Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11

Từ vựng chỉ khoảng cách giữa các thế hệ (attitude, compare, conflict, conservative,…). Ngữ âm bí quyết đọc âm dũng mạnh và âm yếu đuối của tự nối trong câu. Ngữ pháp động từ khuyết thiếu: buộc phải (should, ought to, had better) và cần phải (must, have to). Phân minh sự khác biệt về nghĩa của các động từ khuyết thiếu có thể xuất hiện trong các đề thi.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11

Unit 2. Relationships

Từ vựng chỉ những mối quan hệ (romance, argue, counsellor, date, divorce,…). Ngữ âm bí quyết phát âm dạng rút gọn của danh từ/ đại từ bỏ và động từ (I’ve, she’s, they’d, we’re, won’t,…). Ngữ pháp đụng từ tình thái (appear, seem, feel, become, taste,…). Kết cấu câu chẻ: It is/ was +… + that + S + V.

Unit 3. Becoming Independent

Từ vựng chỉ sự trở nên chủ quyền và tính từ diễn đạt đặc điểm của việc trở buộc phải tự lập (confident, decisive, cope with, determined,…). Ngữ âm nối âm thân phụ âm với nguyên âm. Ngữ pháp dạng khổng lồ V của rượu cồn từ sau phần đông tính từ cùng danh từ. đề nghị ghi nhớ các tính từ và danh từ bỏ được theo sau vì to V.

Unit 4. Caring for Those in Need

Từ vựng chỉ sự giúp sức người khác và các hoạt động cộng đồng (charity, community, disability,...). Sự nuốt âm của các âm yếu ớt trước /l/, /n/, /r/. Thì thừa khứ 1-1 (Ved/V2) cùng hiện tại xong xuôi (have/has Ved/V3). Yêu cầu phân biệt và ghi ghi nhớ công thức liên hệ giữa thì quá khứ đơn và hiện nay tại xong xuôi (S + have/has Ved/V3 + since + S + Ved/V2).

Unit 5. Being Part of ASEAN

Từ vựng về tổ chức triển khai ASEAN – hiệp hội cộng đồng các đất nước Đông phái nam Á (association, behaviour, benefit, charter,…). Ngữ âm ngữ điệu tăng lên giảm xuống của câu trong giờ Anh. Ngữ pháp phần đa động từ bỏ được theo sau bởi V-ing (gerund) và rượu cồn từ tính thái (state verbs). Yêu cầu ghi nhớ phần đa động từ phổ cập được theo sau bởi vì V-ing và phần đông động từ bỏ tình thái phổ cập vì đó là điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt trong lịch trình phổ thông.

Xem thêm: Kể Câu Chuyện Chàng Trai Làng Phù Ủng ", Tập Làm Văn

Unit 6. Global Warming

Từ vựng chỉ sự nóng dần lên của Trái Đất (global warming, greenhouse effects, ecosystem, …). Ngữ âm ngữ điệu lên nghỉ ngơi cuối câu trong thắc mắc Yes/ No và câu hỏi lặp lại. Ngữ pháp danh rượu cồn từ dứt (having Ved/P2) hay được dùng giữa những trường hợp tương tự như V-ing. Đây là vấn đề ngữ pháp không thịnh hành trong giờ Anh phổ thông.

Unit 7. Further Education

Từ vựng chỉ về giáo dục và đào tạo cấp sau trung học tập (academic, abroad, admission, bachelor,…). Ngữ âm ngữ điệu trở lại ở cuối trong thắc mắc Wh-word. Thì hiện tại kết thúc (have/has Ved/P2) và hiện tại kết thúc tiếp diễn (have/has been V-ing). Cần để ý phân biệt cách áp dụng của nhì thì này: hiện tại xong nhấn mạnh tác dụng - hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn nhấn mạnh quá trình.

Unit 8. Our World Heritage Sites

Từ vựng về các điểm di sản nhân loại (heritage site, authentic, citadel, complex, cave,…). Ngữ âm ngữ điệu trong câu hỏi lựa chọn với “or”. Ngữ pháp rút gọn gàng mệnh đề quan hệ nam nữ dạng V-ing (chủ động), Ved/P2 (bị động) cùng to V(số trang bị tự, đối chiếu nhất,…). Chú ý ngữ cảnh với nghĩa của câu nhằm định đúng dạng của động từ đề xuất rút gọn.

Unit 9. Cities of the Future

Từ vựng chỉ các thành phố sau này (city weller, infrastructure, inhabitant, liveable,…). Ngữ điệu trong câu hỏi đuôi. Ngữ pháp thắc mắc đuôi (cần ghi nhớ những trường hợp đặc trưng của câu hỏi đuôi). Câu điều kiện loại 0: If + S + V(hiện tại đơn), S + V(hiện tại đơn). Câu điều kiện và thắc mắc đuôi là ngữ pháp quan trọng đặc biệt và phổ biến trong chương trình tiếng Anh phổ thông.

Unit 10. Healthy Lifestyle and Longevity

Từ vựng chỉ lối sống an lành và tuyệt kỹ để vĩnh cửu (life expectancy, diet, meditation, remedy,…). Ngữ điệu trong câu mời, đề nghị, yêu mong lịch sự, sự không chắc chắn là và sự ngạc nhiên. Ngữ pháp câu trần thuật với V-ing (accuse of, blame for, apologize for,…), lớn V (promise, offer, agree, expect,…) và tường thuật câu đk (loại 1 lùi thì, nhiều loại 2 cùng 3 duy trì nguyên). Câu tường thuật là điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng và phổ cập cần nắm chắc.