Bài tập xác định cụm danh từ

Danh từ là 1 trong số các từ loại quan trọng đặc biệt giúp cấu thành đa số văn bản, từ đối chọi giản cho đến phức tạp. Với nội dung bài viết hôm nay, Vietop nhờ cất hộ đến chúng ta phần tổng quan về danh trường đoản cú – cụm danh tự trong giờ đồng hồ Anh cũng giống như một số bài xích tập về danh từ – các danh từ, giúp chúng ta nắm vững hơn về từ một số loại này để hoàn toàn có thể sử dụng bọn chúng thành thành thục hơn trong những kỳ thi như IELTS, TOEIC, KET, … và cả trong giao tiếp hằng ngày.

Bạn đang xem: Bài tập xác định cụm danh từ


*
*
*

Danh từ quản lý ngữ

Mỗi câu đều phải sở hữu chủ ngữ, và chủ ngữ đó sẽ luôn luôn là danh từ. Khi thống trị ngữ, danh từ thường xuyên đứng sinh hoạt đầu câu cùng đứng trước hễ từ trong câu.

E.g.: Anna is very happy. (Anna vô cùng vui vẻ.)

Ta thấy Anna là nhà ngữ của câu này và cồn từ khớp ứng với Anna là khổng lồ be (is).

Danh từ làm tân ngữ

Danh từ bỏ cũng có thể làm tân ngữ trong câu. Tân ngữ có thể là tân ngữ trực tiếp (danh tự nhận hành vi do công ty thực hiện) hoặc tân ngữ con gián tiếp (danh từ nhấn tân ngữ trực tiếp). Khi nhập vai trò tân ngữ của đụng từ, danh trường đoản cú sẽ che khuất động từ.

E.g.: Give this pen lớn her. (Hãy gửi cây cây bút này cho cô ấy.)

Ta thấy danh trường đoản cú “pen” là tân ngữ trực tiếp (chịu ảnh hưởng tác động của hành vi “give”) với “her” là tân ngữ loại gián tiếp (người dìm lấy tân ngữ trực tiếp “pen”).

Danh từ hoàn toàn có thể làm tân ngữ của giới từ. Lúc đó, địa điểm của danh trường đoản cú sẽ lép vế giới từ.

E.g.: I have talked to my mom already. (Tôi đã nói chuyện với chị em tôi rồi.)

Ta thấy “my mom” là danh trường đoản cú đã làm tân ngữ mang lại giới từ “to”.

Danh từ thống trị ngữ và bửa ngữ cho nhau

Một kiểu sử dụng danh từ khác được hotline là bửa ngữ công ty ngữ – subject complement.

E.g.: Mr. Johnson is a doctor. (Ông Johnson là chưng sĩ.)

Bổ ngữ công ty ngữ thường xuyên theo sau các động từ links như to lớn be, become, hoặc seem. Như trong ví dụ như trên, danh từ bỏ “doctor” được sử dụng như một bửa ngữ đến chủ ngữ “Mr. Johnson”, cho biết ông ấy làm nghề gì.

Ngoài ta, ta còn tồn tại danh trường đoản cú làm vấp ngã ngữ đối tượng người tiêu dùng – object complement, chúng theo sau những động từ thể hiện việc tạo nên (make, create, etc.) hay đặt tên (name, pronounce, etc.)

E.g.: This is my dog. I named him Lulu. (Đây là chó của tôi. Tôi đặt tên nó là Lulu.)

Vị trí của danh từ trong câu

Đứng sau mạo từ: Danh từ rất có thể đứng sau phần lớn mạo tự như a, an, the. Mặc dù nhiên, đôi lúc đứng thân mạo từ và danh từ có thể có tính từ xẻ nghĩa thêm.

Đứng sau tính từ sở hữu: Danh từ rất có thể đứng sau một số trong những tính từ cài đặt như my, your, his, her, its, our, their, etc. Đứng thân tính từ cài đặt và danh từ song khi rất có thể có tính từ xẻ nghĩa thêm.

Đứng sau tự chỉ số lượng: Danh từ có thể đứng sau một vài từ chỉ số lượng như few, little, some, any, many, all, etc.

Đứng sau giới từ: Danh từ có thể đứng sau giới từ như in, on, at, of, for, etc. để xẻ nghĩa cho giới từ.

Đứng sau từ bỏ hạn định: Danh từ có thể đứng sau một số từ hạn định như this, that, these, those, both, etc.

