BÀI TẬP TƯƠNG LAI ĐƠN VÀ TƯƠNG LAI GẦN

Thì tương lai solo (will) cùng tương lai ngay gần (be going to) trong giờ đồng hồ Anh tuy thông dụng nhưng lại dễ dàng khiến nhiều người nhầm lẫn lúc sử dụng. Với bài viết ngày hôm nay, Vietop đã cùng các bạn ôn lại đông đảo điểm khác biệt giữa thì tương lai đơn và tương lai ngay gần thông qua một trong những bài tập thì tương lai solo và tương lai ngay sát nhỏ. Mời chúng ta tham khảo qua nhé!


Tổng quan tiền về thì tương lai đối chọi và sau này gần

TƯƠNG LAI ĐƠN (WILL)TƯƠNG LAI GẦN (BE GOING TO)
Công thức to beKhẳng định: S + will + be + …Phủ định: S + won’t/will not + be + …Nghi vấn: Will + S + be + …?Khẳng định: S + be + going to lớn be + …Phủ định: S + be not + going to be + …Nghi vấn: Be + S + going lớn be + …
Công thức hễ từ thườngKhẳng định: S + will + V + …Phủ định: S + won’t/will not + V + …Nghi vấn: Will + S + V + …?Khẳng định: S + be going to + V + …Phủ định: S + be not going lớn + V + …Nghi vấn: Be + S + going to lớn + V …?
Cách dùngDiễn tả một hành vi sẽ triển khai trong tương lai nhưng không tồn tại kế hoạch tự trước (quyết định ở thời gian nói).Ý kiến cá thể về một điều xảy ra trong tương lai (không có bởi chứng) hoặc một yêu cầu, lời mời hoặc hứa hẹn hẹn.

Bạn đang xem: Bài tập tương lai đơn và tương lai gần

Diễn tả một hành vi sẽ thực hiện trong tương lai cơ mà đã có kế hoạch từ trước.Diễn tả một điều chuẩn bị xảy ra phụ thuộc bằng triệu chứng hiện tại.
Ví dụWe are out of milk? I will buy some.(Ta không còn sữa rồi ư? Tôi sẽ cài đặt một ít.)I think it will be a nice day tomorrow. (Tôi nghĩ mai sẽ là 1 ngày đẹp trời.)Will you close the door? (Bạn sẽ đóng cửa chứ?)I know we are out of milk. I am going to buy some. (Tôi biết ta đã mất sữa. Tôi vẫn đi download một ít.)Look at the sky. It’s going to lớn rain soon. (Nhìn trời kìa. Trời đang mưa sớm thôi.)

*
*

Bài 1: Fill in the blank with Will or Be going to in its correct form

Have you got any plans for tomorrow?Yes, I _________ visit my grandparents.Why is she learning Spanish?She _________ travel to lớn Spain.We are thirsty.Wait here. I _________ get some water.Meat or fish?I _________ have some fish, please.What do you want the keys for?I _________ close the door.If you don’t take a taxi, you _________ arrive on time.Why do you want so many oranges?I _________ make an orange juice.Oh! I haven’t got enough money lớn pay!Don’t worry. I _________ lend you some.We need one more player._________ you play with us tomorrow?Why are you switching on the TV?I _________ watch a football match.

Bài 2: Choose the correct answer

I feel dreadful; I ____ be sick.am going towillboth (cả 2 đông đảo dùng được)Tonight, I ____ stay in- I’ve rented a video.am going towillbothIf you have any problems, don’t worry; I ____ help you.am going towillbothI completely forgot about it. Give me a moment; I ____ bởi it now.am going towillbothLook at those clouds- it ____ rain any minute now.is going towillbothThe weather forecast says it ____ snow tomorrow.is going towillbothThat’s the phone- I ____ answer it.am going towillbothThanks for the offer, but I’m OK; Shane ____ help me.is going towillbothWhere are you going?I am going lớn see a friend.I’ll see a friend.Tea or coffee?I’m going to have tea, please.I’ll have tea, please.

