Bài Tập Viết Lại Câu Thì Hiện Tại Hoàn Thành Có Đáp Án

Thì hiện tại tại xong là trong số những thì đụng từ dễ dàng khiến chúng ta học giờ Anh chạm mặt khó khăn duy nhất về cấu tạo cũng như biện pháp sử dụng. Gọi được điều đó, ngày hôm nay, Luyện thi IELTS Vietop sẽ đem về cho chúng ta một số cấu tạo và bài tập viết lại câu Thì hiện tại hoàn thành nhé!


*
*

Bài 1: Rewrite sentences with the same meaning

The last time I wrote a letter was 5 years ago.When did you build the house?I last met him 3 days ago.She started working as an accountant 2 months ago.He began playing football when he was 6 years old.It’s been 2 years since the last time I went to lớn Ho chi Minh city.This is the first time I have seen such a beautiful girl.I haven’t been to nhật bản for 4 years.I have never eaten such a delicious cake like this before.I have learnt English for 10 years.How long have you had this car?They began studying Spanish when they were in grade 4.Mary hasn’t met her aunt since she was 8 years old.It’s been over 4 years since they left their homeland.The last time I spoke khổng lồ her was in 2010.They have lived here for 10 years.I have never read a detective story before.I last saw him when I was a student.How long has it since he graduated?When did you last see Peter?

Bài 2: Rewrite sentences with the same meaning

This is the first time she has eaten frog hotpot.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành có đáp án

→ She has not _______________________________________.

She began writing the report 45 minutes ago.

→ She has _______________________________________.

We knew each other when we were in grade 7.

→ We have _______________________________________.

This is the first time I have joined such a fantastic birthday party.

→ I haven’t _______________________________________.

This is the second time I have seen Harry Potter.

→ I have _______________________________________.

He started working as a teacher 30 years ago.

→ He has _______________________________________.

Is this your first visit lớn Vietnam?

→ Haven’t you _______________________________________?

He last sent me postcards when he was in France.

Xem thêm: Top 5 Game Đi Cảnh 2 Người Chơi, Những Game Hai Người Chơi Hay Nhất 2020

→ The last time _______________________________________.

The last time she met her parents was ages ago.

→ It’s ages _______________________________________.

She moved to lớn this city 6 months ago.

→ She has _______________________________________.

Have you done this before?

→ Isn’t this _______________________________________.

She has taught the children in S.O.S village for 2 years.

→ She started _______________________________________.

How long is it since you bought this bicycle?

→ When _______________________________________?

When did you last phone her?

→ How long _______________________________________.

I last ate eel soup when I was in Vietnam.

→ I haven’t _______________________________________.

Bài 3: Rewrite sentences with the same meaning

Theresa has watered the flowers for 2 hours. (2 hours ago)Is this your first visit lớn a church? (Haven’t)She has washed the oto for 30 minutes. (30 minutes ago)I last took a bath 2 days ago. (last time)She began living in Tokyo when she was a child. (since)This is the most delicious cake I have eaten. (never)When did you start playing the piano? (How long)How long has he used the computer? (When)Tommy began collecting stamps in 2014. (since)This is the most boring film I’ve ever seen. (never)

Đáp án

Bài 1: Rewrite sentences with the same meaning

I haven’t written a letter for 5 years.How long have you built the house?It’s been 3 days since the last time I met him.She has worked as an accountant for 2 months.He has played football since he was 6 years old.I last went to lớn Ho bỏ ra Minh đô thị 2 years ago.I have never seen such a beautiful girl.The last time I went to japan was 4 years ago.This is the first time I have eaten such a delicious cake like this.I started/began learning English 10 years ago.When did you buy this car?They have studied Spanish since they were in grade 4.The last time Mary met her aunt was when she was 8 years old.They left their homeland over 4 years ago.I haven’t spoken to lớn her since 2010.It’s been 10 years since they lived here.This is the first time I read a detective story.I haven’t seen him since I was a student.When did he graduate?How long has it been since you last saw Peter?

Bài 2: Rewrite sentences with the same meaning

She has not eaten frog hotpot before.She has written the report for 45 minutes.We have known each other since we were in grade 7.I haven’t joined such a fantastic birthday tiệc nhỏ before.I have seen Harry Potter twice.He has worked as a teacher for 30 years.Haven’t you visited Vietnam before?The last time he sent me postcards was when he was in France.It’s been ages since she last met her parents.She has moved to lớn this city for 6 months.Isn’t this the first time you have done this?She started teaching the children in S.O.S village 2 years ago.When did you buy this bicycle?How long is it since you last phoned her?I haven’t eaten eel soup since I was in Vietnam.

Bài 3: Rewrite sentences with the same meaning

Theresa started watering the flowers 2 hours ago.Haven’t you visited a church before?She began washing the car 30 minutes ago.The last time I took a bath was 2 days ago.She has lived in Tokyo since she was a child.I have never eaten such a delicious cake before.How long have you played the piano?When did he buy the computer?Tommy has collected stamps since 2014.I have never seen such a boring film before.

Không biết sau khi luyện tập những dạng bài xích tập viết lại câu Thì hiện tại hoàn thành, các bạn đã nắm vững các cấu trúc trong bài học ngày hôm nay chưa nhỉ? mong muốn rằng nội dung bài viết hôm nay của Vietop đã giúp cho bạn hiểu sâu hơn về cách dùng tương tự như các giải pháp làm bài tập viết lại câu của thì lúc này hoàn thành. Chúc các bạn học xuất sắc môn giờ Anh!