Phân nhiều loại danh từGiống của danh từ

Trong giờ đồng hồ Anh, khi chuyển từ giống đực sang như là cái, một trong những danh từ sẽ thay đổi bằng cách…

Thêm đuôi -ess: host – hostess, lion – lioness, etc.Từ tương tự đực tất cả đuôi -er tuyệt -or thì ta sẽ vứt 2 đuôi này và thêm –ress: tiger – tigress, actor – actress, etc.Một số danh tự sẽ biến đổi chút ít trước lúc thêm đuôi -ess: Duke – duchess, master – mistress, etc.Một số ngoại lệ: nhân vật – heroine, czar – czarina, etc.Danh từ số ít với danh từ số nhiều

Danh từ số nhiều – plural nouns, không giống hệt như collective nouns, chúng sẽ đi với động từ ko thêm -s/-es. Nhiều danh từ số các trong giờ Anh có thể được chế tác ra bằng phương pháp thêm -s hoặc -es vào đuôi của danh từ số ít, mặc dù có rất nhiều trường vừa lòng ngoại lệ và các bạn sẽ phải học tập thuộc lòng bọn chúng để sử dụng.

E.g.: I have an apple. He has three apples. (Tôi tất cả một trái táo. Anh ấy có bố quả táo.)

There is one man here & three men there. (Có một người lũ ông ở chỗ này và cha người bầy ông nghỉ ngơi đó.)

Danh trường đoản cú đếm được với không đếm được

Danh từ đếm được – countable nouns là mọi danh từ có thể đếm được, trong cả khi số lượng rất có thể cao bất thường (như ất cả mọi fan trên thế giới chẳng hạn). Danh từ đếm được đang đi thuộc -s/-es/số nhiều bất nguyên tắc và có thể được áp dụng với a / an, the, some, any, some, a few, few với many.

E.g.: I have an apple. He has some apples. (Tôi tất cả một trái táo. Anh ấy tất cả vài quả táo.)

There is one man here and many men there. (Có một người lũ ông ở đây và những người lũ ông nghỉ ngơi đó.)

Danh từ không đếm được – uncountable nouns là nhiều loại danh từ nghỉ ngơi trạng thái hoặc con số không thể đếm được; hóa học lỏng (water, oil, milk, etc.) hoặc đa số thứ như air – ko khí, sand – cát hay trừu tượng hơn hoàn toàn như intelligence – sự thông minh, etc. Là cấp thiết đếm được. Chúng luôn được xem là số ít, và hoàn toàn có thể được áp dụng với some, any, a little, cùng much.

E.g.: I have some milk. (Tôi bao gồm một ít sữa.)

She doesn’t have much money. (Cô ta không có khá nhiều tiền.)

Cụm danh từ

Khác cùng với danh từ solo là danh trường đoản cú chỉ gồm một từ duy nhất. Nhiều danh từ, giỏi danh tự ghép là danh từ gồm hai hay những từ kết phù hợp với nhau. Các danh từ lúc kết hợp rất có thể viết bên dưới dạng nhị từ đơn lẻ hoặc vừa lòng lại thành một từ. Ta có một trong những cách tạo ra thành nhiều danh trường đoản cú cơ bản như sau:

noun+nounbasketball, bookstore
noun+verbsnowfall, haircut
noun+adjectivelime green, town square
noun+prepositional phraseson-in-law, lady-in-waiting
verb+nounsurfboard, swimsuit
preposition+nounonlooker, underworld
verb+prepositionlookout, go-between
adjective+nounblack box, hot dog

Bài tập về danh từ

Phần cơ bản

Bài 1: Underline the nouns or compound nouns in each sentence

In the summer, we often go khổng lồ the beach.The dining room in our hotel is quite near the swimming pool.Last month was my cousin’s birthday.Many birds fly to lớn the south in the winter.My brother bought me a new computer.Amy has pictures of a wolf spider, a horned beetle, và a praying mantis.Her dog gave birth lớn five xinh tươi little puppies.In the park, there are many trees.In a desert, both people and animals tìm kiếm for water holes.Give Mary this book, please.The teacher walked into the classroom.His cat is sleeping in front of the fireplace.That man was known for his intelligence.This old typewriter belongs to my grandfather.Our teams excel in football and basketball.

Bài 2: Change from singular to lớn plural form of these verbs

a foot → somean orange → somea box → somea watch → somea boy → somea cherry → somea piano → somean elf → somea woman → somea potato → somea tooth → somea child → some

Bài 3: Choose the correct answer

Are there _____ empty shops in your village?somemucha lot ofHow _____ people are coming lớn the party?somemuchmanyI drink _____ coffee.mucha lot ofmanyI haven’t got my camera, so I can’t take _____ photos.someanymuchI didn’t buy anything but _____ hat for my mother.aansomeHe hasn’t got _____ money.manymuchaI haven’t got _____ luggage.manysomeanyThere aren’t _____ hotels in this town.manymuchsomeI read _____ book last month.aansomeWe met _____ interesting people at the party.ananysome

Bài 4: Find the masculine or feminine size of these nouns.

