BÀI TẬP TIẾNG ANH NÂNG CAO LỚP 5

Đề thi tu dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5mà gamesbaidoithuong.com giới thiệu đến cha mẹ và những quý thầy cô dưới đây là những đề thi thuộc bộ sưu tậpđề thi giờ Anh lớp 5 dành riêng cho trẻ có chuyên môn tiếng Anh từ khá trở lên.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh nâng cao lớp 5


Mặc dù có rất nhiều nguồn tìm hiểu thêm tiếng Anh dành riêng cho bé khác nhau vào việc tu dưỡng học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 5 nhưng hầu như tài liệu trên các trang web học tiếng Anh trẻ em online vẫn rất được ưa chuộng khá nhiều. .. Một số trong những mẫu đề thi bồi dưỡng tiếng Anh lớp 5 được mang từ sách giáo khoa, sách tài liệu từ những năm trước hình như không còn tương thích trong các phương thức dạy tiếng Anh lớp 5 trong thời hạn gần đây.

Trên thực tế, vấn đề bồi chăm sóc học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 5 đề nghị phải đáp ứng một lượng kỹ năng rất lớn, không đối chọi thuần là từ bỏ vựng, ngữ pháp mà nhỏ nhắn còn đề xuất hiểu được ý nghĩa của từng cấu tạo câu vào các thắc mắc đó. Đặc biệt, nhỏ bé cũng phải nắm rõ cách chia động từ, phương pháp chia kết cấu câu làm sao để cho thật hòa hợp lý. Bởi thế, trong những lúc ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5, cha mẹ cần nên thật xem xét từng kỹ năng sao cho bài toán học của bé xíu thật hiệu quả.

*

Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5

Đề thi tu dưỡng học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 5

Đề thi bồi chăm sóc học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 5 cho nhỏ bé lần này, yêu cầu tất cả những năng lực nói trên,. Duy chỉ có tài năng Nghe và Nói sẽ được vận dụng trong các đề thi giờ Anh lớp 5 khác của gamesbaidoithuong.com. Trong mẫu đề thi học sinh giỏi tiếng Anh này, nhỏ nhắn sẽ học tập những kỹ năng phản xạ bằng phương pháp khoanh tròn và lựa chọn các đáp án đúng, bố trí và vấn đáp các thắc mắc sao đến hợp lý. Qua đó, việc bồi dưỡng tiếng Anh lớp 5 đang được cải thiện đáng kể.

I . Chọn đáp án tương thích nhất (A,B,C,or D)để xong các câu sau . (Ghi lời giải vào ô trả lời bên dưới bài tập).( 2,0 ms)

1. Nam______English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

2. We go to lớn school at ______ in the morning.

A. A quarter to seven B. Seven lớn a quarter C. Seven quarter D. A quarter seven to

3. Bởi vì children have math on Monday ? -……………….

A. Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have

4. Mr. Phái nam gets up at 7.00 & eats ______

A. A big breakfast B. The big breakfast C. Big breakfast D. A breakfast big

5. Is her school ______the park ?

A. In front of B. Next C. In front khổng lồ D. Near to

6. Is this her______?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. Tung likes ______ weather because he can go swimming.

A. Hot B. Cold C. Windy D. Foggy

8. ______straight across the road.

A. Don’t run B. Not run C. No run D. Can’t run

9. I hope the ______ can repair our oto quickly.

A. Mechanic B. Reporter C. Architect D. Dentist

10. The Bakers ______ dinner at the moment.

A. Is having B. Are having C. Eating D. Is eating

YOUR ANSWERS

1. .................

2. .................

3. .................

4. .................

5. .................

6. .................

7. .................

8. .................

9. .................

10. ...............


II. Mang đến dạng đúng của từ, đụng từ trong ngoặc. (3ms)

Example: 0. Phong ( get ) up at 5 o’clock. getà gets

1. My brother (1)( not live) in Hanoi. He (2)(live) in Ho đưa ra Minh City.

2. Our school (3)( have) a small garden. There(4) ( be) many flowers in it.

3. What time your son(5) ( get up) every morning ?

4. Your parents(6) ( go ) to work every day ?

5. Nam (7)( wash) his face at 6.15.

6. We (8)( not have) breakfast at 6.30 every morning.

7. She can (9)(speak)............. English.

8. He(10) (eat) ............... A lot of meat?

9. Where Mai (11)(be) ........... Now? She(12) (play) ......................... In the garden.

10. Look! She (13)(come)..................

11. What there (14)(be) (15)(drink) ............for dinner?

YOUR ANSWERS

1. .......................

2. …………

3. …………

4. …………

5. …………

6. …………

7. …………

8. …………

9. …………

10. ....................

11. ....................

12. ....................

13. ....................

14. ....................

15. ....................

Xem thêm: Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8 Có Đáp Án, Phương Pháp Cân Bằng Phương Trình Hóa Học


III. Đọc đoạn văn sau, chọn đáp án thích hợp nhất cho mỗi chỗ trống (2ms)

I live in a house near the sea. It is ...(1)... Old house, about 100 years old and...(2)... Very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... No bathroom. The bathroom is down stairs ... (4)... The kitchen và there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... The house. The garden...(6)... Down to lớn the beach và in spring & summer...(7)... Flowers every where. I lượt thích alone...(8)... My dog, Rack, but we have a lot of visitors. My thành phố friends often stay with...(9)...

