Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 10

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 10: Our houses in the future - kết nối tri thức

Trọn bộ giải thuật sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám đít chương trình sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về bên trong SBT giờ Anh 6 thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 10

*

A. Pronunciation (trang 26 SBT tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Mark the bức xúc on the words. Then say the words aloud (Đánh vệt trọng âm những từ. Tiếp nối nói khổng lồ chúng)

1. Housework

2. Farmer

3. Standard

4. Object

5. Busy

6. Homework

7. Father

8. Mountains

9. Project

10. Pretty

Đáp án:

1. ‘housework

2. ‘farmer

3. ‘standard

4. ‘object

5. ‘busy

6. ‘homework

7. ‘father

8. ‘mountains

9. ‘project

10. ‘pretty

Dịch:

1. Housework

(công vấn đề nhà)

2. Farmer

(nông dân)

3. Standard

(tiêu chuẩn)

4. Object

(vật thể)

5. Busy

(bận rộn)

6. Homework

(bài tập)

7. Father

(bố)

8. Mountains

(núi)

9. Project

(dự án)

10. Pretty

(đẹp, tuyệt)

Exercise 2. Read the sentences và underline the two-syllable words with the găng tay on the first syllable. Then mark (') the găng tay on the word (Đọc các câu cùng gạch chân những từ bao gồm hai âm tiết với trọng âm sinh sống âm ngày tiết đầu tiên. Sau đó khắc ghi (') trọng âm bên trên từ)

1. The children will have a wireless TV in their future house.

2. The robots will help her mother water the flowers.

3. Her dream house will be a pretty palace in the mountains.

4. There is a garden in front of the villa and a garage at the back of it.

5. There will be two bedrooms & one kitchen in the flat.

6. He’s painting a picture of the island.

7. The girl lives in a pretty cottage in the village.

Xem thêm: Dr Viết Tắt Của Từ Gì - Tìm Hiểu Thêm Về Dr, Ceo, Cfo

Đáp án:

1. The ‘children will have a ‘wireless TV in their ‘future house.

2. The ‘robots will help her ‘mother ‘water the ‘flowers.

3. Her dream house will be a ‘pretty ‘palace in the ‘mountains.

4. There is a ‘garden in front of the ‘villa và a ‘garage at the back of it.

5. There will be two ‘bedrooms và one ‘kitchen in the flat.

6. He’s ‘painting a ‘picture of the ‘island.

7. The girl lives in a ‘pretty ‘cottage in the ‘village.

B. Vocabulary và Grammar (trang 26, 27, 28 SBT giờ đồng hồ Anh lớp 6)

Exercise 1. Circle one odd word A, B, C, or D. Then read them aloud (Khoanh tròn từ khác loại. Đọc lớn chúng)

1. A. Apartment B. House C. Cottage D. Factory

2. A. & B. In C. On D. At

3. A. Kitchen B. Window C. Bedroom D. Living room

4. A. Computer B. Dishwater C. Housework D. Washing machine

5. A. đô thị B. Building C. Village D. Countryside

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án D

Các lời giải A, B, C thuộc nhóm các loại nhà

2. Đáp án A

Các đáp án B, C, D thuộc đội giới từ

3. Đáp án B

Các đáp án A, C, D nằm trong nhóm những phòng vào nhà

4. Đáp án C

Các đáp án A, B, D thuộc team các vật dụng gia đình

5. Đáp án B

Các lời giải A, C, D thuộc nhóm các loại hình đô thị, nông thôn

Exercise 2. Complete the sentences using the words in 1. The first letter of the word is provided for you.(Hoàn thành những câu bằng phương pháp sử dụng những từ vào phần 1. Chữ cái thứ nhất của từ được cung ứng cho bạn.)