tự nhiên, X có hai đồng vị1735X và1737X, chỉ chiếm lần lượt 75,77% với 24,23% số nguyên tử X. Y gồm hai đông vị à 11Y và 12Y, chiếm phần lần lượt 99,2% với 0,8% số nguyên tử Y.

a) Trong tự nhiên và thoải mái có bao nhiêu loại phân tử XY?

A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

b) Phân tử khối vừa phải của XY là

A. 36,0. B. 36,5. C. 37,5. D. 37,0.

Hướng dẫn:

a) những loại phân tử XY là :35X –1Y,35X –2Y,37X –1Y,37X –2Y

b) Nguyên tử khối trung bình của X :

*

Nguyên tử khối trung bình Y là:

*

Phân tử khối mức độ vừa phải của XY: 35,485 + 1,008 =36,493 ≈ 36,5.

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1.Nguyên tố hóa học bao hàm các nguyên tử:

A. Có cùng số khối A. B. Gồm cùng số proton.

C. Gồm cùng số nơtron. D. Tất cả cùng số proton và số nơtron.

Đáp án: B

Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử gồm cùng số proton khắc số notron ( tuyệt khác số khối)

Câu 2.Trong hàng kí hiệu những nguyên tử sau, hàng nào chỉ và một nguyên tố hóa học:

A.6A14;7B15 B.8C16;8D17;8E18 C.26G56;27F56 D.10H20;11I22

Đáp án: B

Câu 3.

Xem thêm: Nguyên Nhân Khách Quan Và Chủ Quan Là Gì ? Khách Quan Là Gì

Cho tía nguyên tử bao gồm kí hiệu là
*
Phát biểu như thế nào sau đây là sai ?

A. Số phân tử electron của những nguyên tử theo thứ tự là: 12, 13, 14.

B. Đây là 3 đồng vị.

C. Tía nguyên tử trên hồ hết thuộc nguyên tố Mg.

D. Hạt nhân của mỗi nguyên tử đều phải có 12 proton.

Đáp án: A

Kí hiệu của nguyên tử tất cả dạng cùng với Z là số hiệu nguyên tử, A là số khối

Nhận thấy 3 nguyên tử đều sở hữu cùng số Z, khác số khối → 3 nguyên tử là đồng vị của yếu tắc Mg → B, C đúng

Luôn bao gồm Z = số phường = số e = 12

Câu 4.Nguyên tố clo có hai đồng vị bền1735Cl chỉ chiếm 75,77% và1737Cl chỉ chiếm 24,23%. Tính nguyên tử khối trung của clo?

A. 35 B. 35,5 C. 36 D. 37

Đáp án: B

Nguyên tử khối trung bình của clo là:

*

Câu 5.Có 3 nguyên tử:

*
Những nguyên tử làm sao là đồng vị của một nguyên tố?

A. X, Y B. Y, Z C. X, Z D. X, Y, Z

Đáp án: C

Đồng vị là các nguyên tử tất cả cùng số proton ( số hiệu nguyên tử) không giống nhau số khối

Thấy X, Z có cùng số proton là 6 , khác biệt số khối → X cùng Z là đồng vị của nguyên tố Cacbon.

Câu 6.Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị

*
Tính tỉ lệ xác suất số nguyên tử của đồng vị2963Cu tồn tại trong trường đoản cú nhiên

A. 28% B. 73% C 42% D. 37%

Đáp án: B

Gọi x là % số nguyên tử của2963Cu ⇒ 100 – x là % của2965Cu

Ta gồm 63,54 = (63x + 65(100 – x))/100 ⇒ x = 73

Vậy2963Cu chỉ chiếm 73%

Câu 7.Trong tự nhiên và thoải mái có nhì đồng vị bền:1737Cl chiếm phần 24,23% toàn bô nguyên tử, còn lại là1735Cl. Yếu tố % theo cân nặng của1737Cl trong HClO4là:

A. 8,92% B. 8,43% C. 8,56% D. 8,79%

Đáp án: A

*

Câu 8.Nguyên tố cacbon có hai đồng vị bền: 12Cchiếm 98,89% cùng 13C chỉ chiếm 1,11%. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của yếu tố cacbon là

A. 12,5245 B. 12,0111 C. 12,0219 D. 12,0525

Đáp án: B

Mtb= 98.89% x 12 + 1.11% x 13 = 12,0111

Câu 9.Trong thoải mái và tự nhiên Oxi bao gồm 3 đồng vị 16O(x1%) , 17O(x2%) , 18O(4%), nguyên tử khối trung bình của Oxi là 16,14. Tỷ lệ đồng vị 16O và 17O theo lần lượt là

A. 35% & 61% B. 90% và 6% C. 80% & 16% D. 25% và 71%

Đáp án: B

Luôn tất cả x1+ x2+ 4 = 100

Nguyên tử khối vừa phải của O là 16.14 = (16x1+ 17x2+ 18.4)/100

Ta có hệ

*

Câu 10.Một nhân tố X gồm hai đồng vị là X1và X2. Đồng vị X1có tổng số hạt là 18. Đồng vị X2có tổng số hạt là 20. Biết rằng % những đồng vị vào X bằng nhau và các loại phân tử trong X1cũng bằng nhau. Khẳng định nguyên tử khối vừa đủ của X?