I love my house for... (10)... Reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

1.

A. A

B. An

C. The

D. Any

2.

A. It's

B. It

C. There's

D. They're

3.

A. And

B. Or

C. But

D. Too

4.

A. Between

B. Next

C. Near to

D. Next to

5.

A. In front

B. Front of

C. Of front in

D. In front of

6.

A. Go

B. Going

C. Goes

D. In goes

7.

A. These are

B. They are

C. There are

D. Those are

8.

A. For

B. Of

C. On

D. With

9.

A. Me

B. I

C. My

D. I'm

10.

A. A

B. Any

C. Many

D. A lot

YOUR ANSWERS

1. .......................

2. …………

3. …………

4. …………

5. …………

6. ……………

7. …………

8. …………

9. …………

10. …………


IV. Điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong khúc văn sau: (2ms)

My brother lives in HCMC. He -(1)- a teacher of math. He goes to work ...(2)... Monday to Saturday. The school starts ...(3)...7.00 in the morning & ...(4)...at eleven fifty. After work, he comes back ...(5)...and has lunch at ...(6)...quarter past twelve. In the afternoon, he ...(7)...the housework and plays games. In the ...(8)...after dinner he watches T.V or...(9)...books. He goes to bed at half ...(10)... Eleven.

YOUR ANSWERS

1. .......................

2. ……………

3. ……………

4. ……………

5. ……………

6. ……………

7. ……………

8. ……………

9. ……………

10. ……………


V. Đọc đoạn văn sau, xong bảng nắm tắt tin tức bên dưới: (2ms)

I’m Linh, Pham Thuy Linh. I am a new student of 7A class in Nguyen Du Secondary School. I am thirteen và I come from Hoa Binh. I have a brother và a sister. They are 500 students at a high school in Hoa Binh. I live with my aunt at 20 Le Loi Street. She often brings me to school by motorbike every day. It is more than two kilometers from my aunt’s house khổng lồ my school. It takes us ten minutes lớn go there. My telephone number is 5871374.

SURVERY FORM

Family name: ………...…………

Name(s): ………………………………

Age: ……………………………

Grade: ..................……………………

School: ......……………………………

Brothers and sister:………..………

Address……………………………

Telephone number: ……….......…

Distance…………………..………

How to lớn travel: ...............……

Time: ten minutes


VI. Đoạn văn sau có 10 lỗi sai. Tìm cùng sửa lỗi sai: (2ms)

Example: live à lives

Miss Lien live in a small house on Hanoi. She teaches English at a school there. She usually is breakfast in seven in the morning và she has dinner at twelve o'clock in the canteen of the school. She teaches his students in the morning. She teaches them dialogues on Wednesdays to Fridays. On Mondays, she teach them grammar. On the evening, she usually stays at trang chủ and listens books. She sometimes goes lớn the movie theatre. She always go khổng lồ bed at ten o'clock.

YOUR ANSWERS

1. .......................

2. …………

3. …………

4. …………

5. …………

6. …………

7. …………

8. …………

9. …………

10. ....................

11. ....................

12. ....................

13. ....................

14. ....................

15. ....................


VII. Viết lại các câu sau sao cho ý nghĩa không đổi ban đầu với từ sẽ cho:(2ms)

1. Does Phong’s school have forty classrooms ?

→ Are …………………………………………………………...

2. Phuong has a brother, Nam.

→Phuong is …………………………………………….………

3. My father usually drives to lớn work.

→My father usually goes ………………………………….…

4. This house is small.

→ It is ............................................................................................

5. The bookstore is to the right of the toystore.

→ The toystore .............................................................................

VIII. Sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh:(2ms)

1. House/ a/ Minh/ lake/ a/ lives/ in/ near.

………………………………………………………………………

2. Yard/ front/ school/There/ big/ of/ is/ our/ in/ a.

………………………………………………………………………

3. Many/ right/ the/ museum/ Are/ flowers/ the/ there/ to/ of/?

………………………………………………………………………

4. Next/ photocopy/ What/ store/ there/ the/ is/ lớn /?

………………………………………………………………………

5. Hospital/ father/ in/ the/ city/ My/ a/ works/ in.

………………………………………………………………………

6. There/ family/ many/ in/ are/ How/ Linh’s/ people/ ?

………………………………………………………………………

7. His/ friend/ in/ family/ My/ Hanoi/ doesn’t/ with/ live.

………………………………………………………………………

8. Brushes/ six/ gets/ her/ o’clock/ Hoa/ at/ up/ teeth/ and.

………………………………………………………………………

9. On/ floor/ classroom/ the/ is/ Our/ first.

………………………………………………………………………

10. Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

………………………………………………………………………

IX. Viết một quãng văn ngắn (khoảng 80 mang đến 100 trường đoản cú ) kể về gia đình của em: (3ms)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nếu có bất kể câu hỏi như thế nào về đề thi bồi dưỡng học sinh tốt tiếng Anh lớp 5 bên trên đây, phụ huynh với thầy cô rất có thể liên hệ tại gamesbaidoithuong.com nhằm được support và tìm hiểu thêm tận tình nhất. Vấn đề học tập của tiếng Anh trẻ con em không thật khó giả dụ như người triết lý cho bé bỏng chọn đúng luồng tài liệu.