Bài Tập Về To V Và Ving Có Đáp Án

Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (83.56 KB, 7 trang )


ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

BÀI TẬP V-ING VÀ to V CÓ ĐÁP ÁN

Exercise 1. Give the correct khung of the word in brackets.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và ving có đáp án

1. They are used to lớn (prepare) _______ new lessons.

2. By (work) _______ day & night , he succeeded in ( finish) _______ the job in time.3. His doctor advised him (give) _______up (smoke)_______.

4. Please stop (talk)_______. We will stop (eat) _______lunch in ten minutes.5. Stop (argue) _______and start (work) _______.

6. I lượt thích (think) _______carefully about things before (make) _______decision.7. Ask him (come) _______in. Don"t keep him (stand) _______at the door.8. Did you succeed in (solve) _______the problem?

9. Don’t forget (lock)_______ the door before (go)_______ to bed.

10. Don’t try (persuade) _______ me . Nothing can make me (change)_______ my mind.

Exercise 2: Chia những động từ vào ngoặc sau đây thành dạngTo V hoặc V-ing


(2)

3. Mary helped me ________ (repair) this tín đồ and _______ (clean) the house.4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.7. Before ________ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) lớn music before _____ (go) to lớn bed.9. This robber admitted ______ (steal) the red điện thoại phone last week.10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes and shoes.12. Vày you have any money ________ (pay) for the hat?13. Would you like ________ (visit) my grandparents in Paris?14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used to ________ (cry) when he faces his difficulties.17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vì chưng it?19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

Xem thêm: Luận Tử Vi Tuổi Nhâm Thân Năm 2021 Nữ Mạng, Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Thân 1992 Nữ Mạng Năm 2021


(3)

Exercise 3: Tìm cùng sửa lỗi không đúng trong câu dưới (nếu có)

1. Yesterday, Minh didn’t want khổng lồ coming to the theater with them because he hadalready seen the film.

2. My brother used to lớn running a lot but he doesn’t vì chưng it usually now.

3. They’re going lớn have a small các buổi tiệc nhỏ celebrating their house at 7 p.m tomorrow.4. Wind tried lớn avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.

Exercise 4: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa không đổi

1. It isn’t necessary to lớn play football with my best friends today.➔ You don’t ________________________________________.2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …➔ Thanh wastes …

4. Hanh said khổng lồ him: “Remember to lớn close all the window & turn off the lights beforegoing out”.


(4)

➔ Linh told him ___________________________________.

Đáp án bài bác tập to V Ving

Exercise 1. Give the correct size of the word in brackets.

1 - preparing

2 - working – finishing3 - to give up – smoking4 - talking – to eat5 - arguing – khổng lồ work6 - to think – making7 - khổng lồ come – standing8 - solving


9 - to lock – going10 - to persuade

Exercise 2:

1. Phái mạnh suggested ____talking____ (talk) the children khổng lồ school yesterday.(cấu trúc Suggest + Ving)


(5)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this fan and ____clean___ (clean) the house.(cấu trúc Help + sb + Vinf)

4. We offer ____to make____ (make) a plan.(cấu trúc Offer + lớn Vinf)

5. We required them ___to be_____ (be) on time.(cấu trúc Require + sb + lớn Vinf)

6. Kim wouldn’t recommend him ____to go___ (go) here alone.(cấu trúc Recommend + sb + khổng lồ Vinf)

7. Before ____going____ (go) lớn bed, my mother turned off the lights.(cấu trúc Before + Ving)

8. Minh is interested in ____listening____ (listen) lớn music before ___going__ (go) tobed.

(cấu trúc “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red di động phone last week.(cấu trúc Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her car.(cấu trúc S + spend + time/money + Ving…)


(6)

(cấu trúc It takes + sb + time/money + to lớn Vinf…)

12. Vì you have any money ____to pay____ (pay) for the hat?(cấu trúc Have + khổng lồ Vinf)

13. Would you like ____to visit____ (visit) my grandparents in Paris?(cấu trúc Would you lượt thích + to lớn Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.(cấu trúc Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used to lớn ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.(cấu trúc tobe used khổng lồ + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.(cấu trúc Stop + Ving)

18. Will she remember ____to collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners orshall I vị it?

(cấu trúc Remember + khổng lồ Vinf)


(7)

20. Hung stopped ___to eat___ (eat) meat yesterday.
(cấu trúc Stop + to lớn Vinf)

Exercise 3:

1. Lớn coming lớn come (want + to lớn Vinf)➔2. Running run (use + to lớn Vinf)➔

3. Celebrating to celebrate (have + lớn Vinf)➔4. To lớn avoiding khổng lồ avoid (try + to lớn Vinf)➔5. Post to post (forget + lớn Vinf)➔

Exercise 4:

1. You don’t have khổng lồ play football with my best friends today.2. You suggested visiting her parents the next week.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.➔ It takes Thanh 3 hours a day to bởi the homework.➔ Thanh wastes 3 hours a day doing the homework.

4. Hanh khô reminded lớn close all the window & turn off the lights before going out .5. Linh told him not to repair her bicycle.


Tài liệu liên quan


*
Giải bài tập kết toán tài chính bởi tiếng anh 8 5 77
*
lý thuyết và bài xích tập Thì hiện tại tại tiếp nối Tiếng Anh lớp 6 10 1 23
*
kim chỉ nan và bài tập thì hiện nay tại tiếp diễn tiếng anh lớp 6 10 3 54
*
*
bài tập thì hiện nay tại tiếp nối tiếng anh 6 755 9
*
Thì lúc này đơn trong tiếng anh cấu trúc, biện pháp dùng và bài xích tập 8 694 1
*
*
tổ chức công tác kế toán tại những bệnh viện nhiều khoa trung ương trên địa phận thành phố hà nội trong đk tự nhà tài chính tt giờ anh 28 20 0
*
sở hữu Giải SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 7: That"s my school - giờ đồng hồ Anh 3 Unit 7 That"s my school| Giải sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh Unit 7 lớp 3 5 100 0
*
tải Trắc nghiệm giờ Anh lớp 3 Unit 12 This is my house - giờ Anh 3 Unit 12 This is my house| bài tập Unit 12 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3 có đáp án 4 92 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(10.79 KB - 7 trang) - Tải bài tập giờ đồng hồ Anh về to V và V-ing bao gồm đáp án - bài tập to lớn V Ving gồm đáp án
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×