Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh

Với dạng bài dùng cấu trúc viết lại câu là dạng câu hỏi thường thấy trong số bài thi. Bạn chỉ cần nắm vững các công thức kết cấu được liệt kê tiếp sau đây của 4Life English Center (gamesbaidoithuong.com) là hoàn toàn tự tin để cố gắng chắc đạt điểm cao trong số bài thi sắp tới.

Bạn đang xem: Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh

*
Cấu trúc viết lại câu hay gặp

1. Những cấu trúc viết lại câu trong giờ Anh thường xuyên gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu trong giờ đồng hồ Anh có các từ, cụm từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to study our lessons. = In spite of the noise, we continued to study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, cửa hàng chúng tôi vẫn tiếp tục học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu tiếng Anh sử dụng những từ, cụm từ chỉ vì sao (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go khổng lồ work. = Because of the rain, we can’t go khổng lồ work.

(Vì trời mưa, cửa hàng chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng kết cấu so that cùng such that (quá … mang đến nổi mà) đi cùng với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants lớn see it. = It is such a boring film that no one wants to see it. (Đó là một bộ phim truyện nhàm chán đến mức không người nào muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that với such that (quá .. Mang đến mức) dùng sửa chữa thay thế với cấu trúc too khổng lồ (quá … đến cả không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him lớn wear.

(Đôi giày này quá nhỏ để anh ấy hoàn toàn có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too khổng lồ (không thể) dùng sửa chữa với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to lớn V = not + Adj. + enough + lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat khổng lồ wear that dress. = Yuri is not thin enough lớn wear that dress.

(Yuri quá khủng để mặc loại váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong giờ Anh với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + khổng lồ V

Ví dụ: lớn live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm xúc thật khó khăn khi sống một mình ở nông thôn.)

*
Những kết cấu viết lại câu hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong giờ đồng hồ Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không sở hữu theo áo tơi nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi cần thiết đi ra ngoài vì tôi không tồn tại tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển thay đổi câu gồm thì hiện tại tại xong phủ định sang trọng thì thừa khứ solo (cấu trúc the last time, cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi đã không gặp mặt anh ấy kể từ lúc tôi còn là 1 trong sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi đã không gặp mặt Lucy tính từ lúc khi chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu với thì hiện tại chấm dứt sang thì vượt khứ đối kháng (dùng nhà ngữ đưa ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh & Hoai have been married for 3 years. (Minh và Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu sống thì vượt khứ đối chọi sang thì hiện nay tại xong tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã chơi guitar từ khi lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi dùng cấu tạo it was not until … that (mãi tính đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go home until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi đến khi Hoa làm kết thúc mọi công việc, anh mới về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu tiếng Anh với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + to lớn V

Ví dụ: Benny walks to lớn school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes lớn walk lớn school. (Benny mất 15 phút quốc bộ đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu tạo viết lại câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh:

Chuyển đổi câu so sánh hơn thành so sánh nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không nơi nào khác trên trái đất hoàn toàn có thể đẹp hơn Việt Nam.)

Chuyển thay đổi câu đối chiếu bằng thành đối chiếu hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tớ không to bằng bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu giờ Anh với cấu trúc This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa bao giờ xem bộ phim truyền hình này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu tạo started/began thanh lịch thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to lớn learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy sẽ học / vẫn học tiếng Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao chúng ta không ra phía bên ngoài đi dạo?” cô bé nói. = cô nàng đề nghị ra ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy làm việc một chút! = Còn về việc nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to bed. = It‘s (high/about) time you went to lớn bed.

(Đã cho tới lúc nhỏ đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu tạo Supposed khổng lồ V

It’s one’s duty to vì something⇔ S + be + supposed to vì chưng something

Ví dụ: It’s your duty lớn protect me.

↔ You are supposed to lớn protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng kết cấu would prefer và would rather

S + would prefer + sb + khổng lồ V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not lớn stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi ý muốn bạn không thức khuya. = Tôi thà rằng các bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu trúc prefer và would rather

S + prefer + doing st to doing st⇔ S + would rather + do st than vì chưng st

Ví dụ: I prefer staying at trang chủ to hanging out with him. = I would rather stay at home than hang out with him.

Xem thêm: Packettracer5 - Cisco Packet Tracer

(Tôi thích ở trong nhà hơn để đi chơi với anh ấy. = Tôi thà ở nhà còn hơn đi chơi với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong ngôi trường hợp công ty từ ở cả 2 câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us to lớn sleep.

(Bố tôi đã tắt TV để cửa hàng chúng tôi có thể ngủ. = ba tôi sẽ tắt TV để shop chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để các bạn phải tức bực về điều này. = Không có ích gì lúc bạn khó chịu về điều này.)

2. Một số kết cấu viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: vày you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn bao gồm biết về cấu trúc ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to vày sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed khổng lồ dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã thống trị để đào kênh Panama)

At no time + dạng hòn đảo ngữ: không khi nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vì chưng I think she loves me

(Không cơ hội nào tôi cho là cô ấy yêu thương tôi)

3. Phương pháp viết lại câu trong tiếng Anh

Để viết lại câu vào một thời hạn ngắn các bạn cần sưu tập và có tác dụng càng những mẫu câu càng tốt. Tiếp đến đọc đi đọc lại nhằm thuộc lòng các cấu trúc câu. Nên làm theo 4 bước dưới đây để đạt được hiệu quả tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu mang lại trước và nỗ lực hiểu trọn vẹn ý của câu đó. để ý đến phần đông từ khóa, S cùng V. Phân tích cấu trúc được thực hiện ở câu gốc.Bước 2: để ý những từ mang đến trước. Đưa ra ý tưởng phát minh viết lại câu áp dụng cách khác, kết cấu khác cơ mà vẫn giữ lại được ý cục bộ của câu mang đến trước.Bước 3: Viết câu mới. Chú ý đến: nhà ngữ và cồn từ mới, thì của câu mới, chú ý sự chuyển đổi của các cụm từ khớp ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và soát sổ lỗi

4. Một số trong những mẹo lúc làm bài xích tập viết lại câu trong tiếng Anh

*
Một số mẹo lúc làm bài xích tập viết lại câu trong tiếng Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là một trong những bài tập tiếng Anh thường xuyên thấy. Chúng ta có một số mẹo khi làm bài tập viết lại câu được nhiều người học tập tiếng Anh vận dụng như:

Dùng một cấu trúc trong giờ đồng hồ Anh cố định nào đó tương đồng về nghĩa với câu gốc.Chuyển tự thể thức dữ thế chủ động sang thể thức bị động.Chuyển trường đoản cú thể thức trực tiếp lịch sự thể thức loại gián tiếp.Về thì: cần viết cùng thì với câu đã đến trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại đề xuất tuân theo như đúng ngữ pháp của cấu tạo tiếng Anh được sử dụng. Một số cấu trúc cần lưu ý là: câu bị động, è cổ thuật, ước ao ứih cùng so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi xong xuôi phải không chuyển đổi nghĩa so với ban đầu.Ngoài ra còn phải chú ý tới câu hỏi sử dụng những liên tự như before, after giỏi for, since…

5. Bài bác tập viết lại câu bao gồm đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used khổng lồ play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from nam Dinh to lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the oto is thought to lớn be abroad.It takes four hours lớn drive from nam giới Dinh to Ha Noi.The rain was too heavy for you to go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đây là tổng hợp những cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (gamesbaidoithuong.com) hy vọng để giúp đỡ bạn tất cả thêm được nhiều kiến thức tuyệt và ngã ích. Chúc các bạn đạt điểm cao trong số kỳ thi sắp tới tới!