Xem thêm: Security Check - Intellij Idea Keyboard Shortcuts

MasculineFeminine
founder
baron
giantess
prince
Jewess
heiress
priest
waiter
huntress
emperor

Bài 5: Choose the correct size of compound nouns

postoffice / post-office / post officeson in law / soninlaw / son-in-lawbase ball / baseball / base-ballwerewolf / were-wolf / were wolficecube / ice-cube / ice cubebook mark / bookmark / book-markdogpound / dog-pound / dog poundside-line / side line / sidelinefire place / fire-place / fireplacenewspaper / news-paper / news paperPhần nâng cao

Bài 6: Find the noun khung of these verbs

verb: suggest ⇒ noun: averb: advise ⇒ noun:verb: decide ⇒ noun: averb: compare ⇒ noun: averb: believe ⇒ noun:verb: trust ⇒ noun:verb: propose ⇒ noun: averb: marry ⇒ noun:verb: divorce ⇒ noun:verb: die ⇒ noun:verb: invent ⇒ noun: anverb: invite ⇒ noun: anverb: agree ⇒ noun: anverb: resign ⇒ noun: averb: pay ⇒ noun: a

Bài 7: Match the correct words from the box with each of the words below to lớn make compound nouns

bag ; ball ; beat ; board ; boat ; break ; burns ; dog ; fish ; head ; house ; lid ; moon ; overs ; power ; road ; snake ; stool ; time ; walk ; washer ; work

1. Day__________ The time in the morning when light first appears.

2. Dish__________ A machine for washing dishes.

3. Heart_________ Intense và overwhelming sorrow, grief.

4. Home_________ Schoolwork done out of lessons, especially at home.

5. Honey________ A holiday or trip was taken by a newly married couple.

6. Horse_________ The power exerted by a horse in pulling.

7. Jelly__________ A fish having a gelatinous umbrella-shaped toàn thân with trailing tentacles

8. Left___________ Food remaining from a previous meal.

9. Light__________ A tall structure topped by a powerful light.

10. Side__________ Facial hair that has grown down the side of a man’s face.

11. Side__________ A paved walkway.

12. Eye__________ The fold of skin over the eye.

13. Egg__________ An intellectual.

14. Bed__________ The time at which one goes khổng lồ bed.

15. Bill__________ A panel for the display of advertisement in public places.

16. Bull__________ An animal with a stocky body.

17. Soft__________ A variation of baseball.

18. Cross_________ A road that intersects another road.

19. Hand_________ A woman’s purse

20. Tug__________ A vehicle designed for towing or pushing larger vessels.

21. Rattle_________ A venomous animal.

22. Toad__________ An inedible or poisonous fungus.

Đáp án

Bài 1

In the summer, we often go lớn the beach.The dining room in our khách sạn is quite near the swimming pool.Last month was my cousin’s birthday.Many birds fly khổng lồ the south in the winter.My brother bought me a new computer.Amy has pictures of a wolf spider, a horned beetle, và a praying mantis.Her dog gave birth to lớn five dễ thương little puppies.In the park, there are many trees.In a desert, both people & animals search for water holes.Give Mary this book, please.The teacher walked into the classroom.His cat is sleeping in front of the fireplace.That man was known for his intelligence.This old typewriter belongs to my grandfather.Our teams excel in football và basketball.

Bài 2

a foot → some feetan orange → some orangesa box → some boxesa watch → some watchesa boy → some boysa cherry → some cherriesa piano → some pianosan elf → some elvesa woman → some womena potato → some potatoesa tooth → some teetha child → some children

Bài 3

a lot ofmanya lot ofanyamuchmanymanyasome

Bài 4

MasculineFeminine
founderfoundress
baronbaroness
giantgiantess
princeprincess
JewJewess
heirheiress
priestpriestess
waiterwaitress
hunterhuntress
emperorempress

Bài 5

post officeson-in-lawbaseballwerewolfice cubebookmarkdog poundsidelinefireplacenewspaper

Bài 6

suggestionadvicedecisioncomparisonbelieftrustproposalmarriagedivorcedeathinventioninvitationagreementresignationpayment

Bài 7

daybreakdishwasherheartbeathomeworkhoneymoonhorsepowerjellyfishleftoverslighthousesideburnssidewalkeyelideggheadbedtimebillboardbulldogsoftballcrossroadhandbagtugboatrattlesnaketoadstool

Luyện thi IELTS Vietop hi vọng với bài xích tập về danh trường đoản cú – cụm danh từ trên, Vietop đang giúp các bạn hệ thống lại và luyện tập thêm về danh từ bỏ – các danh trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh để có thể ứng dụng từ một số loại này vào trong tiếp xúc hằng ngày lẫn trong những kỳ thi quan trọng đặc biệt như THPTQG xuất xắc IELTS. Vietop chúc chúng ta học xuất sắc và hẹn chúng ta ở những nội dung bài viết sau nhé!