Bài 3: Complete the sentences using Will or Be going to lớn in its correct form

Philipp __________ 15 next Wednesday. (to be)They __________ a new computer. (to get)I think my mother __________ this CD. (to like)Paul’s sister __________ a baby. (to have)They __________ at about 4 in the afternoon. (to arrive)Just a moment. I __________ you with the bags. (to help)In 2025 people __________ more hybrid cars. (to buy)Marvin __________ a buổi tiệc nhỏ next week. (to throw)We __________ to Venice in June. (to fly)Look at the clouds! It __________ soon. (to rain)

Bài 4: Choose the correct answer

‘I haven’t got my phone.’ ‘That’s OK. I’ll lend/I am going lớn lend you mine.’It’s Julia’s birthday next week, so we’ll buy/we’re going khổng lồ buy her some flowers.Will you lend me £10? I promise I’ll give/I am going to give it back to lớn you tomorrow.We’ll have/We’re going to lớn have a barbecue tomorrow. It’s all planned, so I hope it won’t rain.‘Jim’s starting university tomorrow.’ ‘What will he/is he going lớn study?’You won’t like/you are not going to like that film. It’s very frightening. Let’s choose another one.Do you think they’ll like/you are going to lượt thích the presents we got for them?Look! The coach will leave/is going khổng lồ leave! Run or we’ll miss it.

Bài 5: Fill in the blank with Will or Be going to lớn in its correct form

1. A: We don’t have any bread.

B: I know. I __________________ get some from the shop.

2. A: We don’t have any bread.

B: Really? I __________________ get some from the cửa hàng then.

3. A: Why bởi vì you need to lớn borrow my suitcase?

B: I __________________ visit my mother in Scotland next month.

4. A: I’m really cold.

B: I __________________ turn the heating on.

5. A: Are you going to lớn John’s tiệc ngọt tonight?

B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.

6. A: What are your plans after you leave university?

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.

7. (The phone rings)

A: I __________________ get it!

8. A: Are you ready to order?

B: I can’t decide … Okay, I __________________ have the steak, please.

Xem thêm: Phần Mềm Misa 2012 Full Crack, Download Phần Mềm Kế Toán Misa Sme

9. A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

B: Sorry. I __________________ go to lớn the library. I’ve been planning lớn study

all day.

10. A: Why are you carrying a hammer?

B: I __________________ put up some pictures.

Đáp án

Bài 1

am going tois going towillwillam going towon’tam going towillWillam going to

Bài 2

am going toam going towillwillis going tobothwillbothI am going khổng lồ see a friend.I’ll have tea, please.

Bài 3

Philipp will be 15 next Wednesday.They are going lớn get a new computer.I think my mother will like this CD.Paul’s sister is going lớn have a baby.They will arrive at about 4 in the afternoon.Just a moment. I will help you with the bags.In 2025 people will buy more hybrid cars.Marvin is going lớn throw a tiệc nhỏ next week.We are going khổng lồ fly khổng lồ Venice in June.Look at the clouds! It is going lớn rain soon.

Bài 4

I’ll lendwe’re going to lớn buyI’ll giveWe’re going khổng lồ haveis he going towon’t likeThey’ll likeis going to lớn leave

Bài 5

1. A: There’s no milk.

B: I know. I’m going lớn get some from the shop.

2. A: There’s no milk.

B: Really? I’ll get some from the shop then.

3. A: Why vì you need to borrow my suitcase?

B: I’m going to visit my mother in Scotland next month.

4. A: I’m really cold.

B: I’ll turn the heating on, then.

5. A: Are you going to John’s các buổi tiệc nhỏ tonight?

B: Yes. Are you going too? I’ll give you a lift.

6. A: What are your plans after you leave university?

B: I’m going to work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.

7. (The phone rings)

A: I’ll get it!

8. A: Are you ready lớn order?

B: I can’t decide … Okay, I’ll have the steak, please.

9. A: Are you busy tonight? Would you lượt thích to have coffee?

B: Sorry. I’m going lớn go khổng lồ the library. I’ve been planning lớn study all day.

10. A: Why are you carrying a hammer?

B: I’m going to put up some pictures.

Hy vọng sau khi dứt các bài bác tập trên, các bạn đã củng cố gắng được kiến thức về cách phân biệt thì tương lai đối kháng (will) với tương lai gần (be going to) vào ngữ pháp giờ đồng hồ Anh để thực hiện chúng thành thục hơn. Chúc các bạn học tốt!